Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Skoleleder - Nordstjerneskolen

Nordstjerneskolen er en skole i god udvikling, og som ikke er bange for at prøve nyt. Vi ser os selv som en fremsynet og udviklingsorienteret skole med et moderne børnesyn, der tager afsæt i den narrative og systemiske tilgang. Vi har en ambition om at være blandt de bedste til at løfte det enkelte barn og til at skabe en god skole for alle – både elever og medarbejdere.

Om jobbet
Som skoleleder vil du blive leder for et lederteam bestående af 5 afdelingsledere, og en væsentlig del af din ledelsesopgave vil derfor være ledelse gennem andre ledere. Skolen er opdelt i indskoling, mellemtrin, udskoling, 10. klasse og modtagerklasse samt Fritidsordningen. Herudover er der 5 specialtilbud inden for læsning og sprog samt udskolings- og 10. klassetilbud. Skolen har ca. 750 elever fra 0.-10. klasse og 90 kompetente og engagerede medarbejdere.
Som skoleleder har du det overordnede og koordinerende ansvar for hele skolens udvikling og drift. Med afsæt i sikker offentlig forvaltning samt relevant lovgivning for skoleområdet sætter skolelederen strategisk retning, organiserer de pædagogiske ressourcer og sikrer pædagogisk vejledning. Én af dine første opgaver vil være at lave en ny udviklingsplan, da den nuværende udløber i indeværende år.
Du vil være det naturlige bindeled mellem skole, administration og det politiske niveau. Du indgår i kommunens tværgående lederfora og repræsenterer og synliggør skolen i kommunen i forhold til det forvaltningsmæssige og politiske niveau. Ledelsesarbejdet foregår således i samspil med børne- og ungeudvalget, skolebestyrelsen, direktion, center for børn og unge, tillidsvalgte, forældre og elever. Hertil kommer det vitale samarbejde med alle skolens medarbejdere. Ledelsesarbejdet retter sig dermed både opad, henad samt ud på skolen og til eksterne samarbejdspartnere herunder samspil med dagtilbud, ungdomsskole og ungdomsuddannelser.

Som skoleleder vil du således have en række væsentlige opgaver

 • sikre høje faglige resultater, stærke faglige kompetencer, god trivsel for alle og et højt fremmøde
 • fortsætte arbejdet med at tydeliggøre skolens profil i lokalsamfundet og dermed gøre skolen til det attraktive førstevalg
 • lede skolens ledelsesteam og skolens administration
 • understøtte medarbejdernes motivation og deres teamsamarbejde
 • sikre skolens sammenhængskraft på tværs
 • skabe rum for faglig dialog om undervisningen
 • sikre at ressourcepersoner og fysiske rammer anvendes strategisk
 • skabe og understøtte en feedbackkultur
 • udvikle et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de tillidsvalgte, skolebestyrelsen, Center for Børn og Unge og lokalsamfundet i øvrigt
 • lede og styre skolen i overensstemmelse med lovgivning, politiske målsætninger, budget og aftaler.

Om os
Hvis du bliver leder hos os, så træder du ind på en velfungerende skole, hvor ledelse og medarbejdere gennem flere år har arbejdet med moderne pædagogisk tænkning. Vi er en skole, hvor samarbejde med kommunale og eksterne samarbejdspartnere er en integreret del af hverdagen – for os er det naturligt at samarbejde på tværs til gavn for det enkelte barn.
Vi er optaget af fællesskaber og deres betydning for læring og trivsel. Vi arbejder for at udvikle hele mennesker, og vi ser det enkelte individ som en del af fællesskabet. Vi stræber derfor kontinuerligt efter fortsat at udvikle aktive læringsfællesskaber, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i spil.
Som skoleleder på Nordstjerneskolen vil du blive leder for en selvstændig og kompetent medarbejdergruppe. Både i lederteamet og i de enkelte medarbejderteams understøtter vi hinanden i at øve og udvikle os i et innovativt læringsrum. Vi tager det med, der virker, og er ikke bange for at prøve nyt. Vi beskriver os derfor med naturlighed som en idérig og kreativ skole præget af en fælles ansvarsfølelse overfor vores fælles opgave og hinanden. Vi lægger vægt på værdierne: tillid, respekt, læring og mod . Vores omgangstone er præget af en høj grad af humor og en fri omgangstone.
Rammerne om skolen er de politisk vedtagne mål, politikker og strategier. Som kommune har vi et stærkt fokus på effekterne af det vi laver. Der er 5 overordnede mål for børne- og ungeindsatsen, hvor vi for hvert mål arbejder målrettet med at beskrive og præcisere de ønskede effekter af indsatsen:
 1. alle børn og unge løftes fagligt, så det enkelte barn og den enkelte unge oplever faglig progression og udnytter sit potentiale uanset social baggrund
 2. alle børn og unge har sociale og relationelle kompetencer til at indgå i fællesskaber
 3. børn og unges trivsel og sundhed styrkes
 4. flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.
De fire mål vil udgøre de langsigtede effekter, som børne- og ungeområdet stræber efter i arbejdet med effektorienteret ledelse og faglighed.
Kommunen ledes administrativt af direktionen. Velfærdsdirektøren har det overordnede ansvar for kommunens skoler. Den administrative organisering er baseret på en centerstruktur, hvor Center for Børn og Unge er ansvarlig for skoleområdet. Du vil referere til centerchefen for Børn og Unge.
Nordstjerneskolen er en nybygget skole fra 2013. Den er bygget som et offentligt/privat partnerskab, hvilket betyder, at du som skoleleder vil have et tæt samarbejde med ekstern partner.

Om dig
Vores nye skoleleder har skoleledererfaring, gerne fra det offentlige, indsigt i læring og undervisning samt kan dokumentere resultater, der er relevante for en skoleleder på en stor skole. Relevant uddannelsesmæssig baggrund går hånd i hånd med personlige kompetencer og potentialer, der matcher job- og personprofilen.
Vi ser følgende faglige og ledelsesmæssige kompetencer hos vores nye skoleleder:
 • vilje og evne til med tydelighed og sikker kommunikation at gå foran som en visionær, synlig og samlende lederskikkelse, der sætter strategisk retning og rammer samt anvender tillid som et naturligt styringsparadigme
 • vilje og evne til at lede et erfarent, selvledende og fagligt kompetent lederteam, som gerne lader sig udfordre på dets opfattelse af virkeligheden
 • sikker fornemmelse for helhed, udvikling, strategi og overblik samt politisk og organisatorisk forståelse, hvor afsættet er at forandre for at forbedre
 • erfaring med samt forståelse for og lyst til økonomisk styring og opfølgning
 • faglig indsigt i og erfaring med læring og pædagogik samt at lede, inspirere og ikke mindst kvalitetssikre, skabe og følge op på resultater i pædagogiske læringsmiljøer
 • vilje og evne til samt interesse for skole/hjemsamarbejdet og samarbejdet med skolebestyrelsen samt evne til at opbygge tillidsbaserede relationer også i lokalsamfundet i øvrigt
 • praktiserer en anerkendende og motiverende ledelsesstil med vilje og evne til at inddrage, lytte og bakke op, men også sparre, give feedback, stille skarpt, skære igennem, sætte grænser, håndtere konflikter, handle og afslutte
 • interesse og respekt for samarbejdet med 0-18 års områdets øvrige aktører med
 • vilje og evne til vedholdende at processtyre, så vi får implementeret i bund, afsluttet og evalueret vores pædagogiske indsatser.
Det forventes herudover, at du som skoleleder besidder en række personlige kompetencer:
 • en holdspiller med en stærk fornemmelse for betydningen af, at det er fællesskabet, der gør at vi når vores mål, og som ser og bringer medarbejdernes kompetencer i spil
 • naturlig autoritet og en sikker dømmekraft som afsæt for evnen til at væres skolens naturlige samlingspunkt også i kraft af empati, tillid, situationsfornemmelse og respekt for andre mennesker
 • overblik, proportionssans, relationel og strategisk forståelse med blik for detaljen også bag om det umiddelbart synlige
 • mod - også til at tage de upopulære beslutninger og stå ved dem
 • pragmatisk med politisk tæft og evnen til at lede opad og slå døre ind, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt.

Det praktiske
Ansøgningsfrist
Den 30. maj 2018.

Der afvikles 2 samtalerunder. Den 1. samtalerunde afholdes den 11. juni, hvor der udvælges ansøgere til 2. samtalerunde den 15. juni.
Mellem 1. og 2. samtalerunde indhentes 3 referencer på hver af de udvalgte kandidater: en der har været leder for kandidaten, en kollega på linje med kandidaten og en medarbejder eller tillidsrepræsentant.
Når ansættelsesudvalget har truffet sin beslutning indstiller det til Børne- og Ungeudvalget, hvem der er den foretrukne kandidat til ansættelse i stillingen. Børneudvalget indstiller, efter en drøftelse af ansættelsesudvalgets indstilling, til økonomiudvalget om ansættelse. Den valgte ansøger forventes at starte den 1. august 2018.

Løn og ansættelsesvilkår, jf. overenskomst for ledere m.fl. for undervisningsområdet indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation.

Yderlig information
Interesserede ansøgere er velkomne til at kontakte centerchef Anne Steffensen på telefon 7249 7077. Læg gerne en besked, og så vil hun ringe tilbage efterfølgende.
For os vil det være naturligt, at ansøgere har været på besøg på skolen inden en ansøgning fremsendes. Kontakt konst. skoleleder Karen Kaas på telefon 7249 9259 for at aftale nærmere.

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet

 


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her