Betingelser


Særskilte handelsbetingelser for Ofir aftalekunder

– for Ofir Annonceringsaftale, Ofir licensaftale og Ofir Klippekortsaftale


Alle handler mellem kunden og Ofir foretages i henhold til nedenstående Særskilte handelsbetingelser for Ofir aftalekunder og de Generelle betingelser for brug af Ofir.dk samt de Generelle handelsbetingelser. De til enhver tid gældende betingelser for de produkter, som Ofir tilbyder, ajourføres og er tilgængelige på Ofir.dk/arbejdsgiver/betingelser.


Definition af aftaletyper

En Ofir Annonceringsaftale er en aftale, hvor kunden opnår rabat i forhold til normalpriserne inden for en aftalt periode og inden for udvalgte jobannonceringspakker (også kalder Pakker). Aftalen bygger på en aftalt beløbsramme medmindre andet er aftalt. Der foreligger med aftalen en rabat i forhold til normalpriserne.

En Ofir Klippekortsaftale er en aftale, der omfatter køb af udvalgte Pakker inden for en aftalt periode og med et aftalt forbrugt beløb. Der foreligger med aftalen en rabat i forhold til normalpriserne.

En Ofir Licensaftale er en aftale, der omfatter fri indrykning af en pakketype inden for en aftalt periode.


Et tilbuds ikrafttrædelse

Et tilbud træder i kraft ved parternes skriftlige tilbud og accept. Tilbuddet er gældende i 30 dage medmindre andet er angivet i aftalen. Tilbud, der ikke er skriftligt accepteret inden fristen, annulleres. Accepten skal være uden forbehold og være Ofir i hænde inden fristens udløb.

Aftalens priser indgås på baggrund af de til enhver tid gældende priser på Pakker, som forefindes på www.ofir.dk/arbejdsgiver/priser.aspx

Ofir tager forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer.


Betalingsbetingelser for Ofir licensprodukter

En licensaftale løber i 12 måneder medmindre andet er anført i aftalen.

Det er muligt at indgå en aftale om forudbetaling af et licensbeløb ud fra et estimeret årligt forbrug. Et forudbetalt beløb kan frit anvendes til indrykning af de aftalte annonceringsprodukter i Ofir jobunivers, men ikke til betaling af fremtidige licenser.

Fakturabeløbene vil løbende blive fratrukket saldoen på det forudbetalte beløb.

Forudbetalte beløb tilbagebetales ikke.

Licensen faktureres forud. Licensen forfalder til betaling 14 dage fra fakturadato, medmindre andet er angivet i aftalen.

Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i forhold til licensen eller tilbageholde nogen del af beløbet efter aftalens indgåelse.

Et ubrugt beløb kan ikke overflyttes til en ny fremtidig licensperiode eller til betaling af andre eller fremtidige aftaler.


Køb af Ofir Annonceringsaftale og Klippekortsaftale

Køb op til beløbsrammen for det aftalte beløb skal ske inden for 12 måneder, medmindre andet er anført i aftalen.

Beløb for annonceringer/klip skal enten forudbetales eller løbende faktureres til Kunden.
a. Ved forudbetaling af beløb for annonceringer/klip og efter aftaleperioden er endt bliver et eventuelt forudbetalt ubrugt beløb eller antal klip ikke tilbagebetalt.
b. Ved løbende fakturering af annonceringer/klip og efter aftaleperioden er endt bliver et eventuelt forudbetalt ubrugt beløb eller antal klip efterfaktureret.


Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i beløbet eller tilbageholde dele eller hele beløbet efter aftalens indgåelse.

Et ubrugt beløb kan ikke overflyttes til en ny fremtidig periode.


Opsigelse af Licensaftaler, Klippekort- og Annonceringsaftaler før udløbsperioden

Såfremt aftalen misligholdes af én af parterne, kan aftalen opsiges uden varsel. Misligholdes aftalen af kunden, forfalder evt. udestående til øjeblikkelig betaling.

Det er ikke en misligholdelse fra Ofir, hvis en annonce som Kunden har købt af Ofir, ikke leverer et tilfredsstillende resultat.

Det opfattes som en misligholdelse, hvis Ofir ikke annoncerer Kundens annonce på de aftalte medier.

Alle henvendelser vedrørende annonceindsigelser skal rettes skriftligt til Ofir.dk Kundecenter: kundecenter@ofirjob.dk.


Lov og værneting

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem kunden og Ofir, herunder tvister vedrørende aftalers eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne og til enhver tid gældende regler.


Gyldighed

Disse betingelser er opdateret den 1. september 2021 og erstatter alle tidligere gældende Særskilte handelsbetingelser for Ofir aftalekunder. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.