1. Alle Job
 2. Finans og bank
 3. Gentofte
UDLØBET

PwC

ESG & Finansiel revisor hos Top Tier i Hellerup - ESG & Financial auditor to Top Tier in Hellerup

Fuldtid

Permanent

Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark

SE PÅ KORT
Pwc Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
ID: 2436905
|
Indrykket for 94 dage siden

ESG & Finansiel revisor hos Top Tier i Hellerup, PwC's markedsledende assuranceafdeling for Danmarks største virksomheder 

(See below for english version)

Er du en erfaren revisor der brænder for at bidrage til en mere bæredygtig fremtid? Slut dig til vores dynamiske og internationale team som ESG & Financial Auditor i en unik blandet rolle, der både involverer finansiel og ESG-assurance for de største virksomheder i Danmark. 

Vil du være en del af en markedssucces? 

I PwC, Top Tier bliver du en del af en markedssucces, hvor vi løbende udvider vores aktiviteter med spændende projekter og opgaver. Vi leder efter flere passionerede og talentfulde kolleger til yderligere at udvikle vores ESG-assurance praksis og være pioner inden for ESG-området. Vores kunder er de første virksomheder, der er omfattet af CSRD-kravene. I denne rolle får du mulighed for at rådgive vores kunder om best practice og for ikke-revisionskunder, om design af templates, politikker, procedurer og kontroller. Kontakt os i dag og deltag på denne rejse. 

Internationalt og behageligt arbejdsmiljø 

Du bliver en del af et stærkt fællesskab med over 280 engagerede kolleger, heraf 200 i Hellerup og 80 i Aarhus. Du bliver en del af et dynamisk og internationalt fællesskab med mere end 25 forskellige nationaliteter. Vi er mangfoldige i forhold til køn, alder, uddannelsesbaggrund etc. og bidrager med mange forskellige specialer i form af digitale, tekniske og ledelsesmæssige kompetencer. Vi værdsætter mangfoldighed, lige muligheder og behandler alle retfærdigt. Engelsk kommunikation i tale og skrift eksternt og internt vil være en naturlig del af din hverdag. I Top Tier har vi en historisk høj medarbejdertilfredshed. Vi tager ansvar for vores medarbejderes trivsel og faglige vækst gennem løbende læring og eksponering for en række forskellige projekter og opgaver, også inden for ESG. Du får et fleksibelt arbejdsliv baseret på gensidig tillid, hvor du kan planlægge dit arbejde langt i forvejen. Vi har fokus på at fastholde vores markedsledende position, hvilket vi blandt andet sikrer, når vi slår tonen an, når det kommer til at omsætte faglig viden til effektiv revision og rådgivning. Du kan være med til at have en positiv indflydelse på denne rejse.

En dag i Top Tier 

Afhængig af din karakter og i takt med øget erfaring vil dine ansvarsområder i denne unikke blandede rolle omfatte: 

 • Teamledelse af større koncernrevision og ESG-assurance teams 
 • Gennemføre finansielle og ESG-revisioner for de største virksomheder i Danmark, vurdere ESG og finansiel compliance og nøjagtighed 
 • Evaluer virksomhedens bæredygtighedspraksis, rapportering og offentliggørelse i overensstemmelse med CSRD. 
 • Samarbejde med tværfunktionelle teams for at integrere ESG-sikkerhed i finansielle revisioner og give strategiske anbefalinger 
 • Mulighed for at rådgive vores kunder om best practice og for ikke-revisionskunder om design af templates, politikker, procedurer og kontroller 
 • Direkte kommunikation med kundens økonomi- og complianceafdelinger 
 • Sikre dokumentation af høj kvalitet, der er i overensstemmelse med PwC Audit, Metodik og regulativer 
 • Kortlægning og styring af afhængigheder, flaskehalse, risici og rettidig eskalering af problemstillinger til kunder mm.

Kundeportefølje - arbejd med det, du brænder for 

Som en markedsledende revisionsafdeling tilbyder vi et stærkt globalt netværk. Med vores fokuserede og specialiserede tilgang til kunderne kommer du til at arbejde på en lang række spændende internationale koncerner med hovedkontor i Danmark og andre danske virksomheder. Sammen sætter vi en kundeportefølje, der bringer dine kompetencer bedst i spil og gør det muligt for dig at arbejde med det, du brænder for.

Er du vores nye kollega? 

Du er en erfaren revisor med: 

 • Min. 2 års erfaring med finansiel revision hos et førende revisionsfirma. 
 • Evne til at arbejde i et tempofyldt, samarbejdsmiljø med sans for detaljer og deadlines. 
 • Gerne erfaring fra koncernrevision. 
 • IFRS-erfaring. 
 • Kendskab til ESG-rapporteringsrammer og bæredygtighedsprincipper er et plus – ellers kan vi opkvalificere dig. 
 • Gode analytiske, problemløsnings- og kommunikationsevner. 
 • Gode lederevner. 
 • Dygtige engelskkundskaber i både skrift og tale.

Til alt det, du er. Og alt det, du kan blive.

Som en del af PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og hvor du og dine kolleger er med til at finde løsninger for erhvervslivet og for det samfund, vi alle sammen er en del af. Det er derfor vi siger: Succes skaber vi sammen.

Hvordan man ansøger? 

Ansøg nu og bidrag til en bæredygtig fremtid. Indsend dit CV, følgebrev og referencer ved at klikke på knappen "Ansøg dette job". Bemærk, at alle dokumenter skal uploades samme sted.

Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt afholder vi løbende samtaler. 

Startdato: Vi aftaler hvornår du starter. 

Ansættelsessted: Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark. 

Hjemmeside: www.pwc.dk/karriere 

Kontaktinformation: Sr. Strategic Business & HR Project Manager, Heidi Lindeholm Fogtmann, e-mail: [email protected], tlf.: +45 2480 9252.


English version:

ESG & Financial auditor to Top Tier in Hellerup, PwC’s market leading assurance department for the largest companies in Denmark

Are you an experienced auditor and passionate about contributing to a more sustainable tomorrow? Join our dynamic and international team as an ESG & Financial Auditor in a unique blended role equally involving both financial and ESG assurance for the largest companies in Denmark.

Do you want to become part of a market success?

In PwC, Top Tier you become part of a market success, where we continuously expand our activities with exciting projects and tasks. We are looking for more passionate and talented colleagues to further grow our ESG assurance practice and to pioneer in the ESG audit space. 

Our clients are the first companies covered by the CSRD requirements. In this role you will have the opportunity to advice our clients on best practices and for non audit clients on design of templates, policies, procedures and controls. Get in touch with us today and join this journey. 

International and pleasant working environment

You become part of a strong community with over 280 committed colleagues, of which 200 are located in Hellerup and 80 in Aarhus. You will be part of a dynamic and international community with more than 25 different nationalities. We are diverse in terms of gender, age, educational background etc. and contribute with many different specialties in terms of digital, technical and leadership skills. We value diversity, equal opportunities and treat everyone fairly.

English communication in speech and writing externally and internally will be a natural part of your everyday life.

In Top Tier we have a historically high employee satisfaction. We take responsibility for the well-being and professional growth of our employees through continuous learning and exposure to a variety of projects and tasks, also within ESG. You will get a flexible work-life based on mutual trust where you can plan your work far in advance.

We are focused on maintaining our market-leading position, which we, among other things, ensure when we set the tone when it comes to translating professional knowledge to effective auditing and advice. You can make a positive impact on this journey.

A day in TopTier

Depending on your grade and in step with increased experience your responsibilities in this unique mixed role will include:

 • Team management of larger group audit and ESG assurance teams.
 • Conduct financial and ESG audits for the largest companies in Denmark, assessing ESG and financial compliance and accuracy. 
 • Evaluate corporate sustainability practices, reporting, and disclosure in alignment with CSRD.
 • Collaboration with cross-functional teams to integrate ESG assurance into financial audits and to provide strategic recommendations.
 • Opportunity to advise our clients on best practices and for non audit clients on design of templates, policies, procedures and controls.
 • Direct communication with the client’s finance and compliance departments.
 • Ensuring high quality documentation that is in line with PwC Audit and Methodology and regulations.
 • Mapping and keeping track of dependencies, bottlenecks, risks and timely escalation of issues to clients etc.

Customer portfolio - work on what you are most passionate about

As a market-leading auditing department, we offer a strong global network. With our focused and specialised approach to clients, you will get to work on a wide range of exciting international groups headquartered in Denmark and other Danish companies. Together we will set a client portfolio that brings your skills best into play and make it possible for you to work on what you are most passionate about.

Are you our new colleague?

You are an experienced auditor with:

 • Min. 2 years of demonstrated experience of financial auditing with a leading audit firm.
 • Ability to work in a fast-paced, collaborative environment with attention to detail and deadlines.
 • Preferably experience from group audits.
 • IFRS experience. 
 • Familiarity with ESG reporting frameworks and sustainability principles is a plus -  otherwise we will upskill you.
 • Good analytical, problem solving and communication skills.
 • Good leadership skills.  
 • Proficient English skills in both writing and speaking.

For all that you are. And everything you can become.

As part of PwC, you will join a market success and a friendly workplace. Between the two trust emerges, careers develop, and you and your colleagues will find solutions for the businesses and society that we are all a part of. This is why we say: Together we succeed.

How to apply?

Apply now and contribute to a sustainable tomorrow. Submit your CV, cover letter and references by using the button "Ansøg dette job". Please note that all documents must be uploaded in the same place. 

Application deadline: As soon as possible, we hold regular interviews.

Start date: We will agree when you start.

Place of employment: Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Denmark

Website: www.pwc.dk/karriere 

Contact information:  Sr. Strategic Business & HR Project Manager, Heidi Lindeholm Fogtmann, email: [email protected], tel.:  +45 2480 9252.

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Revisor
Gentofte
Revisor
Hovedstaden
Financial Advisor
Gentofte
Financial Advisor
Hovedstaden

Andre job der minder om dette

  Pwc Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

  PWC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

  Erfaren kollega til revisionsfaglig afdeling i PwC

  Fuldtid

  Strandvejen 44, 2900 Hellerup, Danmark

  Indrykket for 26 dage siden

  Vil du være med til at sætte retningen for PwCs revisionsfaglige afdeling? Kunne du tænke dig at være med til at implementere “morgendagens” revision? Kan du lide at fordybe dig i revisionsmetode og l... Læs mere
  Pwc Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

  Fuldtid

  Nybrovej 75, 2820 Gentofte, Danmark

  Indrykket for 2 dage siden

  Fuldtid

  Nybrovej 98, 2820 Gentofte, Danmark

  Indrykket for 4 dage siden

  Fuldtid

  Nybrovej 98, 2820 Gentofte, Danmark

  Indrykket for 4 dage siden

  Fuldtid

  Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Danmark

  Indrykket for 5 dage siden

Søg efter andre job