1. Alle Job
 2. Undervisning og pædagogik
 3. København
UDLØBET

KU - JUR - Fakultetet, Co Søndre Campus

Tenure track Assistant Professor or Associate Professor in Law

Fuldtid

Permanent

Karen Blixens Plads 16, 2300 København, Danmark

SE PÅ KORT
ID: 2347221
|
Indrykket for 85 dage siden
Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet opslår et eller flere tenure track adjunkturer eller lektorater i retsvidenskab – se nærmere om det specifikke rekrutteringsbehov nedenfor. Til stillingerne er knyttet forsknings-, undervisnings- og administrationsforpligtelser. Stillingerne er ledige til besættelse den 1. april 2024 eller snarest muligt efter aftale.

Rekrutteringsbehov - både tenure track adjunkt og lektor
Opslaget er rettet mod kandidater, som både kan præstere forskningsresultater på højt internationalt niveau og bidrage med undervisning til Fakultetets uddannelser.

Fakultetet er primært, men ikke udelukkende, interesseret i at rekruttere ansøgere der kan bidrage med forskningsbaseret undervisning inden for følgende områder:

 • Familie- og arveret
 • Strafferet og straffeproces
 • Formueret
 • Civilprocesret
 • Selskabsret
 • Skatteret
Det bemærkes at undervisningen inden for disse fag primært foregår på dansk, hvorfor ansøgere forventes enten at kunne undervise på dansk på ansøgningstidspunktet eller at have danskkundskaber på et niveau, som gør det sandsynligt, at vedkommende kan undervise på dansk inden for 3-6 år. Fakultetet understøtter aktivt, at medarbejdere, som ikke ved ansættelsen har nærmere kendskab til dansk (eller andet skandinavisk sprog) i skrift og tale, tilegner sig sådanne kundskaber.

Fakultetet er både interesserede i ansøgere, hvis forskning- og undervisningsprofil primært omfatter ét af fagområderne ovenfor, og ansøgere, der han en tværfaglig forsknings- og uddannelsesprofil, som omfatter mindst ét af de nævnte fagområder. Ansøgere opfordres til at orientere sig om fakultetets forskning og uddannelser og fakultetets udbud af forskellige fag på fakultetets hjemmeside: https://jura.ku.dk/

Det tillægges væsentlig betydning, at ansøger har erfaring med at undervise i et eller flere af ovennævnte eller lignende fag.

Fakultetet lægger vægt på tilstedeværelse i det daglige forsknings- og undervisningsmiljø. Ansøgere, der ikke har bopæl i Danmark, skal forholde sig til, hvorledes de vil sikre at være en aktiv og deltagende del af forsknings- og undervisningsmiljøet i det daglige.

Stillingen som tenure track adjunkt
Et tenure track adjunktur er et 6-årigt adjunktur med forpligtelse til forskning og undervisning. Som en del af adjunktansættelsen kræves deltagelse i adjunktpædagogikum, og det forventes, at adjunkten deltager i aktiviteter på fakultetet herunder eksaminer og administration.

Senest seks måneder inden udløbet af den 6-årige ansættelsesperiode som adjunkt, vil et bedømmelsesudvalg nedsat af dekanen vurdere, om adjunkten er kvalificeret til at overgå til en tidsubegrænset ansættelse som lektor.

Læs mere om tenure track adjunkt forløbet på København Universitet

Kvalifikationskrav som tenure track adjunkt
Ansættelse som tenure track adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende inden for det pågældende forskningsområde. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forsknings- og undervisningspotentiale.

Fakultetet lægger vægt på interesse for at udvikle og gennemføre nye stærke forskningsprojekter. Fakultetet lægger endvidere vægt på interesse for og engagement i undervisning herunder udvikling af fag og tæt sammenhæng mellem forskning og undervisning. Erfaring med publicering i førende tidsskrifter og/eller forlag samt ekstern finansiering er en fordel, men ikke et krav. En bred undervisningsprofil samt dokumenteret gennemført pædagogisk kompetenceudvikling er ligeledes en fordel.

Fakultetet lægger endvidere vægt på interesse for og gerne erfaring med at samarbejde med andre forskere om at gennemføre kollektive forsknings- og uddannelsesprojekter og vil se positivt på dokumenteret evne til at bidrage hertil.

Læs mere om kvalifikationskravene til adjunkturer i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019

Seks generelle kriterier gælder for ansættelse af adjunkter ved Københavns Universitet. De seks kriterier (forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, organisatorisk bidrag, ekstern finansiering og ledelse) betragtes som rammer for en samlet vurdering af ansøger. Derudover skal hver ansøger vurderes i henhold til de specifikke krav, der er anført i dette opslag.

Læs mere om KU’s meriterings kriterier og KU’s kriterier for adjunkter

Stillingen som lektor
Ansættelse som lektor er tidsubegrænset. Lektoren skal forske og undervise, og hvis relevant, vejlede speciale- og ph.d.-studerende, samt kunne indgå i eksamensarbejde og administration på bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelsen m.v.

Lektoren skal desuden publicere/formidle videnskabelige resultater både nationalt og internationalt, videnudveksle med samfundet, og deltage i den faglige udvikling af området på højeste internationale niveau. Hertil kommer forskningsledelse, herunder gennem tilvejebringelse af ekstern finansiering af lønmidler til forskningsprojekter og gennem vejledning og supervision af adjunkter og andre forskere samt deltage i fagligt bedømmelsesarbejde.

Lektoren forpligtes i øvrigt til løbende at udvikle og vedligeholde sine kompetencer inden for undervisning og pædagogik. Der kan komme andre opgaver efter fakultetets bestemmelse og opgaver kan løbende ændres.

Kvalifikationskrav som lektor
Ansættelse som lektor forudsætter videnskabelige kvalifikationer svarende til det, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt eller tilsvarende.
Ansøgeren skal kunne dokumentere videnskabelig produktion på internationalt niveau og skal have erfaring med forskningspræsentation på fagområdets førende konferencer.

Det er en væsentlig forudsætning, at ansøgeren kan dokumentere evner til at yde relevant forskningsbaseret undervisning på de uddannelser, fakultetet udbyder. Yderligere er erfaring med udvikling og/eller administration af fag eller uddannelser en fordel. Hvis ansøgere kan undervise i de obligatoriske fag på den juridiske bacheloruddannelse, vil dette blive set som en betydelig fordel (http://studier.ku.dk/bachelor/jura/undervisning-og-opbygning). Alle ansøgere skal vise, at de kan bidrage til fakultets uddannelser ved specifikt at angive, hvilke kurser, ansøgeren kan undervise i, dansk og/eller engelsk (https://jura.ku.dk/english/education/).

Det forudsættes også, at ansøgeren kan dokumentere evne til at bidrage med forskning inden for ét eller flere af de forskningsområder, der arbejdes med i fakultetets forskningsmiljøer, og herunder at vise hvordan forskningen kan gavne de studerende på en eller flere af fakultetets uddannelser.

Der lægges vægt på ansøgerens dokumenterede evne til at deltage i samarbejde om forsknings- og undervisningssamarbejde, tilvejebringelse af ekstern finansiering samt administration af eksterne forskningsprojekter.

Der lægges desuden vægt på, at ansøgeren kan dokumentere erfaring med undervisning samt pædagogiske kvalifikationer, f.eks. erhvervet gennem et adjunktforløb eller tilsvarende. Såfremt den, der ansættes, bliver bedømt ikke kvalificeret for sine undervisningsmæssige kompetencer, vil lektoransættelsen kunne ske på prøve for en periode op til 2 år, med henblik på, at opnå de pædagogisk-didaktiske kompetencer.

Læs mere om kvalifikationskravene til lektorer i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019

Seks generelle kriterier gælder for ansættelse af lektorer ved Københavns Universitet. De seks kriterier (forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, organisatorisk bidrag, ekstern finansiering og ledelse) betragtes som rammer for en samlet vurdering af ansøger. Derudover skal hver ansøger vurderes i henhold til de specifikke krav, der er anført i dette opslag.

Læs mere om KU’s meriterings kriterier og KU’s kriterier for lektorer

Løn- og ansættelsesvilkår for begge stillinger
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer

Ansøgningens opbygning
Ansøgning herunder artikler og bøger, skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Ansøgningen stiles til dekan Jacob Graff Nielsen.

Ansøgeren skal angive, hvorvidt man ønsker at ansøge en tenure track adjunkt- eller en lektorstilling eller begge.

Ansøgningen SKAL indeholde nedenstående 8 dele (ansøgninger afvises, hvis påkrævet dokumentation mangler):

 1. Motiveret ansøgning
 2. Curriculum vitae
 3. Eksamensbeviser
 4. Fuldstændig publikationsliste med fremhævelse af de publikationer, som ansøger ønsker sig bedømt på baggrund af.
 5. Undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for undervisningskvalifikationer samt en kort redegørelse for ansøgers undervisningsvisioner inden for forskningsfeltet. For mere information om undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets retningslinjer for undervisningsportfolio og Undervisningsportfolio til ansøgning af stilling på KU
 6. Forskningsplan indeholdende en oversigt over planlagte forskningsaktiviteter herunder publiceringsplaner og planer for ansøgninger om ekstern finansiering. Planen skal bl.a. dokumentere evne til at bidrage med forskning inden for ét eller flere af fakultetets forskningsmiljøer og herunder vise, hvordan forskningen kan gavne de studerende på ét eller flere af fakultetets uddannelser)
 7. Publikationer. Maksimalt fem (5) videnskabelige værker, hvoraf højst to (2) må være monografier, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Ansøgere, der har skrevet ph.d.-afhandling eller tilsvarende, skal, hvis de fremsender selve ph.d.-afhandlingen, også fremsende den skriftlige bedømmelse deraf (såfremt afhandlingen er skrevet på dansk, svensk, norsk eller engelsk). De påberåbte værker skal være på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk.
 8. Medforfattererklæring. Med påberåbte værker, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede værker kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publicerede.
Ansøgningsprocedure
Ansøgning, bilag og de påberåbte videnskabelige værker uploades elektronisk via nedenstående link. Materialet skal være i Adobe PDF eller Word format. ZIP filer kan ikke uploades.

Vi anbefaler dig at have alle de påkrævede dokumenter klar, inden du begynder din online ansøgning, og det er vigtigt, at al påkrævet dokumentation vedlægges.

Der bliver udsendt automatisk bekræftelse på modtagelse af den uploadede ansøgning.

Ansøgerne vil løbende blive informeret om processen via e-mail.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings – og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

I henhold til Københavns Universitets mangfoldigheds- og ligestillingspolitik skal der være mindst én ansøger af hvert køn, før stillingen kan besættes.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende stillingerne kan rettes til prodekan for forskning Astrid Kjeldgaard-Pedersen, e-mail: [email protected].

Spørgsmål vedrørende rekrutteringsprocessen kan rettes til HR, e-mail: [email protected], anfør venligst ID nummer 211-0536/23-2E #1

Ansøgningsfristen er den 22. oktober 2023, senest kl. 23.59

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke komme i betragtning.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder.
Fakultetet omfatter ca. 135 videnskabelige medarbejdere, ca. 60 ph.d.-studerende samt ca. 80 administrative medarbejdere. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende.
Flere oplysninger kan læses på
http://jura.ku.dk.

Husk at skrive i din ansøgning, at du så jobbet hos Ofir

Opret en jobagent

Tilføj denne søgning til din jobagent og få nye job direkte i indbakken

OPRET JOBAGENT

Bliv den første til at få besked når der kommer nye job
Du skal blot indtaste din e-mail her
Når du tilmelder dig, accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre brugere kiggede også på disse job:

Adjunkt, universitet
København
Adjunkt, universitet
Hovedstaden
Lektor
København
Lektor
Hovedstaden

Andre job der minder om dette

  KU-CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND

  Eksterne lektorer (tidsbegrænset stilling) søges til Økonomisk Institut, Københavns Universitet

  Deltid

  Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Danmark

  Indrykket for 3 dage siden

  Fuldtid

  Emil Holms Kanal 2, 2300 København S, Danmark

  Indrykket for 9 dage siden

  Udløber snart

  Fuldtid

  Blegdamsvej 3, 2200 København N, Danmark

  Indrykket for 32 dage siden

  Deltid

  Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, Danmark

  Indrykket for 2 dage siden

  Deltid

  Karen Blixens Plads 8, 2300 København S, Danmark

  Indrykket for 2 dage siden

Søg efter andre job