Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Afdelingslæge, Anæstesi- og Intensivområdet, AH-R, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital.

1 stilling som afdelingslæge ved Anæstesi- og Intensivområdet, Klinik Akut, matrikel Aalborg Syd, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018, eller efter aftale.
Stillingen vil være tilknyttet enten Anæstesi AH (mave-tarmkirurgi, øjenkirurgi samt øre-næse-hals- og kæbekirurgi) eller Intensiv R (almen).
 
Klinikken
Klinik Akut er en overordnet, ledelsesmæssig organisation for flere forskellige specialer ved Aalborg Universitetshospital. Klinikstrukturen er p.t. under ændring.
 
Specialet
Anæstesi- og Intensivområdet (Anæstesiologi)
 
Anæstesi- og Intensivområdet varetager på matriklerne Aalborg Syd, Hobro og Farsø forekommende opgaver og funktioner på alle niveauer indenfor:

   • Klinisk anæstesi
   • Intensiv medicinsk terapi
   • Opvågning
   • Smertebehandling
   • Præhospital behandling
   • Interhospital transport af kritisk syge patienter

Højt specialiserede funktioner i forhold til børn foregår dog, idet omfanget heraf er begrænset, i formaliseret samarbejde med Børneanæstesiologi på matrikel Aalborg Nord.
Anæstesi- og Intensivområdet beskæftiger p.t. 56 speciallæger, hvortil kommer 27 læger under hoveduddannelse i anæstesiologi. Der er herudover normeret ca. 350 sygeplejestillinger.
Anæstesi- og Intensivområdet varetager årligt ca. 35.000 anæstesier til alle former for kirurgiske indgreb, dog ikke organtransplantationer. Området disponerer p.t. over samlet 24 intensive sengepladser, hvor der årligt behandles ca. 2.600 intensive patienter. Endelig har Anæstesi- og Intensivområdet ansvar for driften af den ene af to akutlægebiler under Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.
Den lægelige ledelse i Anæstesi- og Intensivområdet varetages af to ledende overlæger, som samarbejder ud fra hvert sit overordnede ansvarsområde. Funktionelt er Anæstesi- og Intensivområdet opdelt i en række afsnit. Der er tilknyttet et fælles sekretariat.
Ledende overlæger, afsnitsledende sygeplejersker og ledende lægesekretær indgår alle i et af to tværfaglige specialeledelsesteams (afdelingsledelser). Disse omfatter endvidere specialeansvarlige overlæger, som, under skyldig hensyntagen til områdets overordnede strategi, økonomi og drift, hver især bærer fagligt ansvar for et afgrænset fag- eller funktionsområde:

   • Neuroanæstesiologi
   • Thoraxanæstesiologi
   • Intensiv medicinsk terapi
   • Anæstesi til sammedagskirurgi
   • Anæstesi til ortopædkirurgi
   • Anæstesi til mave-tarmkirurgi

Anæstesi- og Intensivområdet har fokus på forskning og uddannelse, og indgår i nationalt og internationalt samarbejde. Der findes en klinisk lærestolsprofessor, som også indgår i de tværfaglige specialeledelsesteams, og desuden en professor med særlige opgaver indenfor fagområderne præhospital og akut medicin. Et Lungeforskningscenter og et Center for Præhospital- og Akutforskning er etableret.
Anæstesi- og Intensivområdet har undervisnings- og uddannelsesforpligtelse overfor læger i hoveduddannelse indenfor specialet anæstesiologi, samt for læge- og sundhedsteknologistuderende.
 
Funktionsområderne
Anæstesi AH, som er placeret på matrikel Aalborg Syd, varetager klinisk anæstesi til mave-tarmkirurgi, øjenkirurgi samt øre-næse-hals- og kæbekirurgi. Hertil kommer satellitfunktioner ved onkologisk speciale.
 
Anæstesi AH har endvidere ansvar for det centrale opvågningsafsnit med tilhørende satellitter, hvor der er etableret et antal perioperative intermediære sengepladser. Et særligt indsatsområde er i denne forbindelse akutte mave-tarmkirurgiske højrisikopatienter.
 
Intensiv R, som ligeledes er placeret på matrikel Aalborg Syd, har p.t. 10 fuldt bestykkede intensive sengepladser i daglig drift. Afsnittet modtager fortrinsvis patienter med stamtilhørsforhold i mave-tarmkirurgisk speciale eller det medicinske område. En stor del af patienterne har sepsis.
 
Intensiv R samarbejder med de øvrige intensive afsnit ved Aalborg Universitetshospital omkring fælles kliniske retningslinier, visitation og daglig drift.
 
Anæstesi AH og Intensiv R udgør tilsammen et fagligt fællesskab, AH-R, med fælles bagvagtsfunktion, og i et vist omfang også fælles varetagelse af dagtidsfunktioner på tværs af afsnitsopdelingen.
 
Begge afsnit bidrager forholdsmæssigt til den anæstesiologiske funktion i forbindelse med elektrokonvulsiv terapi ved Psykiatrien i Aalborg.
 
Endvidere varetages regelmæssigt opgaver på matrikel Hobro, dels klinisk anæstesi til sammedagskirugi indenfor det parenkymkirurgiske område, dels aktiviteter indenfor det akutte beredskab i forhold til det medicinske område.
 
 
Stillingen
Kvalifikationskrav, beskrevet ud fra de 7 lægeroller:
Medicinsk ekspert:
Ansøger skal på ansættelsestidspunktet have dansk speciallægeanerkendelse i anæstesiologi.
Erfaring og interesse indenfor funktionsområderne er kvalificerende.
Kommunikator:
Ansøger skal være i stand til at kommunikere klart og tydeligt, både på skrift og i tale.
Evne til at indgå i empatisk og ligeværdig dialog med patienter, pårørende og samarbejdspartnere er en forudsætning.
Samarbejder:
Evne og vilje til at indgå i respektfuldt samarbejde på langs og tværs af specialer og faggrænser forventes og kræves.
Leder og administrator:
Ansøger skal kunne stå i spidsen for den tværfaglige indsats i et givet patientforløb.
Interesse for varetagelse af et eller flere faglige og/eller organisatoriske ansvarsområder forventes.
Ansøger skal kunne medvirke til at sikre effektiv udnyttelse af de til enhver tid forhåndenværende ressourcer.
Sundhedsfremmer:
Ansøger bør i tale og handling være sin rolle som eksponent for en sundhedsfremmende kultur bevidst.
Akademiker:
Ansøger forventes at ville bidrage aktivt til områdets uddannelses- og udviklingsfunktioner og til det videnskabelige arbejde.
Dokumenteret forskningsaktivitet er kvalificerende. Det samme gælder relevant undervisningserfaring.
Ansøger, som ikke i forvejen er uddannet som vejleder for uddannelsessøgende, må være indstillet på efter ansættelsen at gennemgå vejlederkursus for speciallæger.
Professionel:
Ansøger forventes at efterleve et værdisæt, hvor indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme er nøglebegreber. Dette indebærer, at pågældende af natur må være åbensindet, fleksibel og loyal, og kan arbejde selvstændigt på højt fagligt niveau, under behørige hensyn til juridiske og etiske aspekter.

Arbejdstilrettelæggelse:
Dagtjeneste: vil, afhængigt af afsnitstilknytning, indebære arbejdsopgaver med hovedvægt på enten klinisk anæstesi eller intensiv medicinsk terapi. Regelmæssig varetagelse af funktioner indenfor øvrige dele af det faglige fællesskab, herunder tjeneste på matrikel Hobro, må dog påregnes.
Aften-nattevagt: afvikles på tjenestestedet, og indebærer funktion som bagvagt for 2 hoveduddannelseslæger, med arbejdsopgaver i henholdsvis Anæstesi AH og Intensiv R. I weekender indgår denne funktion også under dagtjeneste. Sideløbende med det kliniske arbejde varetages funktion som koordinerende visitator for de intensive afsnit ved hospitalerne i hele Region Nordjylland.
Aften-nattevagt forekommer i gennemsnit hvert 12. døgn
Weekendarbejde, i form af enten dagtjeneste eller aften-nattevagt, forekommer gennemsnitligt hver 4. weekend.
Der tilstræbes størst mulig medindflydelse på arbejdstilrettelæggelse og arbejdsopgaver.

Ansættelsesvilkår: 
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomster.
Klinikken understøtter aktivt efteruddannelsesaktiviteter, herunder de formaliserede uddannelsesforløb, som udbydes af Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI).
Der er i Region Nordjylland indgået aftale om, at speciallæger årligt kan disponere over et rådighedsbeløb til efteruddannelsesformål. Dette udgør for afdelingslæger p.t. kr. 25.300.
 
Kontakt
Stillings- og funktionsbeskrivelser kan rekvireres ved henvendelse til ledende lægesekretær Mette Raahauge, tlf. 97 66 19 22, e-mail mekn@rn.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge for Anæstesiområdet, Odd Ravlo, tlf. 97 66 09 80, e-mail or@rn.dk, eller ledende overlæge for Intensivområdet, Morten Freundlich, tlf. 97 66 18 88, e-mail mofr@rn.dk.
 
Ansøgning
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.
Ansøger bedes tilkendegive, hvorvidt interesse for afsnitstilknytning primært retter sig mod Anæstesi AH eller Intensiv R.
 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329750575Phoenix-c9f0d85812018-01-31T13:57:48.620Afdelingslæge, Anæstesi- og Intensivområdet, AH-R, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital.1 stilling som afdelingslæge ved Anæstesi- og Intensivområdet, Klinik Akut, matrikel Aalborg Syd, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018, eller efter aftale.
Stillingen vil være tilknyttet enten Anæstesi AH (mave-tarmkirurgi, øjenkirurgi samt øre-næse-hals- og kæbekirurgi) eller Intensiv R (almen).
 
Klinikken
Klinik Akut er en overordnet, ledelsesmæssig organisation for flere forskellige specialer ved Aalborg Universitetshospital. Klinikstrukturen er p.t. under ændring.
 
Specialet
Anæstesi- og Intensivområdet (Anæstesiologi)
 
Anæstesi- og Intensivområdet varetager på matriklerne Aalborg Syd, Hobro og Farsø forekommende opgaver og funktioner på alle niveauer indenfor:

   • Klinisk anæstesi
   • Intensiv medicinsk terapi
   • Opvågning
   • Smertebehandling
   • Præhospital behandling
   • Interhospital transport af kritisk syge patienter

Højt specialiserede funktioner i forhold til børn foregår dog, idet omfanget heraf er begrænset, i formaliseret samarbejde med Børneanæstesiologi på matrikel Aalborg Nord.
Anæstesi- og Intensivområdet beskæftiger p.t. 56 speciallæger, hvortil kommer 27 læger under hoveduddannelse i anæstesiologi. Der er herudover normeret ca. 350 sygeplejestillinger.
Anæstesi- og Intensivområdet varetager årligt ca. 35.000 anæstesier til alle former for kirurgiske indgreb, dog ikke organtransplantationer. Området disponerer p.t. over samlet 24 intensive sengepladser, hvor der årligt behandles ca. 2.600 intensive patienter. Endelig har Anæstesi- og Intensivområdet ansvar for driften af den ene af to akutlægebiler under Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.
Den lægelige ledelse i Anæstesi- og Intensivområdet varetages af to ledende overlæger, som samarbejder ud fra hvert sit overordnede ansvarsområde. Funktionelt er Anæstesi- og Intensivområdet opdelt i en række afsnit. Der er tilknyttet et fælles sekretariat.
Ledende overlæger, afsnitsledende sygeplejersker og ledende lægesekretær indgår alle i et af to tværfaglige specialeledelsesteams (afdelingsledelser). Disse omfatter endvidere specialeansvarlige overlæger, som, under skyldig hensyntagen til områdets overordnede strategi, økonomi og drift, hver især bærer fagligt ansvar for et afgrænset fag- eller funktionsområde:

   • Neuroanæstesiologi
   • Thoraxanæstesiologi
   • Intensiv medicinsk terapi
   • Anæstesi til sammedagskirurgi
   • Anæstesi til ortopædkirurgi
   • Anæstesi til mave-tarmkirurgi

Anæstesi- og Intensivområdet har fokus på forskning og uddannelse, og indgår i nationalt og internationalt samarbejde. Der findes en klinisk lærestolsprofessor, som også indgår i de tværfaglige specialeledelsesteams, og desuden en professor med særlige opgaver indenfor fagområderne præhospital og akut medicin. Et Lungeforskningscenter og et Center for Præhospital- og Akutforskning er etableret.
Anæstesi- og Intensivområdet har undervisnings- og uddannelsesforpligtelse overfor læger i hoveduddannelse indenfor specialet anæstesiologi, samt for læge- og sundhedsteknologistuderende.
 
Funktionsområderne
Anæstesi AH, som er placeret på matrikel Aalborg Syd, varetager klinisk anæstesi til mave-tarmkirurgi, øjenkirurgi samt øre-næse-hals- og kæbekirurgi. Hertil kommer satellitfunktioner ved onkologisk speciale.
 
Anæstesi AH har endvidere ansvar for det centrale opvågningsafsnit med tilhørende satellitter, hvor der er etableret et antal perioperative intermediære sengepladser. Et særligt indsatsområde er i denne forbindelse akutte mave-tarmkirurgiske højrisikopatienter.
 
Intensiv R, som ligeledes er placeret på matrikel Aalborg Syd, har p.t. 10 fuldt bestykkede intensive sengepladser i daglig drift. Afsnittet modtager fortrinsvis patienter med stamtilhørsforhold i mave-tarmkirurgisk speciale eller det medicinske område. En stor del af patienterne har sepsis.
 
Intensiv R samarbejder med de øvrige intensive afsnit ved Aalborg Universitetshospital omkring fælles kliniske retningslinier, visitation og daglig drift.
 
Anæstesi AH og Intensiv R udgør tilsammen et fagligt fællesskab, AH-R, med fælles bagvagtsfunktion, og i et vist omfang også fælles varetagelse af dagtidsfunktioner på tværs af afsnitsopdelingen.
 
Begge afsnit bidrager forholdsmæssigt til den anæstesiologiske funktion i forbindelse med elektrokonvulsiv terapi ved Psykiatrien i Aalborg.
 
Endvidere varetages regelmæssigt opgaver på matrikel Hobro, dels klinisk anæstesi til sammedagskirugi indenfor det parenkymkirurgiske område, dels aktiviteter indenfor det akutte beredskab i forhold til det medicinske område.
 
 
Stillingen
Kvalifikationskrav, beskrevet ud fra de 7 lægeroller:
Medicinsk ekspert:
Ansøger skal på ansættelsestidspunktet have dansk speciallægeanerkendelse i anæstesiologi.
Erfaring og interesse indenfor funktionsområderne er kvalificerende.
Kommunikator:
Ansøger skal være i stand til at kommunikere klart og tydeligt, både på skrift og i tale.
Evne til at indgå i empatisk og ligeværdig dialog med patienter, pårørende og samarbejdspartnere er en forudsætning.
Samarbejder:
Evne og vilje til at indgå i respektfuldt samarbejde på langs og tværs af specialer og faggrænser forventes og kræves.
Leder og administrator:
Ansøger skal kunne stå i spidsen for den tværfaglige indsats i et givet patientforløb.
Interesse for varetagelse af et eller flere faglige og/eller organisatoriske ansvarsområder forventes.
Ansøger skal kunne medvirke til at sikre effektiv udnyttelse af de til enhver tid forhåndenværende ressourcer.
Sundhedsfremmer:
Ansøger bør i tale og handling være sin rolle som eksponent for en sundhedsfremmende kultur bevidst.
Akademiker:
Ansøger forventes at ville bidrage aktivt til områdets uddannelses- og udviklingsfunktioner og til det videnskabelige arbejde.
Dokumenteret forskningsaktivitet er kvalificerende. Det samme gælder relevant undervisningserfaring.
Ansøger, som ikke i forvejen er uddannet som vejleder for uddannelsessøgende, må være indstillet på efter ansættelsen at gennemgå vejlederkursus for speciallæger.
Professionel:
Ansøger forventes at efterleve et værdisæt, hvor indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme er nøglebegreber. Dette indebærer, at pågældende af natur må være åbensindet, fleksibel og loyal, og kan arbejde selvstændigt på højt fagligt niveau, under behørige hensyn til juridiske og etiske aspekter.

Arbejdstilrettelæggelse:
Dagtjeneste: vil, afhængigt af afsnitstilknytning, indebære arbejdsopgaver med hovedvægt på enten klinisk anæstesi eller intensiv medicinsk terapi. Regelmæssig varetagelse af funktioner indenfor øvrige dele af det faglige fællesskab, herunder tjeneste på matrikel Hobro, må dog påregnes.
Aften-nattevagt: afvikles på tjenestestedet, og indebærer funktion som bagvagt for 2 hoveduddannelseslæger, med arbejdsopgaver i henholdsvis Anæstesi AH og Intensiv R. I weekender indgår denne funktion også under dagtjeneste. Sideløbende med det kliniske arbejde varetages funktion som koordinerende visitator for de intensive afsnit ved hospitalerne i hele Region Nordjylland.
Aften-nattevagt forekommer i gennemsnit hvert 12. døgn
Weekendarbejde, i form af enten dagtjeneste eller aften-nattevagt, forekommer gennemsnitligt hver 4. weekend.
Der tilstræbes størst mulig medindflydelse på arbejdstilrettelæggelse og arbejdsopgaver.

Ansættelsesvilkår: 
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomster.
Klinikken understøtter aktivt efteruddannelsesaktiviteter, herunder de formaliserede uddannelsesforløb, som udbydes af Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI).
Der er i Region Nordjylland indgået aftale om, at speciallæger årligt kan disponere over et rådighedsbeløb til efteruddannelsesformål. Dette udgør for afdelingslæger p.t. kr. 25.300.
 
Kontakt
Stillings- og funktionsbeskrivelser kan rekvireres ved henvendelse til ledende lægesekretær Mette Raahauge, tlf. 97 66 19 22, e-mail mekn@rn.dk
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge for Anæstesiområdet, Odd Ravlo, tlf. 97 66 09 80, e-mail or@rn.dk, eller ledende overlæge for Intensivområdet, Morten Freundlich, tlf. 97 66 18 88, e-mail mofr@rn.dk.
 
Ansøgning
Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller.
Ansøger bedes tilkendegive, hvorvidt interesse for afsnitstilknytning primært retter sig mod Anæstesi AH eller Intensiv R.
 
2018-02-16T00:56:10.350 1 stilling som afdelingslæge ved Anæstesi- og Intensivområdet, Klinik Akut, matrikel Aalborg Syd, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2018, eller efter aftale. Stillingen vil være tilknyttet enten Anæstesi AH (mave-tarmkirurgi, øjenkirurgi samt øre-næse-hals- og kæbekirurgi) eller Intensiv R (almen). Klinikken Klinik Akut er en overordnet, ledelsesmæssig organisation for flere forskellige specialer ved Aalborg Universitetshospital. Klinikstrukturen er p.t. under ændring. Specialet Anæstesi- og Intensivområdet (Anæstesiologi) Anæstesi- og Intensivområdet varetager på matriklerne Aalborg Syd, Hobro og Farsø forekommende opgaver og funktioner på alle niveauer indenfor: Klinisk anæstesi Intensiv medicinsk terapi Opvågning Smertebehandling Præhospital behandling Interhospital transport af kritisk syge patienter Højt specialiserede funktioner i forhold til børn foregår dog, idet omfanget heraf er begrænset, i formaliseret samarbejde med Børneanæstesiologi på matrikel Aalborg Nord. Anæstesi- og Intensivområdet beskæftiger p.t. 56 speciallæger, hvortil kommer 27 læger under hoveduddannelse i anæstesiologi. Der er herudover normeret ca. 350 sygeplejestillinger. Anæstesi- og Intensivområdet varetager årligt ca. 35.000 anæstesier til alle former for kirurgiske indgreb, dog ikke organtransplantationer. Området disponerer p.t. over samlet 24 intensive sengepladser, hvor der årligt behandles ca. 2.600 intensive patienter. Endelig har Anæstesi- og Intensivområdet ansvar for driften af den ene af to akutlægebiler under Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland. Den lægelige ledelse i Anæstesi- og Intensivområdet varetages af to ledende overlæger, som samarbejder ud fra hvert sit overordnede ansvarsområde. Funktionelt er Anæstesi- og Intensivområdet opdelt i en række afsnit. Der er tilknyttet et fælles sekretariat. Ledende overlæger, afsnitsledende sygeplejersker og ledende lægesekretær indgår alle i et af to tværfaglige specialeledelsesteams (afdelingsledelser). Disse omfatter endvidere specialeansvarlige overlæger, som, under skyldig hensyntagen til områdets overordnede strategi, økonomi og drift, hver især bærer fagligt ansvar for et afgrænset fag- eller funktionsområde: Neuroanæstesiologi Thoraxanæstesiologi Intensiv medicinsk terapi Anæstesi til sammedagskirurgi Anæstesi til ortopædkirurgi Anæstesi til mave-tarmkirurgi Anæstesi- og Intensivområdet har fokus på forskning og uddannelse, og indgår i nationalt og internationalt samarbejde. Der findes en klinisk lærestolsprofessor, som også indgår i de tværfaglige specialeledelsesteams, og desuden en professor med særlige opgaver indenfor fagområderne præhospital og akut medicin. Et Lungeforskningscenter og et Center for Præhospital- og Akutforskning er etableret. Anæstesi- og Intensivområdet har undervisnings- og uddannelsesforpligtelse overfor læger i hoveduddannelse indenfor specialet anæstesiologi, samt for læge- og sundhedsteknologistuderende. Funktionsområderne Anæstesi AH, som er placeret på matrikel Aalborg Syd, varetager klinisk anæstesi til mave-tarmkirurgi, øjenkirurgi samt øre-næse-hals- og kæbekirurgi. Hertil kommer satellitfunktioner ved onkologisk speciale. Anæstesi AH har endvidere ansvar for det centrale opvågningsafsnit med tilhørende satellitter, hvor der er etableret et antal perioperative intermediære sengepladser. Et særligt indsatsområde er i denne forbindelse akutte mave-tarmkirurgiske højrisikopatienter. Intensiv R, som ligeledes er placeret på matrikel Aalborg Syd, har p.t. 10 fuldt bestykkede intensive sengepladser i daglig drift. Afsnittet modtager fortrinsvis patienter med stamtilhørsforhold i mave-tarmkirurgisk speciale eller det medicinske område. En stor del af patienterne har sepsis. Intensiv R samarbejder med de øvrige intensive afsnit ved Aalborg Universitetshospital omkring fælles kliniske retningslinier, visitation og daglig drift. Anæstesi AH og Intensiv R udgør tilsammen et fagligt fællesskab, AH-R, med fælles bagvagtsfunktion, og i et vist omfang også fælles varetagelse af dagtidsfunktioner på tværs af afsnitsopdelingen. Begge afsnit bidrager forholdsmæssigt til den anæstesiologiske funktion i forbindelse med elektrokonvulsiv terapi ved Psykiatrien i Aalborg. Endvidere varetages regelmæssigt opgaver på matrikel Hobro, dels klinisk anæstesi til sammedagskirugi indenfor det parenkymkirurgiske område, dels aktiviteter indenfor det akutte beredskab i forhold til det medicinske område. Stillingen Kvalifikationskrav, beskrevet ud fra de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert: Ansøger skal på ansættelsestidspunktet have dansk speciallægeanerkendelse i anæstesiologi. Erfaring og interesse indenfor funktionsområderne er kvalificerende. Kommunikator: Ansøger skal være i stand til at kommunikere klart og tydeligt, både på skrift og i tale. Evne til at indgå i empatisk og ligeværdig dialog med patienter, pårørende og samarbejdspartnere er en forudsætning. Samarbejder: Evne og vilje til at indgå i respektfuldt samarbejde på langs og tværs af specialer og faggrænser forventes og kræves. Leder og administrator: Ansøger skal kunne stå i spidsen for den tværfaglige indsats i et givet patientforløb. Interesse for varetagelse af et eller flere faglige og eller organisatoriske ansvarsområder forventes. Ansøger skal kunne medvirke til at sikre effektiv udnyttelse af de til enhver tid forhåndenværende ressourcer. Sundhedsfremmer: Ansøger bør i tale og handling være sin rolle som eksponent for en sundhedsfremmende kultur bevidst. Akademiker: Ansøger forventes at ville bidrage aktivt til områdets uddannelses- og udviklingsfunktioner og til det videnskabelige arbejde. Dokumenteret forskningsaktivitet er kvalificerende. Det samme gælder relevant undervisningserfaring. Ansøger, som ikke i forvejen er uddannet som vejleder for uddannelsessøgende, må være indstillet på efter ansættelsen at gennemgå vejlederkursus for speciallæger. Professionel: Ansøger forventes at efterleve et værdisæt, hvor indflydelse, tillid, ordentlighed og professionalisme er nøglebegreber. Dette indebærer, at pågældende af natur må være åbensindet, fleksibel og loyal, og kan arbejde selvstændigt på højt fagligt niveau, under behørige hensyn til juridiske og etiske aspekter. Arbejdstilrettelæggelse: Dagtjeneste: vil, afhængigt af afsnitstilknytning, indebære arbejdsopgaver med hovedvægt på enten klinisk anæstesi eller intensiv medicinsk terapi. Regelmæssig varetagelse af funktioner indenfor øvrige dele af det faglige fællesskab, herunder tjeneste på matrikel Hobro, må dog påregnes. Aften-nattevagt: afvikles på tjenestestedet, og indebærer funktion som bagvagt for 2 hoveduddannelseslæger, med arbejdsopgaver i henholdsvis Anæstesi AH og Intensiv R. I weekender indgår denne funktion også under dagtjeneste. Sideløbende med det kliniske arbejde varetages funktion som koordinerende visitator for de intensive afsnit ved hospitalerne i hele Region Nordjylland. Aften-nattevagt forekommer i gennemsnit hvert 12. døgn Weekendarbejde, i form af enten dagtjeneste eller aften-nattevagt, forekommer gennemsnitligt hver 4. weekend. Der tilstræbes størst mulig medindflydelse på arbejdstilrettelæggelse og arbejdsopgaver. Ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomster. Klinikken understøtter aktivt efteruddannelsesaktiviteter, herunder de formaliserede uddannelsesforløb, som udbydes af Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI). Der er i Region Nordjylland indgået aftale om, at speciallæger årligt kan disponere over et rådighedsbeløb til efteruddannelsesformål. Dette udgør for afdelingslæger p.t. kr. 25.300. Kontakt Stillings- og funktionsbeskrivelser kan rekvireres ved henvendelse til ledende lægesekretær Mette Raahauge, tlf. 97 66 19 22, e-mail mekn@rn.dk Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge for Anæstesiområdet, Odd Ravlo, tlf. 97 66 09 80, e-mail or@rn.dk, eller ledende overlæge for Intensivområdet, Morten Freundlich, tlf. 97 66 18 88, e-mail mofr@rn.dk. Ansøgning Ansøger vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Ansøger bedes tilkendegive, hvorvidt interesse for afsnitstilknytning primært retter sig mod Anæstesi AH eller Intensiv R.11Jobnetc9f0d858100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-15T00:00:000010https://rn.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=88c6f77f-aa7b-4100-895e-d5d634298c5d0EuropaDanmarkEuropaDanmarkJyllandNordjyllandAalborg3093851Region Nordjylland11Hobrovej 189000AalborgDKDanmark157.038175109.90943610
DKDanmarkAdvertiser
8Fuldtid46Permanent515236JobNet47508461000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c9f0d858https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=c9f0d858https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c9f0d858&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c9f0d858&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale935140Sygehuslæge10Sundhed352655643importimport_c9f0d858AdvertiserAdvertiserda-DK