Associate Professor or Assistant Professor of Law

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet opslår et eller flere lektorater eller adjunkturer i retsvidenskab se nærmere om det specifikke rekrutteringsbehov nedenfor. Til stillingerne er knyttet forsknings-, undervisnings- og administrationsforpligtelser. Stillingerne er ledige til besættelse den 1. april 2021 eller snarest muligt efter aftale. Ansættelse som lektor er tidsubegrænset, men ansættelse som adjunkt er tidsbegrænset til 4 år.

Stillingen som lektor – tidsubegrænset ansættelse
Lektoren skal forske og undervise, vejlede speciale- og ph.d.-studerende samt indgå i eksamensarbejde og administration på bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelsen m.v. Lektoren skal desuden publicere/formidle videnskabelige resultater både nationalt og internationalt, vidensudveksle med samfundet, og deltage i den faglige udvikling af området på højeste internationale niveau. Hertil kan komme forskningsledelse, herunder gennem tilvejebringelse af ekstern finansiering af lønmidler til forskningsprojekter og gennem vejledning og supervision af adjunkter og andre forskere samt deltagelse i fagligt bedømmelsesarbejde.

Lektoren skal løbende udvikle og vedligeholde sine kompetencer inden for undervisning og pædagogik.

Der kan komme andre opgaver til efter fakultetets bestemmelse, og opgaverne kan løbende ændres.

Stilling som adjunkt – tidsbegrænset ansættelse i 4 år
Adjunkturet er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder en forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning så vidt muligt inden for det relevante fagområde, vejledning af specialestuderende samt deltagelse i eksamensarbejde og administration på bachelor- og kandidatuddannelsen. Hertil kan komme andre opgaver efter fakultetets bestemmelse.

Rekrutteringsbehov – både adjunkt og lektor
Opslaget er rettet mod de fagområder inden for retsvidenskab, som er omtalt nedenfor:

 • Arbejdsret
 • Selskabsret
 • Formueret herunder obligationsret og tingsret
 • Forvaltningsret
 • Erstatningsret
 • Civilprocesret
 • Socialret
 • Insolvensret
Fakultetet er både interesserede i ansøgere, hvis forskning- og undervisningsprofil primært omfatter ét af fagområderne ovenfor, og ansøgere, der han en tværfaglig forsknings- og uddannelsesprofil, som omfatter mindst ét af de nævnte fagområder.

Ansøgere opfordres til at orientere sig om fakultetets forskning og uddannelser og fakultetets udbud af forskellige fag på fakultetets hjemmeside: www.jura.ku.dk.

Det tillægges væsentlig betydning, at ansøger har erfaring med at undervise i et eller flere af ovennævnte fag.

Kvalifikationskrav som lektor
Ansættelse som lektor forudsætter videnskabelige kvalifikatio­ner svarende til det, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt eller tilsvarende.

Ansøgeren skal kunne dokumentere videnskabelig produktion på internationalt niveau og skal have erfaring med forskningspræsentation på fagområdets førende konferencer.

Det er en væsentlig forudsætning, at ansøgeren kan dokumentere evner til at yde relevant forskningsbaseret undervisning på de uddannelser, fakultetet udbyder. Yderligere er erfaring med udvikling og/eller administration af fag eller uddannelser en fordel.

Det forudsættes også, at ansøgeren kan dokumentere evne til at bidrage med forskning inden for ét eller flere af de forskningsområder, der arbejdes med i fakultetets forskningsmiljøer, og herunder at vise hvordan forskningen kan gavne de studerende på en eller flere af fakultetets uddannelser.

Der lægges vægt på ansøgerens dokumenterede evne til at bidrage til forsknings- og undervisningssamarbejde, tilvejebringelse af ekstern finansiering samt administration af eksterne forskningsprojekter.

Der lægges desuden vægt på, at ansøgeren kan dokumentere erfaring med undervisning samt pædagogiske kvalifikationer, f.eks. erhvervet gennem et adjunktforløb eller tilsvarende. Såfremt den, der ansættes, ikke har gennemgået et pædagogisk uddannelsesprogram for adjunkter, vil lektoransættelsen kunne ske på prøve for en periode op til 1 ½ år, med henblik på, at det fornødne kursus gennemføres.

Læs mere om KU’s meriterings kriterier for lektorer https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/kriterier-for-videnskabelige-stillinger/

Kvalifikationskrav som adjunkt
Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikatio­ner som ph.d. eller tilsvarende inden for det pågældende forskningsområde. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forsknings- og undervisningspotentiale.

Fakultetet lægger vægt på interesse for at udvikle og gennemføre nye stærke forskningsideer. Fakultetet lægger endvidere vægt på interesse for og engagement i undervisning herunder udvikling af fag og tæt sammenhæng mellem forskning og undervisning. Erfaring med publicering i førende tidsskrifter og/eller forlag samt ekstern finansiering er en fordel men ikke et krav. En bred undervisningsprofil samt dokumenteret gennemført pædagogisk kompetenceudvikling er ligeledes en fordel.

Fakultetet lægger endvidere vægt på interesse for og gerne erfaring med at samarbejde med andre forskere om at gennemføre kollektive forsknings- og uddannelsesprojekter og vil se positivt på dokumenteret evne til at bidrage hertil.

Læs mere om KU’s meriterings kriterier for adjunkt https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/kriterier-for-videnskabelige-stillinger

Forventning om tilegnelse af dansk – adjunkt og lektor
Fakultetet forventer, at adjunkter og lektorer over tid tilegner sig dansk på et niveau, der muliggør undervisning på dansk. Fakultetet understøtter aktivt, at medarbejdere, som ikke ved ansættelsen har nærmere kendskab til dansk (eller andet skandinavisk sprog) i skrift og tale, tilegner sig sådanne kundskaber i fornødent omfang.

Der henvises til ”Stillingsstruktur 2019 for videnskabeligt personale ved universiteter” samt ”Vejledning vedr. besættelse af faste videnskabelige stillinger ved Det Juridiske Fakultet.

I øvrigt henvises ansøgere til at sætte sig ind i fakultetets mange uddannelser på fakultetets hjemmeside her.

Begge dokumenter kan findes på fakultetets hjemmeside her.

Spørgsmål vedrørende stillingsopslaget kan rettes til dekan Jacob Graff Nielsen på dekan@jur.ku.dk.

Ansøgningens opbygning
Ansøgning herunder artikler og bøger, skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Ansøgningen SKAL indeholde nedenstående 8 dele (ansøgninger afvises, hvis påkrævet dokumentation mangler):

 1. Motiveret ansøgning, hvori det bl.a. anføres udtrykkeligt, om ansøgningen er rettet mod et adjunktur, et lektorat eller begge dele.
 2. Curriculum vitae
 3. Eksamensbeviser
 4. Fuldstændig publikationsliste med fremhævelse af de publikationer, som ansøger ønsker sig bedømt på baggrund af.
 5. Undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for undervisningskvalifikationer herunder evalueringer samt en kort redegørelse for ansøgers undervisningsvisioner inden for forskningsfeltet. For mere information om indholdet af undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets retningslinjer for undervisningsportfolio.
 6. Forskningsplan indeholdende en oversigt over planlagte forskningsaktiviteter herunder publiceringsplaner og planer for ansøgning om ekstern finansiering. Planen skal bl.a. dokumentere evne til at bidrage med forskning inden for mindst ét af fagområderne i opslaget og vise, hvordan forskningen kan gavne de studerende på ét eller flere af fakultetets uddannelser
 7. Publikationer. Maksimalt fem (5) videnskabelige værker, hvoraf højst to (2) må være monografier, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Ansøgere, der har skrevet ph.d.-afhandling eller tilsvarende, skal altid fremsende selve afhand­lin­gen og den skriftlige bedømmelse deraf, såfremt afhandlingen er skrevet på dansk, svensk, norsk eller engelsk, som en del af de påberåbte værker. De påberåbte værker skal være på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk.
 8. Medforfattererklæring. Med påberåbte værker, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede værker kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publicerede.
Ud over det materiale, ansøgeren har ønsket at få inddraget i bedømmelsen, kan bedømmelsesudvalget inddrage yderligere materiale i sin bedømmelse af den pågældende. Det påhviler i givet fald ansøgeren efter anmodning at fremsende materialet til udvalge

Ansøgningsprocedure
Ansøgning, bilag og de påberåbte videnskabelige værker uploades elektronisk via nedenstående link. Vi anbefaler dig at have alle de påkrævede dokumenter klar, inden du begynder din online ansøgning, og det er vigtigt, at al påkrævet dokumentation vedlægges.

Ansøgningen stiles til dekanen.

Der skal udtrykkeligt anføres hvilken stilling der søges. Eller om begge stillinger søges.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings – og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

I henhold til Københavns Universitets ”Handleplan for Karriere, Køn og Kvalitet – lige muligheder i forskning og ledelse” skal der være mindst én ansøger af hvert køn, før stillingen kan besættes.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Spørgsmål til rekrutteringsprocessen kan rettes HR, fuldmægtig Rikke Dall, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, anfør venligst ID NR. 211-0230/20-2E

Løn- og ansættelsesvilkår for begge stillinger
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer

Ansøgningsfristen er den 19. oktober 2020, senest kl. 23.59.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen udløb vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger som ikke indeholder alle de krævede bilag vil blive afvist og vil ikke blive behandlet af bedømmelsesudvalget.

____________________________________________________________________________________________________

Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 80 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 50 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Desuden er der ca. 450 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk.
Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Jurist (jur. kand/advokat) med intresse för familjerätt och kundrelationer sökes till nyetablerat företag i Köpenhamn

DinFamilieJurist

København SV
Vill du vara en del av ett nyetablerat företag med ett på den svenska marknaden helt nytt koncept? FamiljeAvtal söker en ytterligare jurist till vårt team som håller till i centrala Köpenhamn. Har du intresse för familjerätt, möten med människor och...
Indrykket:23. september 2020

Senior IT Legal Counsel

A.P. Møller - Mærsk A/S (Maersk Tankers)

København K
Maersk is the largest container shipping and logistics company in the world. A $40bn organisation with over 85,000 people, we ship roughly 20 of the world s container freight. We are bringing our organisation together to become an integrated contain...
Indrykket:4. september 2020

Vicekontorchef til Finanstilsynets Hvidvaskkontor

FINANSTILSYNET

København Ø
Finanstilsynet prioriterer bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering meget højt, og vi udvider nu hvidvaskkontoret med endnu en vicekontorchef til at bistå med at løfte opgaven. Kontoret består pt. af 21 dygtige og engagerede medarbejdere, herun...
Indrykket:31. august 2020

Finanstilsynet søger jurist til kontoret for investorbeskyttelse

FINANSTILSYNET

København Ø
Vil du være med til at sikre en tidssvarende og tydelig lovgivning for investorbeskyttelse i Danmark? Vil du bruge dine juridiske kompetencer til at følge op på anvendelsen af lovgivningen i praksis og træffe afgørelser om tilladelse til at drive in...
Indrykket:7. september 2020

Fagligt stærk jurist til Københavns Universitetets Rektorsekretariat

KU - FA - Kbh K

København K
Kan du levere juridisk kvalitet i en politisk og kompleks hverdag? Er du en fagligt velfunderet og ambitiøs jurist med flair for særligt privatretlige emner? Vil du være med til at arbejde med de juridiske rammer for styring af Danmarks stærkeste og...
Indrykket:7. september 2020

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Jurist (jur. kand/advokat) med intresse för familjerätt och kundrelationer sökes till nyetablerat företag i Köpenhamn

DinFamilieJurist

København SV
Vill du vara en del av ett nyetablerat företag med ett på den svenska marknaden helt nytt koncept? FamiljeAvtal söker en ytterligare jurist till vårt team som håller till i centrala Köpenhamn. Har du intresse för familjerätt, möten med människor och...
Indrykket:23. september 2020

Senior IT Legal Counsel

A.P. Møller - Mærsk A/S (Maersk Tankers)

København K
Maersk is the largest container shipping and logistics company in the world. A $40bn organisation with over 85,000 people, we ship roughly 20 of the world s container freight. We are bringing our organisation together to become an integrated contain...
Indrykket:4. september 2020

Vicekontorchef til Finanstilsynets Hvidvaskkontor

FINANSTILSYNET

København Ø
Finanstilsynet prioriterer bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering meget højt, og vi udvider nu hvidvaskkontoret med endnu en vicekontorchef til at bistå med at løfte opgaven. Kontoret består pt. af 21 dygtige og engagerede medarbejdere, herun...
Indrykket:31. august 2020

Finanstilsynet søger jurist til kontoret for investorbeskyttelse

FINANSTILSYNET

København Ø
Vil du være med til at sikre en tidssvarende og tydelig lovgivning for investorbeskyttelse i Danmark? Vil du bruge dine juridiske kompetencer til at følge op på anvendelsen af lovgivningen i praksis og træffe afgørelser om tilladelse til at drive in...
Indrykket:7. september 2020

Fagligt stærk jurist til Københavns Universitetets Rektorsekretariat

KU - FA - Kbh K

København K
Kan du levere juridisk kvalitet i en politisk og kompleks hverdag? Er du en fagligt velfunderet og ambitiøs jurist med flair for særligt privatretlige emner? Vil du være med til at arbejde med de juridiske rammer for styring af Danmarks stærkeste og...
Indrykket:7. september 2020