Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet søger undervisningsassistenter og eksterne lektorer The Faculty of Law has openings for positions as external teachers

Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet søger undervisningsassistenter og eksterne lektorer til interessante og udfordrende undervisningsstillinger til besættelse pr. 1. september 2018.

Det Juridiske Fakultet søger undervisere til følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelsen i jura [Indsæt link til http://studier.ku.dk/bachelor/jura/]
 • Kandidatuddannelsen i jura [Indsæt link til http://studier.ku.dk/kandidat/jura/]
På BA-uddannelsen er der holdundervisning på mindre hold og kun få forelæsninger. Holdundervisningen er case- og problembaseret med henblik på at aktivere de studerende. Fokus i undervisningen er på at sætte de studerende i den rolle, som de vil få som jurister, hvor de både skal kunne rådgive, afgøre sager, skrive notater, formulere regler og forstå økonomiske og politiske grundforhold.

Jobbet:
- som undervisningsassistent

Som undervisningsassistent på den juridiske bacheloruddannelse varetager du selvstændigt undervisningsopgaver. Normalt er undervisningen af elementær karakter, og den supplerer undervisning, som er givet på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Som underviser får du direkte kontakt til de studerende og ansvaret for deres undervisning. Det er dig, der medvirker til, at der er sammenhæng mellem dit undervisningsfags mål, og hvad der foregår i undervisningen, samt at de obligatoriske elementer i den nye studieordning gennemføres af de studerende. På BA-uddannelsens 1. år møder du fortrinsvist de studerende på mindre hold.

- som ekstern lektor
Som ekstern lektor på fakultetets tre heltidsuddannelser varetager du kvalificerede undervisningsopgaver. Du tilrettelægger og gennemfører selvstændigt undervisningsforløb i henhold til det enkelte fags bestemmelser. Endvidere vil du have mulighed for at planlægge og gennemføre eksaminer og evalueringer.
Som ekstern lektor vil du minimum skulle arbejde 100 timer og maksimum 500 timer per undervisningsår.

Særligt om BA.jur
På bacheloruddannelsens 1. år underviser du fortrinsvist de studerende på mindre hold.

Særligt om KA.jur
På kandidatuddannelsen er der undervisning på fagenes kurser samt eksamination. Undervisningsformen varierer meget mellem mindre hold og større forelæsninger alt efter kursets søgning.

Pædagogiske seminarer:
Alle nyansatte undervisere skal deltage i et pædagogisk seminar inden semesterstart, dvs. i hhv. august eller januar. Der afholdes pædagogisk seminar tirsdag den 28. august kl. 15.00 – 20.30 og torsdag den 30. august kl. 9.00 – 14.30. Målet med det pædagogiske seminar er, at alle undervisere på fakultetets uddannelser er i stand til at undervise i overensstemmelse med de læringsprincipper, som Studienævnet har vedtaget.

Dine kvalifikationer:
For at søge stillingen som underviser ved Det Juridiske Fakultet skal du have en kandidatgrad. Eksterne lektorer skal derudover have yderligere kvalifikationer på højt niveau. Det kan være særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring inden for fagets praksisområde. Dertil lægges der vægt på undervisningsmæssige kvalifikationer.

Generelt forventer vi også, at du som underviser:
 • har lyst til at have tæt konktakt til de studerende
 • engagerer dig i dine omgivelser og ikke er bange for at dele dine erfaringer og viden
 • kan motivere andre og brænder for at lære fra dig

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingerne er deltidsstillinger og enten tidsbegrænsede i en periode på op til 3 år eller varige.

Tiltrædelse pr. 1. september 2018.

Alle stillinger besættes under forudsætning af at faget oprettes. Arbejdsomfanget fastlægges før hvert semester.

Bemærk: Undervisningstidspunkter og eksamen for langt de fleste fag er allerede skemalagt og kan derfor ikke ændres.

Aflønning som undervisningsassistent:
Aflønning sker efter et takstsystem med udgangspunkt i cirkulære nr. 12407 af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning for undervisningsassistenter, hvor timelønnen udgør kr. 240,05 pr. 1. december 2017.

For undervisningsassistenter ydes der løn for forberedelse af undervisning og for at rette opgaver mv. Den samlede løn for alle semesterets arbejdsopgaver udbetales bagud med 1/5 i månederne september-januar og februar-juni. Løn for eksamen efterreguleres efter eksamen er afholdt.

Aflønning som ekstern lektor:
Aflønning sker efter et takstsystem med udgangspunkt i cirkulære nr. 9218 af 23. maj 2012 om eksterne lektorer ved universiteter m.fl.. Timelønnen udgør kr. 261,26 pr. 1. december 2017.

I henhold til cirkulæret er aflønningsforpligtelsen minimum 100 arbejdstimer pr. undervisningsår, hvorfor der skal erlægges timer svarende hertil. Løn for eksamen efterreguleres efter eksamen er afholdt.

Den samlede løn for alle semesterets arbejdsopgaver udbetales bagud med 1/5 i månederne september-januar og februar-juni.

Vi aflønner ikke for deltagelse i pædagogiske fagseminarer.

Ansøgning og frist:
Stillingerne søges elektronisk. Klik på den stilling, du er interesseret i at søge.

I forbindelse med din ansøgning bedes du venligst sende dit eksamensbevis for både din bachelor- og kandidatgrad, samt medsende alle karakterudskrifter.

Ansøgningsfristen er den 24. april 2018.

Bemærk: Ønsker du at søge som underviser i flere fag, skal du sende en ansøgning for hvert fag samt oplyse herom i din ansøgning.
Læs mere om de enkelte fag på dette link: http://kurser.ku.dk/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledige stillinger på obligatoriske fag på bacheloruddannelsen i jura:

Læs mere om de enkelte fag på dette link: http://kurser.ku.dk/

Undervisningsassistenter (UA) til besættelse pr. 1. september 2018:

i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Almene fag:
 • Retssystemet og juridisk metode
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på EU og Folkeret:
 • International Law
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Familie- og arveret:
 • Familie- og arveret
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Formueret:
 • Obligationsret
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Strafferet:
 • Strafferet og straffeproces
Eksterne lektorer (EL) til besættelse pr. 1. september 2018:

i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Familie- og arveret:
 • Familie- og arveret
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Formueret:
 • Erstatning og kontrakt
_____________________________________________________________________________________________

Ledige stillinger på valgfag på bacheloruddannelsen i jura og på kursusfag på kandidatuddannelsen i jura:

Læs mere om de enkelte fag på dette link: http://kurser.ku.dk/


Undervisningsassistenter (UA) til besættelse pr. 1. september 2018:

Landsskatterettens processpil

Eksterne lektorer (EL) til besættelse pr. 1. september 2018:

I Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Almene fag:
 • Retssystemers funktion og virke
I Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Arbejdsret:
 • Offentlig ansættelsesret
I Retsvidenskab indvil videre med særligt henblik på EU & Folkeret:
 • European Court of Human Rights
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Formueret:
 • Personskadeerstatning
 • Omsætning af fast ejendom
 • Immaterialret
 • Køb og salg af virksomheder
 • Insolvensret
 • Længerevarende kontraktforhold
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på IT-ret og databeskyttelsesret:
 • Privatlivsbeskyttelse og teknologi
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Konkurrenceret:
 • Konkurrence- og markedsføringsret
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Procesret:
 • Civilprocesret
 • Straffeprocesret
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Selskabsret:
 • Selskaber og kapitalmarked
 • Selskabsret
i Retsvidenskab indtil vider med særligt henblik på Skatte- og afgiftsret:
 • Skatteret
I Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Strafferet:
 • Specialstrafferet
 • Europæisk strafferet
 • Grundlæggende strafferetspleje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktoplysninger:
Spørgsmål kan rettes til HUM-JUR-TEO@hrsc.ku.dk

Det Juridiske Fakultet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

________________________________________________________________________________________________
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 85 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 58 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Omkring 20 af de videnskabelige medarbejdere er ansat i kraft af eksterne bevillinger. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk/.

Teaching sessions are scheduled in advance before each semester start and cannot be changed.

Please note that the advertised positions are to be filled depending on whether or not the course, which is of particular interest to you will be established.

The positions are to be filled by September 1, 2018.

Position description
The assistant lectureship will consist of carrying out teaching duties.
The external lectureship is a part-time position with qualified teaching duties.
Part-time lecturers independently plan teaching activities, give lectures, prepare and carry out examinations according to the regulations of the faculty.
The specific number of hours and participation in examinations is fixed for each semester. Please view course descriptions of content, syllabus, scheduled instruction, examinations, etc. at our http://kurser.ku.dk.

Your qualifications
Applicants must hold a Master's Degree and external lecturers must as well hold additional qualifications, e.g. expertise or practical experience achieved through employment. Teaching qualifications will be assessed.

Wages and employment conditions
In addition to the hours of teaching, the external teachers will be paid for preparation. The hourly rate for assistant lecturers is DKK 240.05 (as of December 1, 2017), and the hourly rate for external lecturers is DKK 261.26 (as of December 1, 2017).

The wages and employment conditions, as per agreement between The Ministry of Finance and AC, the Danish Confederation of Professional Associations are according to circular of May 23, 2012.

It will be a fixed-term employment for up to three years or an employment with no fixed-term. The payment obligation is a minimum of 100 hours per teaching year, and so the equivalent amount of hours must be covered.

Accessibility for Non-Nationals
You can apply for a temporary position in Denmark as long as the official requirements are met. If you are a Nordic citizen, you are free to reside and work in Denmark. If you are an EU/EEA citizen or Swiss, seeking residence in Denmark based on EU rules on freedom of movement, you may be subject to special regulation.

Please note that it is your own responsibility to obtain a work permit if you are required to.
Read more at:
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/

Housing and travel costs
The Faculty does not offer housing and will not be held accountable for any resulting travel expenses associated with hiring.

Available positions as external lecturer to be filled by September 1, 2018:

in Jurisprudence with particular intention of the appointment area EU og Folkeret:
 • European Court of Human Rights
Further positions for courses taught in Danish are available at:

http://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger/

The application and deadline
You apply electronically by clicking on the specific position of your interest.
A scanned copy of your diploma(s) must be enclosed in the application material. Please remember to specify your primary workplace address and to scan all pages of the diploma.

Closing date for applications is 24 April 2018.

Contact and further information
Further information about the law degree is available at http://jura.ku.dk/english/education/

For further information about the position as part-time lecturer please contact HR Søndre Campus: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk

We invite any potential applicant to apply regardless of personal background.

________________________________________________________________________________________________
The Faculty of Law is one of six faculties at the University of Copenhagen. The Faculty carries out research, education and knowledge dissemination within the area of law. The research is partly organised in research centres and groups. The Faculty employs about 85 full time researchers and app. 58 PhD students as well as app. 70 administrative staff members. There are app. 400 part time instructors contributing to the teaching of app. 4.500 law students. Visit the Faculty website: http://jura.ku.dk/english.Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329788306Phoenix-d32bc3ab12018-04-05T18:04:16.803Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet søger undervisningsassistenter og eksterne lektorer The Faculty of Law has openings for positions as external teachersDet Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet søger undervisningsassistenter og eksterne lektorer til interessante og udfordrende undervisningsstillinger til besættelse pr. 1. september 2018.

Det Juridiske Fakultet søger undervisere til følgende uddannelser:
 • Bacheloruddannelsen i jura [Indsæt link til http://studier.ku.dk/bachelor/jura/]
 • Kandidatuddannelsen i jura [Indsæt link til http://studier.ku.dk/kandidat/jura/]
På BA-uddannelsen er der holdundervisning på mindre hold og kun få forelæsninger. Holdundervisningen er case- og problembaseret med henblik på at aktivere de studerende. Fokus i undervisningen er på at sætte de studerende i den rolle, som de vil få som jurister, hvor de både skal kunne rådgive, afgøre sager, skrive notater, formulere regler og forstå økonomiske og politiske grundforhold.

Jobbet:
- som undervisningsassistent

Som undervisningsassistent på den juridiske bacheloruddannelse varetager du selvstændigt undervisningsopgaver. Normalt er undervisningen af elementær karakter, og den supplerer undervisning, som er givet på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Som underviser får du direkte kontakt til de studerende og ansvaret for deres undervisning. Det er dig, der medvirker til, at der er sammenhæng mellem dit undervisningsfags mål, og hvad der foregår i undervisningen, samt at de obligatoriske elementer i den nye studieordning gennemføres af de studerende. På BA-uddannelsens 1. år møder du fortrinsvist de studerende på mindre hold.

- som ekstern lektor
Som ekstern lektor på fakultetets tre heltidsuddannelser varetager du kvalificerede undervisningsopgaver. Du tilrettelægger og gennemfører selvstændigt undervisningsforløb i henhold til det enkelte fags bestemmelser. Endvidere vil du have mulighed for at planlægge og gennemføre eksaminer og evalueringer.
Som ekstern lektor vil du minimum skulle arbejde 100 timer og maksimum 500 timer per undervisningsår.

Særligt om BA.jur
På bacheloruddannelsens 1. år underviser du fortrinsvist de studerende på mindre hold.

Særligt om KA.jur
På kandidatuddannelsen er der undervisning på fagenes kurser samt eksamination. Undervisningsformen varierer meget mellem mindre hold og større forelæsninger alt efter kursets søgning.

Pædagogiske seminarer:
Alle nyansatte undervisere skal deltage i et pædagogisk seminar inden semesterstart, dvs. i hhv. august eller januar. Der afholdes pædagogisk seminar tirsdag den 28. august kl. 15.00 – 20.30 og torsdag den 30. august kl. 9.00 – 14.30. Målet med det pædagogiske seminar er, at alle undervisere på fakultetets uddannelser er i stand til at undervise i overensstemmelse med de læringsprincipper, som Studienævnet har vedtaget.

Dine kvalifikationer:
For at søge stillingen som underviser ved Det Juridiske Fakultet skal du have en kandidatgrad. Eksterne lektorer skal derudover have yderligere kvalifikationer på højt niveau. Det kan være særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring inden for fagets praksisområde. Dertil lægges der vægt på undervisningsmæssige kvalifikationer.

Generelt forventer vi også, at du som underviser:
 • har lyst til at have tæt konktakt til de studerende
 • engagerer dig i dine omgivelser og ikke er bange for at dele dine erfaringer og viden
 • kan motivere andre og brænder for at lære fra dig

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingerne er deltidsstillinger og enten tidsbegrænsede i en periode på op til 3 år eller varige.

Tiltrædelse pr. 1. september 2018.

Alle stillinger besættes under forudsætning af at faget oprettes. Arbejdsomfanget fastlægges før hvert semester.

Bemærk: Undervisningstidspunkter og eksamen for langt de fleste fag er allerede skemalagt og kan derfor ikke ændres.

Aflønning som undervisningsassistent:
Aflønning sker efter et takstsystem med udgangspunkt i cirkulære nr. 12407 af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning for undervisningsassistenter, hvor timelønnen udgør kr. 240,05 pr. 1. december 2017.

For undervisningsassistenter ydes der løn for forberedelse af undervisning og for at rette opgaver mv. Den samlede løn for alle semesterets arbejdsopgaver udbetales bagud med 1/5 i månederne september-januar og februar-juni. Løn for eksamen efterreguleres efter eksamen er afholdt.

Aflønning som ekstern lektor:
Aflønning sker efter et takstsystem med udgangspunkt i cirkulære nr. 9218 af 23. maj 2012 om eksterne lektorer ved universiteter m.fl.. Timelønnen udgør kr. 261,26 pr. 1. december 2017.

I henhold til cirkulæret er aflønningsforpligtelsen minimum 100 arbejdstimer pr. undervisningsår, hvorfor der skal erlægges timer svarende hertil. Løn for eksamen efterreguleres efter eksamen er afholdt.

Den samlede løn for alle semesterets arbejdsopgaver udbetales bagud med 1/5 i månederne september-januar og februar-juni.

Vi aflønner ikke for deltagelse i pædagogiske fagseminarer.

Ansøgning og frist:
Stillingerne søges elektronisk. Klik på den stilling, du er interesseret i at søge.

I forbindelse med din ansøgning bedes du venligst sende dit eksamensbevis for både din bachelor- og kandidatgrad, samt medsende alle karakterudskrifter.

Ansøgningsfristen er den 24. april 2018.

Bemærk: Ønsker du at søge som underviser i flere fag, skal du sende en ansøgning for hvert fag samt oplyse herom i din ansøgning.
Læs mere om de enkelte fag på dette link: http://kurser.ku.dk/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ledige stillinger på obligatoriske fag på bacheloruddannelsen i jura:

Læs mere om de enkelte fag på dette link: http://kurser.ku.dk/

Undervisningsassistenter (UA) til besættelse pr. 1. september 2018:

i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Almene fag:
 • Retssystemet og juridisk metode
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på EU og Folkeret:
 • International Law
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Familie- og arveret:
 • Familie- og arveret
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Formueret:
 • Obligationsret
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Strafferet:
 • Strafferet og straffeproces
Eksterne lektorer (EL) til besættelse pr. 1. september 2018:

i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Familie- og arveret:
 • Familie- og arveret
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Formueret:
 • Erstatning og kontrakt
_____________________________________________________________________________________________

Ledige stillinger på valgfag på bacheloruddannelsen i jura og på kursusfag på kandidatuddannelsen i jura:

Læs mere om de enkelte fag på dette link: http://kurser.ku.dk/


Undervisningsassistenter (UA) til besættelse pr. 1. september 2018:

Landsskatterettens processpil

Eksterne lektorer (EL) til besættelse pr. 1. september 2018:

I Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Almene fag:
 • Retssystemers funktion og virke
I Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Arbejdsret:
 • Offentlig ansættelsesret
I Retsvidenskab indvil videre med særligt henblik på EU & Folkeret:
 • European Court of Human Rights
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Formueret:
 • Personskadeerstatning
 • Omsætning af fast ejendom
 • Immaterialret
 • Køb og salg af virksomheder
 • Insolvensret
 • Længerevarende kontraktforhold
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på IT-ret og databeskyttelsesret:
 • Privatlivsbeskyttelse og teknologi
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Konkurrenceret:
 • Konkurrence- og markedsføringsret
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Procesret:
 • Civilprocesret
 • Straffeprocesret
i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Selskabsret:
 • Selskaber og kapitalmarked
 • Selskabsret
i Retsvidenskab indtil vider med særligt henblik på Skatte- og afgiftsret:
 • Skatteret
I Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Strafferet:
 • Specialstrafferet
 • Europæisk strafferet
 • Grundlæggende strafferetspleje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktoplysninger:
Spørgsmål kan rettes til HUM-JUR-TEO@hrsc.ku.dk

Det Juridiske Fakultet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

________________________________________________________________________________________________
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 85 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 58 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Omkring 20 af de videnskabelige medarbejdere er ansat i kraft af eksterne bevillinger. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk/.

Teaching sessions are scheduled in advance before each semester start and cannot be changed.

Please note that the advertised positions are to be filled depending on whether or not the course, which is of particular interest to you will be established.

The positions are to be filled by September 1, 2018.

Position description
The assistant lectureship will consist of carrying out teaching duties.
The external lectureship is a part-time position with qualified teaching duties.
Part-time lecturers independently plan teaching activities, give lectures, prepare and carry out examinations according to the regulations of the faculty.
The specific number of hours and participation in examinations is fixed for each semester. Please view course descriptions of content, syllabus, scheduled instruction, examinations, etc. at our http://kurser.ku.dk.

Your qualifications
Applicants must hold a Master's Degree and external lecturers must as well hold additional qualifications, e.g. expertise or practical experience achieved through employment. Teaching qualifications will be assessed.

Wages and employment conditions
In addition to the hours of teaching, the external teachers will be paid for preparation. The hourly rate for assistant lecturers is DKK 240.05 (as of December 1, 2017), and the hourly rate for external lecturers is DKK 261.26 (as of December 1, 2017).

The wages and employment conditions, as per agreement between The Ministry of Finance and AC, the Danish Confederation of Professional Associations are according to circular of May 23, 2012.

It will be a fixed-term employment for up to three years or an employment with no fixed-term. The payment obligation is a minimum of 100 hours per teaching year, and so the equivalent amount of hours must be covered.

Accessibility for Non-Nationals
You can apply for a temporary position in Denmark as long as the official requirements are met. If you are a Nordic citizen, you are free to reside and work in Denmark. If you are an EU/EEA citizen or Swiss, seeking residence in Denmark based on EU rules on freedom of movement, you may be subject to special regulation.

Please note that it is your own responsibility to obtain a work permit if you are required to.
Read more at:
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/

Housing and travel costs
The Faculty does not offer housing and will not be held accountable for any resulting travel expenses associated with hiring.

Available positions as external lecturer to be filled by September 1, 2018:

in Jurisprudence with particular intention of the appointment area EU og Folkeret:
 • European Court of Human Rights
Further positions for courses taught in Danish are available at:

http://jobportal.ku.dk/undervisningsstillinger/

The application and deadline
You apply electronically by clicking on the specific position of your interest.
A scanned copy of your diploma(s) must be enclosed in the application material. Please remember to specify your primary workplace address and to scan all pages of the diploma.

Closing date for applications is 24 April 2018.

Contact and further information
Further information about the law degree is available at http://jura.ku.dk/english/education/

For further information about the position as part-time lecturer please contact HR Søndre Campus: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk

We invite any potential applicant to apply regardless of personal background.

________________________________________________________________________________________________
The Faculty of Law is one of six faculties at the University of Copenhagen. The Faculty carries out research, education and knowledge dissemination within the area of law. The research is partly organised in research centres and groups. The Faculty employs about 85 full time researchers and app. 58 PhD students as well as app. 70 administrative staff members. There are app. 400 part time instructors contributing to the teaching of app. 4.500 law students. Visit the Faculty website: http://jura.ku.dk/english.


2018-04-25T00:51:20.840 Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet søger undervisningsassistenter og eksterne lektorer til interessante og udfordrende undervisningsstillinger til besættelse pr. 1. september 2018. Det Juridiske Fakultet søger undervisere til følgende uddannelser: Bacheloruddannelsen i jura [Indsæt link til http: studier.ku.dk bachelor jura ] Kandidatuddannelsen i jura [Indsæt link til http: studier.ku.dk kandidat jura ] På BA-uddannelsen er der holdundervisning på mindre hold og kun få forelæsninger. Holdundervisningen er case- og problembaseret med henblik på at aktivere de studerende. Fokus i undervisningen er på at sætte de studerende i den rolle, som de vil få som jurister, hvor de både skal kunne rådgive, afgøre sager, skrive notater, formulere regler og forstå økonomiske og politiske grundforhold. Jobbet: - som undervisningsassistent Som undervisningsassistent på den juridiske bacheloruddannelse varetager du selvstændigt undervisningsopgaver. Normalt er undervisningen af elementær karakter, og den supplerer undervisning, som er givet på adjunkt-, lektor- eller professorniveau. Som underviser får du direkte kontakt til de studerende og ansvaret for deres undervisning. Det er dig, der medvirker til, at der er sammenhæng mellem dit undervisningsfags mål, og hvad der foregår i undervisningen, samt at de obligatoriske elementer i den nye studieordning gennemføres af de studerende. På BA-uddannelsens 1. år møder du fortrinsvist de studerende på mindre hold. - som ekstern lektor Som ekstern lektor på fakultetets tre heltidsuddannelser varetager du kvalificerede undervisningsopgaver. Du tilrettelægger og gennemfører selvstændigt undervisningsforløb i henhold til det enkelte fags bestemmelser. Endvidere vil du have mulighed for at planlægge og gennemføre eksaminer og evalueringer. Som ekstern lektor vil du minimum skulle arbejde 100 timer og maksimum 500 timer per undervisningsår. Særligt om BA.jur På bacheloruddannelsens 1. år underviser du fortrinsvist de studerende på mindre hold. Særligt om KA.jur På kandidatuddannelsen er der undervisning på fagenes kurser samt eksamination. Undervisningsformen varierer meget mellem mindre hold og større forelæsninger alt efter kursets søgning. Pædagogiske seminarer: Alle nyansatte undervisere skal deltage i et pædagogisk seminar inden semesterstart, dvs. i hhv. august eller januar. Der afholdes pædagogisk seminar tirsdag den 28. august kl. 15.00 20.30 og torsdag den 30. august kl. 9.00 14.30. Målet med det pædagogiske seminar er, at alle undervisere på fakultetets uddannelser er i stand til at undervise i overensstemmelse med de læringsprincipper, som Studienævnet har vedtaget. Dine kvalifikationer: For at søge stillingen som underviser ved Det Juridiske Fakultet skal du have en kandidatgrad. Eksterne lektorer skal derudover have yderligere kvalifikationer på højt niveau. Det kan være særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring inden for fagets praksisområde. Dertil lægges der vægt på undervisningsmæssige kvalifikationer. Generelt forventer vi også, at du som underviser: har lyst til at have tæt konktakt til de studerende engagerer dig i dine omgivelser og ikke er bange for at dele dine erfaringer og viden kan motivere andre og brænder for at lære fra dig Løn og ansættelsesvilkår: Stillingerne er deltidsstillinger og enten tidsbegrænsede i en periode på op til 3 år eller varige. Tiltrædelse pr. 1. september 2018. Alle stillinger besættes under forudsætning af at faget oprettes. Arbejdsomfanget fastlægges før hvert semester. Bemærk: Undervisningstidspunkter og eksamen for langt de fleste fag er allerede skemalagt og kan derfor ikke ændres. Aflønning som undervisningsassistent: Aflønning sker efter et takstsystem med udgangspunkt i cirkulære nr. 12407 af 17. januar 2001 om timelønnet undervisning for undervisningsassistenter, hvor timelønnen udgør kr. 240,05 pr. 1. december 2017. For undervisningsassistenter ydes der løn for forberedelse af undervisning og for at rette opgaver mv. Den samlede løn for alle semesterets arbejdsopgaver udbetales bagud med 1 5 i månederne september-januar og februar-juni. Løn for eksamen efterreguleres efter eksamen er afholdt. Aflønning som ekstern lektor: Aflønning sker efter et takstsystem med udgangspunkt i cirkulære nr. 9218 af 23. maj 2012 om eksterne lektorer ved universiteter m.fl.. Timelønnen udgør kr. 261,26 pr. 1. december 2017. I henhold til cirkulæret er aflønningsforpligtelsen minimum 100 arbejdstimer pr. undervisningsår, hvorfor der skal erlægges timer svarende hertil. Løn for eksamen efterreguleres efter eksamen er afholdt. Den samlede løn for alle semesterets arbejdsopgaver udbetales bagud med 1 5 i månederne september-januar og februar-juni. Vi aflønner ikke for deltagelse i pædagogiske fagseminarer. Ansøgning og frist: Stillingerne søges elektronisk. Klik på den stilling, du er interesseret i at søge. I forbindelse med din ansøgning bedes du venligst sende dit eksamensbevis for både din bachelor- og kandidatgrad, samt medsende alle karakterudskrifter. Ansøgningsfristen er den 24. april 2018. Bemærk: Ønsker du at søge som underviser i flere fag, skal du sende en ansøgning for hvert fag samt oplyse herom i din ansøgning. Læs mere om de enkelte fag på dette link: http: kurser.ku.dk ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ledige stillinger på obligatoriske fag på bacheloruddannelsen i jura: Læs mere om de enkelte fag på dette link: http: kurser.ku.dk Undervisningsassistenter (UA) til besættelse pr. 1. september 2018: i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Almene fag: Retssystemet og juridisk metode i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på EU og Folkeret: International Lawi Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Familie- og arveret: Familie- og arvereti Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Formueret: Obligationsreti Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Strafferet: Strafferet og straffeproces Eksterne lektorer (EL) til besættelse pr. 1. september 2018: i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Familie- og arveret: Familie- og arvereti Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Formueret: Erstatning og kontrakt_____________________________________________________________________________________________ Ledige stillinger på valgfag på bacheloruddannelsen i jura og på kursusfag på kandidatuddannelsen i jura: Læs mere om de enkelte fag på dette link: http: kurser.ku.dk Undervisningsassistenter (UA) til besættelse pr. 1. september 2018: Landsskatterettens processpil Eksterne lektorer (EL) til besættelse pr. 1. september 2018: I Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Almene fag: Retssystemers funktion og virke I Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Arbejdsret: Offentlig ansættelsesretI Retsvidenskab indvil videre med særligt henblik på EU & Folkeret: European Court of Human Rightsi Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Formueret: Personskadeerstatning Omsætning af fast ejendom Immaterialret Køb og salg af virksomheder Insolvensret Længerevarende kontraktforholdi Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på IT-ret og databeskyttelsesret: Privatlivsbeskyttelse og teknologi i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Konkurrenceret: Konkurrence- og markedsføringsret i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Procesret: Civilprocesret Straffeprocesret i Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Selskabsret: Selskaber og kapitalmarked Selskabsreti Retsvidenskab indtil vider med særligt henblik på Skatte- og afgiftsret: SkatteretI Retsvidenskab indtil videre med særligt henblik på Strafferet: Specialstrafferet Europæisk strafferet Grundlæggende strafferetspleje ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontaktoplysninger: Spørgsmål kan rettes til HUM-JUR-TEO@hrsc.ku.dk Det Juridiske Fakultet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. ________________________________________________________________________________________________ Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 85 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 58 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Omkring 20 af de videnskabelige medarbejdere er ansat i kraft af eksterne bevillinger. Desuden er der ca. 400 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http: jura.ku.dk . Teaching sessions are scheduled in advance before each semester start and cannot be changed. Please note that the advertised positions are to be filled depending on whether or not the course, which is of particular interest to you will be established. The positions are to be filled by September 1, 2018. Position description The assistant lectureship will consist of carrying out teaching duties. The external lectureship is a part-time position with qualified teaching duties. Part-time lecturers independently plan teaching activities, give lectures, prepare and carry out examinations according to the regulations of the faculty. The specific number of hours and participation in examinations is fixed for each semester. Please view course descriptions of content, syllabus, scheduled instruction, examinations, etc. at our http: kurser.ku.dk. Your qualifications Applicants must hold a Master s Degree and external lecturers must as well hold additional qualifications, e.g. expertise or practical experience achieved through employment. Teaching qualifications will be assessed. Wages and employment conditions In addition to the hours of teaching, the external teachers will be paid for preparation. The hourly rate for assistant lecturers is DKK 240.05 (as of December 1, 2017), and the hourly rate for external lecturers is DKK 261.26 (as of December 1, 2017). The wages and employment conditions, as per agreement between The Ministry of Finance and AC, the Danish Confederation of Professional Associations are according to circular of May 23, 2012. It will be a fixed-term employment for up to three years or an employment with no fixed-term. The payment obligation is a minimum of 100 hours per teaching year, and so the equivalent amount of hours must be covered. Accessibility for Non-Nationals You can apply for a temporary position in Denmark as long as the official requirements are met. If you are a Nordic citizen, you are free to reside and work in Denmark. If you are an EU EEA citizen or Swiss, seeking residence in Denmark based on EU rules on freedom of movement, you may be subject to special regulation. Please note that it is your own responsibility to obtain a work permit if you are required to. Read more at: http: www.nyidanmark.dk en-us coming_to_dk work Housing and travel costs The Faculty does not offer housing and will not be held accountable for any resulting travel expenses associated with hiring. Available positions as external lecturer to be filled by September 1, 2018: in Jurisprudence with particular intention of the appointment area EU og Folkeret: European Court of Human Rights Further positions for courses taught in Danish are available at: http: jobportal.ku.dk undervisningsstillinger The application and deadline You apply electronically by clicking on the specific position of your interest. A scanned copy of your diploma(s) must be enclosed in the application material. Please remember to specify your primary workplace address and to scan all pages of the diploma. Closing date for applications is 24 April 2018. Contact and further information Further information about the law degree is available at http: jura.ku.dk english education For further information about the position as part-time lecturer please contact HR Søndre Campus: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk We invite any potential applicant to apply regardless of personal background. ________________________________________________________________________________________________ The Faculty of Law is one of six faculties at the University of Copenhagen. The Faculty carries out research, education and knowledge dissemination within the area of law. The research is partly organised in research centres and groups. The Faculty employs about 85 full time researchers and app. 58 PhD students as well as app. 70 administrative staff members. There are app. 400 part time instructors contributing to the teaching of app. 4.500 law students. Visit the Faculty website: http: jura.ku.dk english.11Jobnetd32bc3ab100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-24T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1307&ProjectId=146935&DepartmentId=18962&MediaId=4632&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnTårnbyEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3206717Det Juridiske Fakultet11Karen Blixens Plads 162300København S35323982DKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
7Deltid46Permanent550058JobNet48047231000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=d32bc3abhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=d32bc3abhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=d32bc3ab&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=d32bc3ab&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/17.jpgEr du en fagligt stærk Kursusleder?12007991Dansk3Læse/ tale933158Kursusleder9Undervisning og pædagogik354172029Lone Fensmarkloan@hrsc.ku.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK