Erfarne forskere søges til VIA: Docenter/forskningsledere til nye forskningsområder

(For an English version of the call for applications see this link: https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=12956&VacatureID=1048315)

3-4 dygtige docenter/forskningsledere søges til et nyt forskningscenter på VIA University College inden for områderne professionsrettet uddannelse, praksis samt evaluering og evidens.

Forskerne skal være med til at skabe og udvikle et forskningsmiljø og bidrage til vores vidensproduktion med afsæt i praksis. Over de seneste år er både kvantiteten og kvaliteten af VIAs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter steget, og den udvikling skal intensiveres til gavn for hele sektoren og de professioner, vi uddanner.

Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis er et interdisciplinært center, der leverer ny viden og understøtter professionsuddannelserne og de professionelle. Centeret rekrutterer til fire forskningsprogrammer:

Professionspolicy
Ifølge gældende lovgivning har professionshøjskolerne til opgave ”…at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.” (Retsinformation, LBK nr. 152 af 27/02/2018.) Der er således betydelige krav og forventninger til professionshøjskolesektorens nøglerolle for samfundets vækst, velfærd og bæredygtighed.

Dette forskningsprogram undersøger karakteristika og kontingenser samt institutionelle og politiske rammevilkår i tilknytning til opgaven med professionsuddannelse og professionsrettet forskning og udvikling. Programmets forskningsfokus omfatter temaerne: historik, ressourcer, metoder og aktiviteter, samfundsmæssig indvirkning/effekt samt professionsforskningens særegenhed, genstandsfelt og kvalitet. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Program for professionspolicy skal stille viden til rådighed for professionerne, bidrage med at vidensinformere udviklingen af professionsuddannelserne og tilvejebringe viden om, hvordan UC-sektoren kan blive endnu bedre til at løfte sin komplekse opgave.

Praksis
At arbejde praksisnært er iboende i UC-sektorens lovmæssigt fastsatte eksistensgrundlag og en gennemgående værdi for vores medarbejdere. Men der er ikke altid klarhed omkring, hvor praksis egentlig findes henne, hvordan vi identificerer den, og hvordan vi adskiller den fra andre konstruerede felter som teori, (anvendt) viden, profession, arbejde og uddannelse. Disse problemstillinger er centrale i Program for praksisstudier, hvor vi arbejder med, hvad praksisrettethed indebærer for vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter, så vi på det bedst informerede grundlag kan udvikle kvaliteten af vores praksisrelationer på tværs af vores mange uddannelser og professioner.

Uddannelseskvalitet
I forskningsprogrammet for uddannelseskvalitet arbejder vi kontekstsensitivt med at forstå, hvad der kendetegner god uddannelseskvalitet, med at kortlægge hvordan uddannelseskvalitet italesættes og praktiseres, og med at blive klogere på hvad der rent faktisk har kvalitetsfremmende effekt. Forskningsprogrammet har særligt fokus på at udvikle viden om professionsrettet videregående uddannelse og på, hvordan vi kan understøtte kvaliteten af vores professionsuddannelser til gavn for samfundsudviklingen.

Evaluering og evidens
Program for Evaluering og evidens har en målsætning om at styrke grundlaget for professionelles arbejde med viden og ønsker at inkludere både et snævert, klassisk evidensbegreb og en række andre valide kilder til viden i samklang med professionelle praktikeres erfaringer, refleksioner og observationer. Dette forskningsprogram skal levere metodeteoretisk forskning, der understøtter den metodiske og analytiske værktøjskasse hos VIAs forsknings- og udviklingsaktive medarbejdere. Endelig kan programmets aktiviteter også gennem forskningsbaseret evaluering udvikle ny viden inden for en række andre faglige områder med henblik på at bidrage til professionsuddannelsernes vidensgrundlag.

For stillingen inden for det evalueringsfaglige område gælder, at du både skal bidrage til evalueringsfaglig forskning og udvikling samt bidrage til VIAs evalueringspraksis ved at understøtte kvaliteten, metodeudviklingen og forskningsbaseringen af vores mangeartede analyse- og evalueringsaktiviteter.

Generelle forventninger
Angiv i din ansøgning hvilket af forskningsprogrammerne du er interesseret i. For alle stillinger gælder, at du skal have solide og varierede metodiske kompetencer og gode formidlingsevner på både dansk og engelsk. Du skal selvstændigt kunne udvikle ny viden, lede forskningsprojekter og bidrage til udviklingen af et kollektivt, forskningsfagligt miljø. I varierende omfang vil docenterne/forskningslederne også kunne påregne at indgå i undervisningsaktiviteter på grunduddannelser, efter-videreuddannelsesudbud eller i vores interne udbud af kompetenceudviklingskurser for kolleger.

Der ligger en særlig forpligtelse i, at den viden, du producerer, skal nå bredt ud, hvor den kan gøre gavn. VIAs viden skal bruges som rygstød for de professionelle, vi uddanner, og den skal bringes ind i de politiske beslutningsprocesser, så disse kan foregå på det bedst mulige grundlag. Samtidig skal du på baggrund af dit vidensarbejde kunne producere tidsskriftartikler, der høster international anerkendelse i forskningskredse.

Som docent/forskningsleder på VIA skal du være med til at realisere VIAs strategi om at sætte samfundsmæssige aftryk. Det betyder, at din vidensproduktion skal bidrage til de enkelte uddannelser, til kompetenceudvikling af kolleger og til det fælles vidensgrundlag - lokalt, nationalt og internationalt. Du vil således også skulle bidrage til forskningsbaseret analyse og evaluering til offentlige myndigheder, civilsamfundsorganisationer og private aktører med henblik på at kvalificere og vidensbasere beslutningsprocesser i, med og om professionel praksis.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomster.

Ansættes du i stillingen som docent, er den tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid. Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23/10/2018, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler.

Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04/07/2016.

Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstruktur: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

og link til bekendtgørelse om lektorkvalificering
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627.

Ansøgere med en anden profil vil afhængigt af kvalifikationer kunne komme i betragtning som special- eller chefkonsulent. I det tilfælde vil stillingen blive tilpasset derefter. Ansættelse som special- eller chefkonsulent er en varig ansættelse på fuld tid.

Arbejdsstedets adresse er Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingerne eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte forskningschef Sanne Haase på telefon 87551726 eller mail saha@via.dk.

Ønsker du at søge en af stillingerne vedhæft da følgende materialer til din ansøgning:

  • CV indeholdende dokumentation for uddannelse, publikationsliste samt erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring.

  • Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge.Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen.

Publikationerne vedhæftes så vidt muligt i den elektroniske ansøgning. Er filerne for store, kan de mailes til hr@via.dk eller sendes i fysisk form i fem eksemplarer eller gemt på en USB nøgle til VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, att. HR.

Ansøg via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest 31. juli 2019.

Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale i uge 37 og 2. ansættelsessamtale i uge 38 2019.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2019 eller efter aftale med kandidaten.

Læs mere information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330046733Phoenix-f233d36912019-06-21T00:00:00Erfarne forskere søges til VIA: Docenter/forskningsledere til nye forskningsområder

(For an English version of the call for applications see this link: https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/Vacancy.cfm?PortalID=12956&VacatureID=1048315)

3-4 dygtige docenter/forskningsledere søges til et nyt forskningscenter på VIA University College inden for områderne professionsrettet uddannelse, praksis samt evaluering og evidens.

Forskerne skal være med til at skabe og udvikle et forskningsmiljø og bidrage til vores vidensproduktion med afsæt i praksis. Over de seneste år er både kvantiteten og kvaliteten af VIAs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter steget, og den udvikling skal intensiveres til gavn for hele sektoren og de professioner, vi uddanner.

Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis er et interdisciplinært center, der leverer ny viden og understøtter professionsuddannelserne og de professionelle. Centeret rekrutterer til fire forskningsprogrammer:

Professionspolicy
Ifølge gældende lovgivning har professionshøjskolerne til opgave ”…at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor.” (Retsinformation, LBK nr. 152 af 27/02/2018.) Der er således betydelige krav og forventninger til professionshøjskolesektorens nøglerolle for samfundets vækst, velfærd og bæredygtighed.

Dette forskningsprogram undersøger karakteristika og kontingenser samt institutionelle og politiske rammevilkår i tilknytning til opgaven med professionsuddannelse og professionsrettet forskning og udvikling. Programmets forskningsfokus omfatter temaerne: historik, ressourcer, metoder og aktiviteter, samfundsmæssig indvirkning/effekt samt professionsforskningens særegenhed, genstandsfelt og kvalitet. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Program for professionspolicy skal stille viden til rådighed for professionerne, bidrage med at vidensinformere udviklingen af professionsuddannelserne og tilvejebringe viden om, hvordan UC-sektoren kan blive endnu bedre til at løfte sin komplekse opgave.

Praksis
At arbejde praksisnært er iboende i UC-sektorens lovmæssigt fastsatte eksistensgrundlag og en gennemgående værdi for vores medarbejdere. Men der er ikke altid klarhed omkring, hvor praksis egentlig findes henne, hvordan vi identificerer den, og hvordan vi adskiller den fra andre konstruerede felter som teori, (anvendt) viden, profession, arbejde og uddannelse. Disse problemstillinger er centrale i Program for praksisstudier, hvor vi arbejder med, hvad praksisrettethed indebærer for vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter, så vi på det bedst informerede grundlag kan udvikle kvaliteten af vores praksisrelationer på tværs af vores mange uddannelser og professioner.

Uddannelseskvalitet
I forskningsprogrammet for uddannelseskvalitet arbejder vi kontekstsensitivt med at forstå, hvad der kendetegner god uddannelseskvalitet, med at kortlægge hvordan uddannelseskvalitet italesættes og praktiseres, og med at blive klogere på hvad der rent faktisk har kvalitetsfremmende effekt. Forskningsprogrammet har særligt fokus på at udvikle viden om professionsrettet videregående uddannelse og på, hvordan vi kan understøtte kvaliteten af vores professionsuddannelser til gavn for samfundsudviklingen.

Evaluering og evidens
Program for Evaluering og evidens har en målsætning om at styrke grundlaget for professionelles arbejde med viden og ønsker at inkludere både et snævert, klassisk evidensbegreb og en række andre valide kilder til viden i samklang med professionelle praktikeres erfaringer, refleksioner og observationer. Dette forskningsprogram skal levere metodeteoretisk forskning, der understøtter den metodiske og analytiske værktøjskasse hos VIAs forsknings- og udviklingsaktive medarbejdere. Endelig kan programmets aktiviteter også gennem forskningsbaseret evaluering udvikle ny viden inden for en række andre faglige områder med henblik på at bidrage til professionsuddannelsernes vidensgrundlag.

For stillingen inden for det evalueringsfaglige område gælder, at du både skal bidrage til evalueringsfaglig forskning og udvikling samt bidrage til VIAs evalueringspraksis ved at understøtte kvaliteten, metodeudviklingen og forskningsbaseringen af vores mangeartede analyse- og evalueringsaktiviteter.

Generelle forventninger
Angiv i din ansøgning hvilket af forskningsprogrammerne du er interesseret i. For alle stillinger gælder, at du skal have solide og varierede metodiske kompetencer og gode formidlingsevner på både dansk og engelsk. Du skal selvstændigt kunne udvikle ny viden, lede forskningsprojekter og bidrage til udviklingen af et kollektivt, forskningsfagligt miljø. I varierende omfang vil docenterne/forskningslederne også kunne påregne at indgå i undervisningsaktiviteter på grunduddannelser, efter-videreuddannelsesudbud eller i vores interne udbud af kompetenceudviklingskurser for kolleger.

Der ligger en særlig forpligtelse i, at den viden, du producerer, skal nå bredt ud, hvor den kan gøre gavn. VIAs viden skal bruges som rygstød for de professionelle, vi uddanner, og den skal bringes ind i de politiske beslutningsprocesser, så disse kan foregå på det bedst mulige grundlag. Samtidig skal du på baggrund af dit vidensarbejde kunne producere tidsskriftartikler, der høster international anerkendelse i forskningskredse.

Som docent/forskningsleder på VIA skal du være med til at realisere VIAs strategi om at sætte samfundsmæssige aftryk. Det betyder, at din vidensproduktion skal bidrage til de enkelte uddannelser, til kompetenceudvikling af kolleger og til det fælles vidensgrundlag - lokalt, nationalt og internationalt. Du vil således også skulle bidrage til forskningsbaseret analyse og evaluering til offentlige myndigheder, civilsamfundsorganisationer og private aktører med henblik på at kvalificere og vidensbasere beslutningsprocesser i, med og om professionel praksis.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomster.

Ansættes du i stillingen som docent, er den tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid. Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23/10/2018, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler.

Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04/07/2016.

Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstruktur: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358

og link til bekendtgørelse om lektorkvalificering
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627.

Ansøgere med en anden profil vil afhængigt af kvalifikationer kunne komme i betragtning som special- eller chefkonsulent. I det tilfælde vil stillingen blive tilpasset derefter. Ansættelse som special- eller chefkonsulent er en varig ansættelse på fuld tid.

Arbejdsstedets adresse er Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Er du interesseret?
Vil du vide mere om stillingerne eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte forskningschef Sanne Haase på telefon 87551726 eller mail saha@via.dk.

Ønsker du at søge en af stillingerne vedhæft da følgende materialer til din ansøgning:

  • CV indeholdende dokumentation for uddannelse, publikationsliste samt erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring.

  • Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge.Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen.

Publikationerne vedhæftes så vidt muligt i den elektroniske ansøgning. Er filerne for store, kan de mailes til hr@via.dk eller sendes i fysisk form i fem eksemplarer eller gemt på en USB nøgle til VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, att. HR.

Ansøg via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest 31. juli 2019.

Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale i uge 37 og 2. ansættelsessamtale i uge 38 2019.

Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2019 eller efter aftale med kandidaten.

Læs mere information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på www.via.dk.

 

(For an English version of the call for applications see this link: https: ssl1.peoplexs.com Peoplexs22 CandidatesPortalNoLogin Vacancy.cfm?PortalID 12956 VacatureID 1048315) 3-4 dygtige docenter forskningsledere søges til et nyt forskningscenter på VIA University College inden for områderne professionsrettet uddannelse, praksis samt evaluering og evidens. Forskerne skal være med til at skabe og udvikle et forskningsmiljø og bidrage til vores vidensproduktion med afsæt i praksis. Over de seneste år er både kvantiteten og kvaliteten af VIAs forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter steget, og den udvikling skal intensiveres til gavn for hele sektoren og de professioner, vi uddanner. Forskningscenter for Uddannelseskvalitet, professionspolicy og praksis er et interdisciplinært center, der leverer ny viden og understøtter professionsuddannelserne og de professionelle. Centeret rekrutterer til fire forskningsprogrammer: Professionspolicy Ifølge gældende lovgivning har professionshøjskolerne til opgave …at udbyde og udvikle videregående uddannelse og at varetage praksisnære og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter og herigennem aktivt medvirke til, at ny viden tilvejebringes og bringes i anvendelse i såvel den private som den offentlige sektor. (Retsinformation, LBK nr. 152 af 27 02 2018.) Der er således betydelige krav og forventninger til professionshøjskolesektorens nøglerolle for samfundets vækst, velfærd og bæredygtighed. Dette forskningsprogram undersøger karakteristika og kontingenser samt institutionelle og politiske rammevilkår i tilknytning til opgaven med professionsuddannelse og professionsrettet forskning og udvikling. Programmets forskningsfokus omfatter temaerne: historik, ressourcer, metoder og aktiviteter, samfundsmæssig indvirkning effekt samt professionsforskningens særegenhed, genstandsfelt og kvalitet. Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Program for professionspolicy skal stille viden til rådighed for professionerne, bidrage med at vidensinformere udviklingen af professionsuddannelserne og tilvejebringe viden om, hvordan UC-sektoren kan blive endnu bedre til at løfte sin komplekse opgave. Praksis At arbejde praksisnært er iboende i UC-sektorens lovmæssigt fastsatte eksistensgrundlag og en gennemgående værdi for vores medarbejdere. Men der er ikke altid klarhed omkring, hvor praksis egentlig findes henne, hvordan vi identificerer den, og hvordan vi adskiller den fra andre konstruerede felter som teori, (anvendt) viden, profession, arbejde og uddannelse. Disse problemstillinger er centrale i Program for praksisstudier, hvor vi arbejder med, hvad praksisrettethed indebærer for vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter, så vi på det bedst informerede grundlag kan udvikle kvaliteten af vores praksisrelationer på tværs af vores mange uddannelser og professioner. Uddannelseskvalitet I forskningsprogrammet for uddannelseskvalitet arbejder vi kontekstsensitivt med at forstå, hvad der kendetegner god uddannelseskvalitet, med at kortlægge hvordan uddannelseskvalitet italesættes og praktiseres, og med at blive klogere på hvad der rent faktisk har kvalitetsfremmende effekt. Forskningsprogrammet har særligt fokus på at udvikle viden om professionsrettet videregående uddannelse og på, hvordan vi kan understøtte kvaliteten af vores professionsuddannelser til gavn for samfundsudviklingen. Evaluering og evidens Program for Evaluering og evidens har en målsætning om at styrke grundlaget for professionelles arbejde med viden og ønsker at inkludere både et snævert, klassisk evidensbegreb og en række andre valide kilder til viden i samklang med professionelle praktikeres erfaringer, refleksioner og observationer. Dette forskningsprogram skal levere metodeteoretisk forskning, der understøtter den metodiske og analytiske værktøjskasse hos VIAs forsknings- og udviklingsaktive medarbejdere. Endelig kan programmets aktiviteter også gennem forskningsbaseret evaluering udvikle ny viden inden for en række andre faglige områder med henblik på at bidrage til professionsuddannelsernes vidensgrundlag. For stillingen inden for det evalueringsfaglige område gælder, at du både skal bidrage til evalueringsfaglig forskning og udvikling samt bidrage til VIAs evalueringspraksis ved at understøtte kvaliteten, metodeudviklingen og forskningsbaseringen af vores mangeartede analyse- og evalueringsaktiviteter. Generelle forventninger Angiv i din ansøgning hvilket af forskningsprogrammerne du er interesseret i. For alle stillinger gælder, at du skal have solide og varierede metodiske kompetencer og gode formidlingsevner på både dansk og engelsk. Du skal selvstændigt kunne udvikle ny viden, lede forskningsprojekter og bidrage til udviklingen af et kollektivt, forskningsfagligt miljø. I varierende omfang vil docenterne forskningslederne også kunne påregne at indgå i undervisningsaktiviteter på grunduddannelser, efter-videreuddannelsesudbud eller i vores interne udbud af kompetenceudviklingskurser for kolleger. Der ligger en særlig forpligtelse i, at den viden, du producerer, skal nå bredt ud, hvor den kan gøre gavn. VIAs viden skal bruges som rygstød for de professionelle, vi uddanner, og den skal bringes ind i de politiske beslutningsprocesser, så disse kan foregå på det bedst mulige grundlag. Samtidig skal du på baggrund af dit vidensarbejde kunne producere tidsskriftartikler, der høster international anerkendelse i forskningskredse. Som docent forskningsleder på VIA skal du være med til at realisere VIAs strategi om at sætte samfundsmæssige aftryk. Det betyder, at din vidensproduktion skal bidrage til de enkelte uddannelser, til kompetenceudvikling af kolleger og til det fælles vidensgrundlag - lokalt, nationalt og internationalt. Du vil således også skulle bidrage til forskningsbaseret analyse og evaluering til offentlige myndigheder, civilsamfundsorganisationer og private aktører med henblik på at kvalificere og vidensbasere beslutningsprocesser i, med og om professionel praksis. Løn- og ansættelsesforhold Løn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomster. Ansættes du i stillingen som docent, er den tidsbegrænset i 6 år med mulighed for forlængelse. Stillingen som docent er uden højeste arbejdstid. Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af det eksterne bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med besættelse af stillingen. Du kan læse mere om ansættelsesproceduren i bekendtgørelse BEK nr.1227 af 23 10 2018, som blandt andet omhandler docentbedømmelse af undervisere ved professionshøjskoler. Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04 07 2016. Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstruktur: https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 183358 og link til bekendtgørelse om lektorkvalificering https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 203627. Ansøgere med en anden profil vil afhængigt af kvalifikationer kunne komme i betragtning som special- eller chefkonsulent. I det tilfælde vil stillingen blive tilpasset derefter. Ansættelse som special- eller chefkonsulent er en varig ansættelse på fuld tid. Arbejdsstedets adresse er Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Er du interesseret? Vil du vide mere om stillingerne eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte forskningschef Sanne Haase på telefon 87551726 eller mail saha@via.dk. Ønsker du at søge en af stillingerne vedhæft da følgende materialer til din ansøgning: CV indeholdende dokumentation for uddannelse, publikationsliste samt erhvervs- og undervisningsmæssig erfaring. Publikationsliste inkl. tre udvalgte publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen. Disse tre publikationer bør fremgå tydeligt på side 1 på publikationslisten i prioriteret rækkefølge.Ansættelsesudvalg og bedømmelsesudvalget vil inddrage disse tre publikationer og deres indbyrdes prioritering i bedømmelsen. Publikationerne vedhæftes så vidt muligt i den elektroniske ansøgning. Er filerne for store, kan de mailes til hr@via.dk eller sendes i fysisk form i fem eksemplarer eller gemt på en USB nøgle til VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, att. HR. Ansøg via vores online rekrutteringssystem. Vi skal have din ansøgning senest 31. juli 2019. Efter den faglige bedømmelse afholdes ansættelsessamtaler med udvalgte og kvalificerede kandidater. Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtale i uge 37 og 2. ansættelsessamtale i uge 38 2019. Stillingen ønskes besat pr. 1. november 2019 eller efter aftale med kandidaten. Læs mere information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http: www.via.dk da om-via job personoplysninger. VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Læs mere om VIA University College på www.via.dk.11jobnetf233d369100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-07-31T00:00:000000http://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?CustomerCode=VIA3&PortalID=12952&VacatureID=10482660EuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3547395VIA University College11Hedeager 28200Aarhus NDKDanmark0DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid46Permanent778434JobNet5004923500492310014-06-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f233d369https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=f233d369https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f233d369&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f233d369&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/6.jpgEr du en fagligt stærk Forskningsleder?12007991Dansk3Læse/ tale123707Forskningsleder6Ledelse13Forskning og udvikling362096852noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmark330055952Forskningsleder med samfundsfaglig tyngde til VIA University CollegeRobot Vil du være med til at udvikle professionsforskningen inden for områderne ledelse, organisation og samfund? Har du solid forskningserfaring, og brænder du for at forbinde forskning, uddannelse og praksis? Kan du styrke forskningsbaseringen af VIAs uddannelser, skabe stærke relationer til praksis og øge den eksterne finansiering af forskningsprojekter? Så skal du læse med her.Arbejdsopgaver: Forskningscenter for Ledelse, organisation og samfund søger en forskningsleder med tiltrædelse 1. september 2019 eller snarest derefter.Forskningslederen får det daglige ansvar for et af centerets fire programmer:• Ledelse og organisationsudvikling, der har fokus på forskning i fx faglige ledelse, distribueret ledelse og professionelle læringsfællesskaber• Organisation, koordination og borgerinddragelse, der har fokus på fx samskabelse, tværprofessionel koordination og implementering• Arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde, der forsker i socialt arbejde med fokus på beskæftigelsesindsatser og indsatser rettet mod udsatte voksne• Samfund og mangfoldighed, der har fokus på mødet mellem professionelle og forskellige minoritetsgrupper. Det forventes, at forskningslederen også selv indgår som forskningsaktiv i centerets aktiviteter.Samtidig skal forskningslederen i samarbejde med forskningschefen varetage en række tværgående opgaver i centeret, herunder opgaver med kontakt og koordination til VIAs uddannelsesområder, eksterne relationer, fonds- og projektansøgninger, administration, budget- og økonomistyring, og kompetenceudvikling af medarbejdere. De tværgående opgaver i centeret må forventes af udgøre ca. 50 af arbejdstiden.Hvad forventer vi af dig?Vi forventer, at du har erfaring med praksisfokuseret samfundsforskning og udviklingsarbejde, gerne inden for et af centerets forskningsprogrammer. Vi forventer desuden, at du har erfaring med undervisning og uddannelse, samt en vis erfaring med (nogle af) de andre nævnte arbejdsopgaver. Vigtigst af alt forventer vi, at du har lyst til at indgå i udviklingen af forskningscenteret og derfor har mod på en hverdag med mange forskellige opgaver.Herudover skal du som person være i stand til at indgå i mange forskellige relationer, med fx studerende, forskere, internationale samarbejdspartnere og kommunale kunder. Du skal kunne trives med en uformel omgangstone og et til tider højt arbejdstempo. Og du skal være villig til at bidrage med ideer og energi i arbejdet med udviklingen af centeret og samtidig kunne leve med, at ideer skrottes og processer startes forfra.Mere konkret søger vi en forskningsleder, der har:• erfaring med forskning- og udviklingsarbejde med fokus på praksis, gerne med en ph.d.-grad eller tilsvarende kvalifikationer• erfaring med undervisning og uddannelse, gerne inden for professionshøjskolesektorens fagområder• evne og lyst til forskningsledelse• evne og lyst til at varetage administrative opgaver • evne og lyst til at formulere, designe og søge ekstern finansiering til nye forskningsprojekter, gerne i samarbejde med praksis• gode samarbejdsevner og evne til at skabe opbakning til nye ideerLøn- og ansættelsesforholdAnsættelsen er tidsubegrænset og på fuld tid. Dit arbejdssted er VIA Campus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Dog må det forventes, at forskningslederen også er jævnligt tilstede på VIAs andre campusser.Ansættelsen sker som adjunkt lektor i henhold til overenskomst for akademikere i staten (AC-overenskomsten) mellem Akademikernes Centralorganisation og Finansministeriet. Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04 07 2016.Link til bekendtgørelse om stillingsstruktur: https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 183358.Ved ansættelse som adjunkt må der påregnes arbejdsopgaver med henblik på opnåelse af lektorkvalificering.Link til bekendtgørelse om lektorkvalificering:https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 203627. Ved ansættelse som lektor kan tilknytning til et af VIAs uddannelsesområder forhandles efter ansættelsen.Ansøgere med en mere administrativ profil vil afhængigt af kvalifikationer kunne komme i betragtning som special- eller chefkonsulent. I det tilfælde vil stillingsindholdet blive tilpasset derefter. Ansættelse som special- eller chefkonsulent er en varig ansættelse på fuld tid.Vil du vide mere? Vil du vide mere om stillingen eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte forskningschef Gitte Sommer Harrits, gish@via.dk eller 87551876. Ønsker du at søge stillingen?Ønsker du at søge stillingen, send da en motiveret ansøgning vedhæftet følgende materialer:• CV indeholdende dokumentation for uddannelse, tidligere beskæftigelse samt erfaring med forskning, forskningsfinansiering og undervisning.• En kort beskrivelse af, hvordan du ser din profil i relation til centerets forskningsområder, og hvordan du vil kunne bidrage til udviklingen af centeret.• Publikationsliste og 1-2 publikationerBehandling af personoplysning sker efter gældende lovgivning: https: www.via.dk om-via job personoplysninger. Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.Vi skal have din ansøgning senest d. 12.08.2019 kl. 23.59.Vi forventer at holde 1. ansættelsessamtale mandag den 26 8 og evt. 2. ansættelsessamtale tirsdag den 3 9 2019.VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på http: www.via.dk

Vil du være med til at udvikle professionsforskningen inden for områderne ledelse, organisation og samfund? Har du solid forskningserfaring, og brænder du for at forbinde forskning, uddannelse og praksis? Kan du styrke forskningsbaseringen af VIAs uddannelser, skabe stærke relationer til praksis og øge den eksterne finansiering af forskningsprojekter? Så skal du læse med her.

Arbejdsopgaver:
Forskningscenter for Ledelse, organisation og samfund søger en forskningsleder med tiltrædelse 1. september 2019 eller snarest derefter.

Forskningslederen får det daglige ansvar for et af centerets fire programmer:

• Ledelse og organisationsudvikling, der har fokus på forskning i fx faglige ledelse, distribueret ledelse og professionelle læringsfællesskaber
• Organisation, koordination og borgerinddragelse, der har fokus på fx samskabelse, tværprofessionel koordination og implementering
• Arbejdsmarked og udsathed i socialt arbejde, der forsker i socialt arbejde med fokus på beskæftigelsesindsatser og indsatser rettet mod udsatte voksne
• Samfund og mangfoldighed, der har fokus på mødet mellem professionelle og forskellige minoritetsgrupper.

Det forventes, at forskningslederen også selv indgår som forskningsaktiv i centerets aktiviteter.

Samtidig skal forskningslederen i samarbejde med forskningschefen varetage en række tværgående opgaver i centeret, herunder opgaver med kontakt og koordination til VIAs uddannelsesområder, eksterne relationer, fonds- og projektansøgninger, administration, budget- og økonomistyring, og kompetenceudvikling af medarbejdere. De tværgående opgaver i centeret må forventes af udgøre ca. 50% af arbejdstiden.

Hvad forventer vi af dig?
Vi forventer, at du har erfaring med praksisfokuseret samfundsforskning og udviklingsarbejde, gerne inden for et af centerets forskningsprogrammer. Vi forventer desuden, at du har erfaring med undervisning og uddannelse, samt en vis erfaring med (nogle af) de andre nævnte arbejdsopgaver. Vigtigst af alt forventer vi, at du har lyst til at indgå i udviklingen af forskningscenteret og derfor har mod på en hverdag med mange forskellige opgaver.

Herudover skal du som person være i stand til at indgå i mange forskellige relationer, med fx studerende, forskere, internationale samarbejdspartnere og kommunale kunder. Du skal kunne trives med en uformel omgangstone og et til tider højt arbejdstempo. Og du skal være villig til at bidrage med ideer og energi i arbejdet med udviklingen af centeret og samtidig kunne leve med, at ideer skrottes og processer startes forfra.

Mere konkret søger vi en forskningsleder, der har:

• erfaring med forskning- og udviklingsarbejde med fokus på praksis, gerne med en ph.d.-grad eller tilsvarende kvalifikationer
• erfaring med undervisning og uddannelse, gerne inden for professionshøjskolesektorens fagområder
• evne og lyst til forskningsledelse
• evne og lyst til at varetage administrative opgaver
• evne og lyst til at formulere, designe og søge ekstern finansiering til nye forskningsprojekter, gerne i samarbejde med praksis
• gode samarbejdsevner og evne til at skabe opbakning til nye ideer

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsen er tidsubegrænset og på fuld tid. Dit arbejdssted er VIA Campus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus N. Dog må det forventes, at forskningslederen også er jævnligt tilstede på VIAs andre campusser.

Ansættelsen sker som adjunkt/lektor i henhold til overenskomst for akademikere i staten (AC-overenskomsten) mellem Akademikernes Centralorganisation og Finansministeriet. Ansættelsen er tillige omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr. 1065 af 04/07/2016.

Link til bekendtgørelse om stillingsstruktur: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358.

Ved ansættelse som adjunkt må der påregnes arbejdsopgaver med henblik på opnåelse af lektorkvalificering.

Link til bekendtgørelse om lektorkvalificering:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203627.

Ved ansættelse som lektor kan tilknytning til et af VIAs uddannelsesområder forhandles efter ansættelsen.

Ansøgere med en mere administrativ profil vil afhængigt af kvalifikationer kunne komme i betragtning som special- eller chefkonsulent. I det tilfælde vil stillingsindholdet blive tilpasset derefter. Ansættelse som special- eller chefkonsulent er en varig ansættelse på fuld tid.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om stillingen eller ansættelsesproceduren, er du velkommen til at kontakte forskningschef Gitte Sommer Harrits, gish@via.dk eller 87551876.

Ønsker du at søge stillingen?
Ønsker du at søge stillingen, send da en motiveret ansøgning vedhæftet følgende materialer:
• CV indeholdende dokumentation for uddannelse, tidligere beskæftigelse samt erfaring med forskning, forskningsfinansiering og undervisning.
• En kort beskrivelse af, hvordan du ser din profil i relation til centerets forskningsområder, og hvordan du vil kunne bidrage til udviklingen af centeret.
• Publikationsliste og 1-2 publikationer

Behandling af personoplysning sker efter gældende lovgivning: https://www.via.dk/om-via/job/personoplysninger.

Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.

Vi skal have din ansøgning senest d. 12.08.2019 kl. 23.59.

Vi forventer at holde 1. ansættelsessamtale mandag den 26/8 og evt. 2. ansættelsessamtale tirsdag den 3/9 2019.

VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk

Strategi & LedelsesstøtteAarhus N2019-07-06T00:00:002019-08-12T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Forskningsleder med samfundsfaglig tyngde til VIA University College

Strategi & Ledelsesstøtte

Aarhus N
Vil du være med til at udvikle professionsforskningen inden for områderne ledelse, organisation og samfund? Har du solid forskningserfaring, og brænder du for at forbinde forskning, uddannelse og praksis? Kan du styrke forskningsbaseringen af VIAs u...
Indrykket:6. juli 2019
Udløbsdato:12. august 2019