Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Institutleder ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet 969414

Science and Technology, Aarhus Universitet, søger med tiltrædelse 1. juli 2018 en institutleder ved Institut for Fysik og Astronomi, som vil medvirke til at realisere universitetets ambitiøse målsætning.

Aarhus Universitet er anerkendt som ét af verdens 100 bedste universiteter. Universitetet har ambitioner og potentiale til at stå endnu stærkere blandt de førende europæiske universiteter. Derfor vil universitetet dels bevare og udvikle den faglige dybde, som kendetegner universitetet, og dels vil universitetet søge nye muligheder og sammenhænge på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen.

I bestræbelserne på at nå denne ambitiøse målsætning har Aarhus Universitet de seneste år gennemgået en omfattende faglig udviklingsproces for netop at skabe dybere sammenhænge på tværs af universitetets mange fagdiscipliner. Målet er en markant styrkelse af universitetets videnskabelige miljøer, der kombinerer brede faglige og uddannelsesmæssige kompetencer med forskningsbaseret relevans for samfundet.

Se universitetets strategi på http://www.au.dk/om/profil/strategi/ (http://www.au.dk/om/profil/strategi/).

Om Institut for Fysik og Astronomi
Institut for Fysik og Astronomi er karakteriseret ved både stor faglig bredde og ved forskning på internationalt niveau. Instituttet forsøger ved opretholdelsen af et spændende, udfordrende og internationalt forsknings- og undervisningsmiljø at tiltrække de stærkeste forskere og studerende. Sammen med forskningen udgør undervisningsdelen en væsentlig faktor og uddanner studerende på alle niveauer.

Ved instituttet er der omkring 100 videnskabelige medarbejdere, ca. 55 teknisk-administrative medarbejdere, ca. 70 ph.d.-studerende, ca. 140 kandidat- og 260 bachelorstuderende tilknyttet instituttet.

Læs mere om Institut for Fysik og Astronomi på http://phys.au.dk/ (http://phys.au.dk/)

Ansvarsområde
Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse.

Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

Institutlederen sikrer høj kvalitet og dybere sammenhæng i instituttets forskning, talentudvikling, undervisning og videnudveksling. Institutlederen har ansvaret for udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner for instituttets forskningsindsats og skal have særlig fokus på, at instituttet bidrager helhjertet til interdisciplinær forskning på tværs af traditionelle fagskel. Institutlederen skal desuden med inddragelse af studienævn og studieleder følge offensivt op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Endelig skal institutlederen tilse, at instituttet stiller sine kompetencer til rådighed for betjening og rådgivning af offentlige myndigheder, erhverv og virksomheder.

Specialisering og professionalisering af den administrative support betyder, at institutlederen er frigjort for mange administrative opgaver. Institutlederen skal derfor holde sit fokus på strategisk ledelse, økonomisk ansvarlighed og god personaleledelse.

--------------------------------------------------------------------------

Stillings- og personprofil for institutledere
Aarhus Universitets vision:

”At tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd gennem fremragende forskning og uddannelser i verdensklasse ”

Aarhus Universitets vision fordrer, at institutledere kan opfylde nedenstående forventninger i deres varetagelse af stillingen. Kompetencerne kan være til stede på baggrund af hidtidig karriere eller skal kunne tilegnes på fornuftig vis indenfor kort tid i stillingen.

Faglige kompetencer
En institutleder forventes at:

 • Være internationalt anerkendt forsker og globalt orienteret med god legitimitet indenfor instituttets faglige område.
 • Have en forskerkarriere med dokumenteret væsentlig international indsigt og erfaring.
 • Have beklædt eller beklæder en videnskabelig lederstilling samt have væsentlig undervisningserfaring.
 • Have dokumenteret godt kendskab til universitetsmiljøer.
 • Have god indsigt i nationale og internationale forhold.

Lederkompetencer
En institutleder forventes at:
 • Kunne tænke visionært og strategisk i et globalt perspektiv med kompetence til at omsætte visioner til strategiske mål og handlinger
 • Kunne forfølge de strategiske mål
 • Besidde ledelsesmæssig legitimitet, som kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer
 • Kunne inddrage, lytte og bygge videre på andres ideer
 • Kunne mestre både at involvere organisationen, respektere en flerhed af markante synspunkter og være i stand til at drage sine egne nøgterne konklusioner og eksekvere på professionel og fremadrettet vis
 • Kunne indgå loyalt og dedikeret i en ledelsesstreng og samtidig agere selvstændigt med forståelse for sin rolle og faglige samt strategiske ledelsesrum
 • På basis af institutternes opnåede resultater og faglige dybde have blik for løbende at skabe synergier og faglige sammenhænge på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen
 • Gennem anerkendende, synlig og udviklende personaleledelse kunne styrke instituttets profil som arbejdssted med et attraktivt og inspirerende studie- og forskningsmiljø, der nationalt og internationalt tiltrækker de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere

Strategiske kompetencer
En institutleder forventes at:
 • Kunne aflæse samfundets fremtidige behov indenfor forskning og uddannelse, talentudvikling og videnudveksling
 • Være engageret og visionær med lyst til at opbygge en fælles forskningsmæssig- og uddannelsesmæssig profil for centrene/institutterne, der udbygger Aarhus Universitets placering blandt verdens bedste universiteter
 • Have et offensivt blik for potentielle og uopdyrkede eksterne samarbejdsrelationer og projekter såvel i offentligt som i privat regi og den fornødne sans for at realisere dem til gensidig tilfredshed
 • Være god til at lægge langsigtede strategier og udvikle effektive handleplaner

Kommunikative kompetencer
En institutleder forventes at:
 • Være stærk, troværdig og retningsskabende formidler såvel internt som eksternt og på både dansk og engelsk
 • Være god til relationsopbyggende og anerkendende kommunikation internt, men i høj grad også overfor eksterne samarbejdspartnere som erhvervsliv, offentlige myndigheder og organisationer, det politiske miljø samt medierne

Personlige kompetencer
En institutleder forventes at:
 • Have personlig integritet, troværdighed og menneskelig ordentlighed
 • Være handlekraftig, robust og have en udpræget situationsfornemmelse og indlevelsesevne i både faglige og personlige relationer
 • Have veludviklede samarbejdsevner og være bevidst om sit personlige ansvar, og hvad deraf følger af beslutningskraft

Ansættelsesprocedure
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Science and Technology: dekan Niels Chr. Nielsen, tlf. 28 99 25 41 eller dean.scitech@au.dk. (dean.scitech@au.dk)

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for ansøgerens tanker og ideer om instituttets udvikling i de nærmeste år, en redegørelse for, at ansøgeren lever op til kompetenceprofilen, CV og publikationsliste.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20 (1. runde) og i uge 21 (2. runde). Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, må påregne deltagelse i en lederprofiltest efter 1. samtalerunde.

Ifølge universitetsloven og universitetets vedtægt skal ansættelsesproceduren sikre, at institutlederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Der er derfor nedsat en rådgivningsgruppe, som på dette grundlag rådgiver dekanen om, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. Rådgivningsgruppen består af videnskabelige medarbejdere, teknisk/administrative medarbejdere samt studerende.

AU har underskrevet chartret om flere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder som mænd til at søge stillingen.

Formalia
Ansættelsesvilkår: Stillingen besættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne. Stillingen besættes på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på mellem 3-6 år. Der er mulighed for forlængelse i indtil 3 år. Stillingen aflønnes med en basisløn på 484.944,00 kr. årligt i 03.03.2012-niveau (505.527,96 kr. i aktuelt niveau.) Hertil kommer et åremålstillæg, ligesom der kan aftales et kvalifikationstillæg. Afhængigt af kvalifikationer forventes den samlede løn at ligge på op til 900.000 kr. i aktuelt niveau inkl. pension.

Arbejdsstedet er Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 22.04.2018

 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329781466Phoenix-5eb68bc712018-03-22T11:02:44.720Institutleder ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet 969414Science and Technology, Aarhus Universitet, søger med tiltrædelse 1. juli 2018 en institutleder ved Institut for Fysik og Astronomi, som vil medvirke til at realisere universitetets ambitiøse målsætning.

Aarhus Universitet er anerkendt som ét af verdens 100 bedste universiteter. Universitetet har ambitioner og potentiale til at stå endnu stærkere blandt de førende europæiske universiteter. Derfor vil universitetet dels bevare og udvikle den faglige dybde, som kendetegner universitetet, og dels vil universitetet søge nye muligheder og sammenhænge på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen.

I bestræbelserne på at nå denne ambitiøse målsætning har Aarhus Universitet de seneste år gennemgået en omfattende faglig udviklingsproces for netop at skabe dybere sammenhænge på tværs af universitetets mange fagdiscipliner. Målet er en markant styrkelse af universitetets videnskabelige miljøer, der kombinerer brede faglige og uddannelsesmæssige kompetencer med forskningsbaseret relevans for samfundet.

Se universitetets strategi på http://www.au.dk/om/profil/strategi/ (http://www.au.dk/om/profil/strategi/).

Om Institut for Fysik og Astronomi
Institut for Fysik og Astronomi er karakteriseret ved både stor faglig bredde og ved forskning på internationalt niveau. Instituttet forsøger ved opretholdelsen af et spændende, udfordrende og internationalt forsknings- og undervisningsmiljø at tiltrække de stærkeste forskere og studerende. Sammen med forskningen udgør undervisningsdelen en væsentlig faktor og uddanner studerende på alle niveauer.

Ved instituttet er der omkring 100 videnskabelige medarbejdere, ca. 55 teknisk-administrative medarbejdere, ca. 70 ph.d.-studerende, ca. 140 kandidat- og 260 bachelorstuderende tilknyttet instituttet.

Læs mere om Institut for Fysik og Astronomi på http://phys.au.dk/ (http://phys.au.dk/)

Ansvarsområde
Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse.

Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

Institutlederen sikrer høj kvalitet og dybere sammenhæng i instituttets forskning, talentudvikling, undervisning og videnudveksling. Institutlederen har ansvaret for udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner for instituttets forskningsindsats og skal have særlig fokus på, at instituttet bidrager helhjertet til interdisciplinær forskning på tværs af traditionelle fagskel. Institutlederen skal desuden med inddragelse af studienævn og studieleder følge offensivt op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Endelig skal institutlederen tilse, at instituttet stiller sine kompetencer til rådighed for betjening og rådgivning af offentlige myndigheder, erhverv og virksomheder.

Specialisering og professionalisering af den administrative support betyder, at institutlederen er frigjort for mange administrative opgaver. Institutlederen skal derfor holde sit fokus på strategisk ledelse, økonomisk ansvarlighed og god personaleledelse.

--------------------------------------------------------------------------

Stillings- og personprofil for institutledere
Aarhus Universitets vision:

”At tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd gennem fremragende forskning og uddannelser i verdensklasse ”

Aarhus Universitets vision fordrer, at institutledere kan opfylde nedenstående forventninger i deres varetagelse af stillingen. Kompetencerne kan være til stede på baggrund af hidtidig karriere eller skal kunne tilegnes på fornuftig vis indenfor kort tid i stillingen.

Faglige kompetencer
En institutleder forventes at:
 • Være internationalt anerkendt forsker og globalt orienteret med god legitimitet indenfor instituttets faglige område.
 • Have en forskerkarriere med dokumenteret væsentlig international indsigt og erfaring.
 • Have beklædt eller beklæder en videnskabelig lederstilling samt have væsentlig undervisningserfaring.
 • Have dokumenteret godt kendskab til universitetsmiljøer.
 • Have god indsigt i nationale og internationale forhold.

Lederkompetencer
En institutleder forventes at:
 • Kunne tænke visionært og strategisk i et globalt perspektiv med kompetence til at omsætte visioner til strategiske mål og handlinger
 • Kunne forfølge de strategiske mål
 • Besidde ledelsesmæssig legitimitet, som kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer
 • Kunne inddrage, lytte og bygge videre på andres ideer
 • Kunne mestre både at involvere organisationen, respektere en flerhed af markante synspunkter og være i stand til at drage sine egne nøgterne konklusioner og eksekvere på professionel og fremadrettet vis
 • Kunne indgå loyalt og dedikeret i en ledelsesstreng og samtidig agere selvstændigt med forståelse for sin rolle og faglige samt strategiske ledelsesrum
 • På basis af institutternes opnåede resultater og faglige dybde have blik for løbende at skabe synergier og faglige sammenhænge på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen
 • Gennem anerkendende, synlig og udviklende personaleledelse kunne styrke instituttets profil som arbejdssted med et attraktivt og inspirerende studie- og forskningsmiljø, der nationalt og internationalt tiltrækker de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere

Strategiske kompetencer
En institutleder forventes at:
 • Kunne aflæse samfundets fremtidige behov indenfor forskning og uddannelse, talentudvikling og videnudveksling
 • Være engageret og visionær med lyst til at opbygge en fælles forskningsmæssig- og uddannelsesmæssig profil for centrene/institutterne, der udbygger Aarhus Universitets placering blandt verdens bedste universiteter
 • Have et offensivt blik for potentielle og uopdyrkede eksterne samarbejdsrelationer og projekter såvel i offentligt som i privat regi og den fornødne sans for at realisere dem til gensidig tilfredshed
 • Være god til at lægge langsigtede strategier og udvikle effektive handleplaner

Kommunikative kompetencer
En institutleder forventes at:
 • Være stærk, troværdig og retningsskabende formidler såvel internt som eksternt og på både dansk og engelsk
 • Være god til relationsopbyggende og anerkendende kommunikation internt, men i høj grad også overfor eksterne samarbejdspartnere som erhvervsliv, offentlige myndigheder og organisationer, det politiske miljø samt medierne

Personlige kompetencer
En institutleder forventes at:
 • Have personlig integritet, troværdighed og menneskelig ordentlighed
 • Være handlekraftig, robust og have en udpræget situationsfornemmelse og indlevelsesevne i både faglige og personlige relationer
 • Have veludviklede samarbejdsevner og være bevidst om sit personlige ansvar, og hvad deraf følger af beslutningskraft

Ansættelsesprocedure
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Science and Technology: dekan Niels Chr. Nielsen, tlf. 28 99 25 41 eller dean.scitech@au.dk. (dean.scitech@au.dk)

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for ansøgerens tanker og ideer om instituttets udvikling i de nærmeste år, en redegørelse for, at ansøgeren lever op til kompetenceprofilen, CV og publikationsliste.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20 (1. runde) og i uge 21 (2. runde). Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, må påregne deltagelse i en lederprofiltest efter 1. samtalerunde.

Ifølge universitetsloven og universitetets vedtægt skal ansættelsesproceduren sikre, at institutlederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Der er derfor nedsat en rådgivningsgruppe, som på dette grundlag rådgiver dekanen om, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. Rådgivningsgruppen består af videnskabelige medarbejdere, teknisk/administrative medarbejdere samt studerende.

AU har underskrevet chartret om flere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder som mænd til at søge stillingen.

Formalia
Ansættelsesvilkår: Stillingen besættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne. Stillingen besættes på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på mellem 3-6 år. Der er mulighed for forlængelse i indtil 3 år. Stillingen aflønnes med en basisløn på 484.944,00 kr. årligt i 03.03.2012-niveau (505.527,96 kr. i aktuelt niveau.) Hertil kommer et åremålstillæg, ligesom der kan aftales et kvalifikationstillæg. Afhængigt af kvalifikationer forventes den samlede løn at ligge på op til 900.000 kr. i aktuelt niveau inkl. pension.

Arbejdsstedet er Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 22.04.2018

 

2018-04-24T00:50:45.500 Science and Technology, Aarhus Universitet, søger med tiltrædelse 1. juli 2018 en institutleder ved Institut for Fysik og Astronomi, som vil medvirke til at realisere universitetets ambitiøse målsætning.Aarhus Universitet er anerkendt som ét af verdens 100 bedste universiteter. Universitetet har ambitioner og potentiale til at stå endnu stærkere blandt de førende europæiske universiteter. Derfor vil universitetet dels bevare og udvikle den faglige dybde, som kendetegner universitetet, og dels vil universitetet søge nye muligheder og sammenhænge på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen.I bestræbelserne på at nå denne ambitiøse målsætning har Aarhus Universitet de seneste år gennemgået en omfattende faglig udviklingsproces for netop at skabe dybere sammenhænge på tværs af universitetets mange fagdiscipliner. Målet er en markant styrkelse af universitetets videnskabelige miljøer, der kombinerer brede faglige og uddannelsesmæssige kompetencer med forskningsbaseret relevans for samfundet.Se universitetets strategi på http: www.au.dk om profil strategi (http: www.au.dk om profil strategi ).Om Institut for Fysik og AstronomiInstitut for Fysik og Astronomi er karakteriseret ved både stor faglig bredde og ved forskning på internationalt niveau. Instituttet forsøger ved opretholdelsen af et spændende, udfordrende og internationalt forsknings- og undervisningsmiljø at tiltrække de stærkeste forskere og studerende. Sammen med forskningen udgør undervisningsdelen en væsentlig faktor og uddanner studerende på alle niveauer.Ved instituttet er der omkring 100 videnskabelige medarbejdere, ca. 55 teknisk-administrative medarbejdere, ca. 70 ph.d.-studerende, ca. 140 kandidat- og 260 bachelorstuderende tilknyttet instituttet.Læs mere om Institut for Fysik og Astronomi på http: phys.au.dk (http: phys.au.dk )AnsvarsområdeInstitutlederen varetager instituttets daglige ledelse.Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.Institutlederen sikrer høj kvalitet og dybere sammenhæng i instituttets forskning, talentudvikling, undervisning og videnudveksling. Institutlederen har ansvaret for udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner for instituttets forskningsindsats og skal have særlig fokus på, at instituttet bidrager helhjertet til interdisciplinær forskning på tværs af traditionelle fagskel. Institutlederen skal desuden med inddragelse af studienævn og studieleder følge offensivt op på evaluering af uddannelse og undervisning.Endelig skal institutlederen tilse, at instituttet stiller sine kompetencer til rådighed for betjening og rådgivning af offentlige myndigheder, erhverv og virksomheder.Specialisering og professionalisering af den administrative support betyder, at institutlederen er frigjort for mange administrative opgaver. Institutlederen skal derfor holde sit fokus på strategisk ledelse, økonomisk ansvarlighed og god personaleledelse.--------------------------------------------------------------------------Stillings- og personprofil for institutledereAarhus Universitets vision: At tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd gennem fremragende forskning og uddannelser i verdensklasse Aarhus Universitets vision fordrer, at institutledere kan opfylde nedenstående forventninger i deres varetagelse af stillingen. Kompetencerne kan være til stede på baggrund af hidtidig karriere eller skal kunne tilegnes på fornuftig vis indenfor kort tid i stillingen.Faglige kompetencerEn institutleder forventes at:Være internationalt anerkendt forsker og globalt orienteret med god legitimitet indenfor instituttets faglige område.Have en forskerkarriere med dokumenteret væsentlig international indsigt og erfaring.Have beklædt eller beklæder en videnskabelig lederstilling samt have væsentlig undervisningserfaring.Have dokumenteret godt kendskab til universitetsmiljøer.Have god indsigt i nationale og internationale forhold.LederkompetencerEn institutleder forventes at: Kunne tænke visionært og strategisk i et globalt perspektiv med kompetence til at omsætte visioner til strategiske mål og handlingerKunne forfølge de strategiske målBesidde ledelsesmæssig legitimitet, som kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøerKunne inddrage, lytte og bygge videre på andres ideerKunne mestre både at involvere organisationen, respektere en flerhed af markante synspunkter og være i stand til at drage sine egne nøgterne konklusioner og eksekvere på professionel og fremadrettet visKunne indgå loyalt og dedikeret i en ledelsesstreng og samtidig agere selvstændigt med forståelse for sin rolle og faglige samt strategiske ledelsesrumPå basis af institutternes opnåede resultater og faglige dybde have blik for løbende at skabe synergier og faglige sammenhænge på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenenGennem anerkendende, synlig og udviklende personaleledelse kunne styrke instituttets profil som arbejdssted med et attraktivt og inspirerende studie- og forskningsmiljø, der nationalt og internationalt tiltrækker de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnereStrategiske kompetencerEn institutleder forventes at:Kunne aflæse samfundets fremtidige behov indenfor forskning og uddannelse, talentudvikling og videnudvekslingVære engageret og visionær med lyst til at opbygge en fælles forskningsmæssig- og uddannelsesmæssig profil for centrene institutterne, der udbygger Aarhus Universitets placering blandt verdens bedste universiteterHave et offensivt blik for potentielle og uopdyrkede eksterne samarbejdsrelationer og projekter såvel i offentligt som i privat regi og den fornødne sans for at realisere dem til gensidig tilfredshedVære god til at lægge langsigtede strategier og udvikle effektive handleplanerKommunikative kompetencerEn institutleder forventes at:Være stærk, troværdig og retningsskabende formidler såvel internt som eksternt og på både dansk og engelskVære god til relationsopbyggende og anerkendende kommunikation internt, men i høj grad også overfor eksterne samarbejdspartnere som erhvervsliv, offentlige myndigheder og organisationer, det politiske miljø samt mediernePersonlige kompetencerEn institutleder forventes at:Have personlig integritet, troværdighed og menneskelig ordentlighedVære handlekraftig, robust og have en udpræget situationsfornemmelse og indlevelsesevne i både faglige og personlige relationerHave veludviklede samarbejdsevner og være bevidst om sit personlige ansvar, og hvad deraf følger af beslutningskraftAnsættelsesprocedureSåfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:Science and Technology: dekan Niels Chr. Nielsen, tlf. 28 99 25 41 eller dean.scitech@au.dk. (dean.scitech@au.dk)Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for ansøgerens tanker og ideer om instituttets udvikling i de nærmeste år, en redegørelse for, at ansøgeren lever op til kompetenceprofilen, CV og publikationsliste.Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 20 (1. runde) og i uge 21 (2. runde). Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, må påregne deltagelse i en lederprofiltest efter 1. samtalerunde.Ifølge universitetsloven og universitetets vedtægt skal ansættelsesproceduren sikre, at institutlederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Der er derfor nedsat en rådgivningsgruppe, som på dette grundlag rådgiver dekanen om, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. Rådgivningsgruppen består af videnskabelige medarbejdere, teknisk administrative medarbejdere samt studerende.AU har underskrevet chartret om flere kvinder i ledelse og opfordrer såvel kvinder som mænd til at søge stillingen.FormaliaAnsættelsesvilkår: Stillingen besættes i henhold til overenskomst for akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne. Stillingen besættes på åremålsvilkår med en ansættelsesperiode på mellem 3-6 år. Der er mulighed for forlængelse i indtil 3 år. Stillingen aflønnes med en basisløn på 484.944,00 kr. årligt i 03.03.2012-niveau (505.527,96 kr. i aktuelt niveau.) Hertil kommer et åremålstillæg, ligesom der kan aftales et kvalifikationstillæg. Afhængigt af kvalifikationer forventes den samlede løn at ligge på op til 900.000 kr. i aktuelt niveau inkl. pension.Arbejdsstedet er Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C, og ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.AnsøgningsfristAlle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 22.04.201811Jobnet5eb68bc7100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-23T00:00:000000https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?VacatureID=969414&PortalID=65880EuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3192622Aarhus Universitet11Ny Munkegade 1208000Aarhus C87150000DKDanmark156.1668737010.19841250
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent543981JobNet47995301000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=5eb68bc7https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=5eb68bc7https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=5eb68bc7&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=5eb68bc7&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/4.jpgEr du den nye Institutleder i Aarhus Universitet?12008001Dansk3Læse/ tale251Institutleder6Ledelse9Undervisning og pædagogik353870517Niels Chr.info@signatur.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK