Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Lektorat eller adjunktur inden for metal

Lektorat eller adjunktur inden for metal

(See English version below)

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en fast fuldtidsstilling som lektor med særligt fokus på metal. Stillingen kan også besættes af en adjunkt.

Vi søger en faglig stærk profil med specialiseret viden i metal, som brænder for undervisning, forskning, konservering, laboratorieanalyser og formidling af viden og som vil være med til at udvikle og styrke metal som konserveringsfagligt felt. Metal indgår som et højt prioriteret undervisnings- og forskningsfelt i konservatoruddannelsen og er i dag integreret i undervisningen på 3 bachelorprogrammer (Kulturhistorisk linje, Monumentalkunst og Kunstlinjen) samt på det tværfaglige kandidatprogram.

Det ledige lektorat, alternativt adjunktur, er tilknyttet Institut for Konservering på Konservatorskolen og ønskes besat snarest muligt.

Institut for Konservering
Konservatorskolen indgår som 1 af KADKs 6 institutter og kaldes derfor også Institut for Konservering. Her uddannes konservatorer på de tre akademiske niveauer (bachelor, kandidat og ph.d.) og der udøves forskning på højt niveau, som bidrager til bevarelse af kultur- og naturarven. Gennem forskning og samarbejde med andre konserverings- og forskningsinstitutioner, universiteter og udenlandske konserveringsuddannelser styrker og synliggør vi konservatorfaget nationalt og internationalt. Vi arbejder desuden målrettet på at være en dynamisk medspiller ved bevaringen af den globale kultur- og naturarv.

Der findes fem bachelorprogrammer og et kandidatprogram på instituttet, som sammen med ph.d.-uddannelsen favner i alt 100 studerende. Der er omkring 15 fuldtidsansatte lektorer tilknyttet instituttet.

Læs mere om Konservatorskolen. på www.kadk.dk.

Om stillingen
Stillingen som lektor/adjunkt vil bestå i forskning, undervisning samt administrativt arbejde.

Dine opgaver vil i relation hertil primært omfatte:

 • Undervisning undervisningsplanlægning og dertil hørende administration, herunder identifikation, materialelære, analyse, konservering og restaurering inden for stillingens fokusområde.
 • Vejledning, eksaminationer og censorvirksomhed samt faglige bedømmelsesarbejder.
 • Forskning, herunder publicering og videnskabelig formidling inden for stillingens område i samarbejde med relevante eksterne institutioner, virksomheder og netværker nationalt og internationalt, såvel som med de øvrige forsknings- og udviklingsområder på instituttet og KADK som helhed.
 • Visionært og produktivt samarbejde i tilrettelæggelsen af fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter, herunder at deltage aktivt i at søge ekstern finansiering og fundraising til instituttets aktiviteter.
 • Vejledning af og hjælp til såvel studerende som kollegaer i teknisk og analysemæssige anvendelse af apparaturer og måleudstyr
 • Tilsyn med og vedligeholdelse af udstyr, herunder bl.a. SEM/EDS, mikroskoper og elektrokemisk korrosionsudstyr.
 • Deltagelse i en række af KADKs udvalg.

Dit undervisningsmæssige fokus omhandler:
 • Metallurgi
 • Korrosion
 • Nedbrydning i jord/in situ bevaring
 • Elektrokemi
 • Røntgen
 • Opbygning, nedbrydning og konservering af metalskulpturer
 • Opbygning, nedbrydning og konservering af de enkelte metaller og dets legeringer
 • Konservering i praksis af arkæologisk såvel som recent metal

Dertil kommer undervisning i mikroskopering på forskellige materialer (farvesnit, træ, fibre og metal) samt undervisning i håndværk, processer, metoder og teknikker i forhold til metaller.

Dit forskningsmæssige fokus vil omhandle et eller flere af ovenstående områder.

Undervisningen og vejledningen foregår både på bachelor- og kandidatniveau. Ved ansættelse som lektor indgår også undervisning og vejledning på ph.d.-niveau. Planlægning af stillingens undervisnings­orienterede arbejdsområder foretages i et samar­bejde med skolens øvrige afdelinger og undervisere samt Konservatorskolens fag- og institutleder.

Kvalifikationskrav
Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau (eksempelvis kemiingeniør, kemiker, konservator, eller lign) samt en ph.d.-grad eller videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Derudover forventer vi, at du har spidskompetence inden for kemiområdet med specialisering og/eller viden inden for metal på et videnskabeligt niveau, og at du er vant til at arbejde i et laboratorie. Konserveringsfaglig erfaring og interesse vil desuden være en fordel, men er ikke et krav, da oplæring og videreuddannelse kan finde sted efter tiltrædelse i stillingen.

For at blive ansat som lektor på ansættelsestidspunktet skal du desuden dokumentere:
 • erfaring og faglige kvalifikationer på minimum det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført adjunktperiode, dvs. at du har gennemført adjunktperiode eller på tilsvarende vis har tilegnet dig kvalifikationer svarende hertil eller derover
 • at have bedrevet forskning på internationalt niveau, videre- eller nyudviklet fagområdet og/eller at have opnået en betydelig konserveringsfaglig karriere på højt niveau
 • at have modtaget supervision, pædagogisk opkvalificering samt positiv skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område samt gode formidlingsevner vil blive vægtet i den samlede vurdering ved stillingens besættelse, ligesom der vil blive lagt vægt på:
 • interesse for formidling af resultater såvel internt som eksternt til gavn for kritisk virksomhed og forskningsfaglig udvikling på højt niveau.
 • lyst og evne til at indgå i tæt samarbejde med studerende, kolleager og eksterne parter.
 • erfaring med tværfagligt arbejde.

Da KADK har fokus på forsknings- og undervisningssamarbejder både internt og eksternt i forhold til erhverv,forskningsinstitutioner, offentlige institutioner og andre højere uddannelsesinstitutioner, vil det desuden være en fordel, hvis du kan dokumentere erfaring med udvikling, finansiering og ledelse af større eksternt finansierede forskningsprojekter samt projekter, hvortil der er knyttet erhvervssamarbejder.

Ikke-dansksproget ansøger skal senest to år efter ansættelse have opnået dansk-færdigheder, der gør vedkommende i stand til at vejlede og censurere skriftlige opgaver samt varetage administrativ kommunikation. KADK vil i dette tilfælde tilbyde danskkursus.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et videnskabeligt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Jobbet rummer medindflydelse, ansvar og mulighed for at præge forskningen og undervisningen. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.

Stillingen er en varig fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og omfatter forskning og undervisning samt administrationen i begrænset omfang. Fordelingen mellem forskning og undervisning vil som udgangspunkt være en 50/50-fordeling for en adjunkt og 40/60 for en lektor. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere efter KADKs bestemmelse, og du vil kunne blive pålagt andre tjenstlige opgaver.

Du vil blive ansat som adjunkt eller lektor afhængig af dine kvalifikationer. Indplaceringen sker efter konkret bedømmelse af sagkyndige bedømmere.

Sker ansættelsen som adjunkt, gør vi opmærksom på, at adjunktperioden maksimalt vil kunne udgøre 6 år, og at det er en forudsætning for varig ansættelse, at du ved udløb af den fastsatte adjunktperioden opnår positiv lektorbedømmelse. I lektorbedømmelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på, at du:
 • har gennemført tilfredsstillende adjunktperiode
 • kan dokumentere at have bedrevet forskning på internationalt niveau
 • har bidraget til at videre- eller nyudviklet fagområdet
 • har modtaget supervision, pædagogisk opkvalificering samt positiv skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Som adjunkt vil du under ansættelsen få tilbudt supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Bibeskæftigelse accepteres i det omfang, at det er foreneligt med varetagelse af ansættelsen som adjunkt/lektor.

Ansøgningen
Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, eksamensbeviser, dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor, beskrivelse af dine forskningsplaner samt en fuldstændig liste over dine publikationer og digitale versioner af de publikationer, som du ønsker at fremhæve (dog maksimalt 7 publikationer). Endelig bør du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer. samt eventuelt tidligere adjunkt- /og lektorbedømmelse(r).

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest søndag, den 22. april 2018.

Bilagsmateriale, som ikke kan fremsendes elektronisk sammen med ansøgningen, bedes fremsendt pr. post i 4 eksemplarer så det er KADK i hænde inden ansøgningsfristens udløb til nedenstående adresse:

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
Att. Lise Rask
Philip de Langes Allé 10
1435 København K

Mrk. Lektorat/adjunktur i metal

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Kulturministeriets ”Bekendtgørelse 1208 af 12. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet”.

Ansættelse som lektor/adjunkt vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Yderligere oplysninger
Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til Lise Rask, e-mail: lrask@kadk.dk tlf.: 4170 1827
Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til fag- og institutleder Mikkel Scharff, e-mail: ms@kadk.dk, tlf. 41701930
Generelle oplysninger om KADK og Institut for Konservering kan findes på www.kadk.dk.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Om KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er en højere videregående uddannelsesinstitution, der er etableret ved en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole den 2. juni 2011. Uddannelserne er tilpasset de europæiske aftaler om uddannelsesstruktur og udvikling (Bologna-aftalen). KADK uddanner og forsker inden for de tre hovedfagområder, arkitektur, design og konservering. KADK er en statsinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. KADK har knap 1.700 studerende og 344 årsværk. Læs mere på www.kadk.dk.Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329785167Phoenix-3dc7119512018-03-28T17:02:09.543Lektorat eller adjunktur inden for metalLektorat eller adjunktur inden for metal

(See English version below)

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en fast fuldtidsstilling som lektor med særligt fokus på metal. Stillingen kan også besættes af en adjunkt.

Vi søger en faglig stærk profil med specialiseret viden i metal, som brænder for undervisning, forskning, konservering, laboratorieanalyser og formidling af viden og som vil være med til at udvikle og styrke metal som konserveringsfagligt felt. Metal indgår som et højt prioriteret undervisnings- og forskningsfelt i konservatoruddannelsen og er i dag integreret i undervisningen på 3 bachelorprogrammer (Kulturhistorisk linje, Monumentalkunst og Kunstlinjen) samt på det tværfaglige kandidatprogram.

Det ledige lektorat, alternativt adjunktur, er tilknyttet Institut for Konservering på Konservatorskolen og ønskes besat snarest muligt.

Institut for Konservering
Konservatorskolen indgår som 1 af KADKs 6 institutter og kaldes derfor også Institut for Konservering. Her uddannes konservatorer på de tre akademiske niveauer (bachelor, kandidat og ph.d.) og der udøves forskning på højt niveau, som bidrager til bevarelse af kultur- og naturarven. Gennem forskning og samarbejde med andre konserverings- og forskningsinstitutioner, universiteter og udenlandske konserveringsuddannelser styrker og synliggør vi konservatorfaget nationalt og internationalt. Vi arbejder desuden målrettet på at være en dynamisk medspiller ved bevaringen af den globale kultur- og naturarv.

Der findes fem bachelorprogrammer og et kandidatprogram på instituttet, som sammen med ph.d.-uddannelsen favner i alt 100 studerende. Der er omkring 15 fuldtidsansatte lektorer tilknyttet instituttet.

Læs mere om Konservatorskolen. på www.kadk.dk.

Om stillingen
Stillingen som lektor/adjunkt vil bestå i forskning, undervisning samt administrativt arbejde.

Dine opgaver vil i relation hertil primært omfatte:
 • Undervisning undervisningsplanlægning og dertil hørende administration, herunder identifikation, materialelære, analyse, konservering og restaurering inden for stillingens fokusområde.
 • Vejledning, eksaminationer og censorvirksomhed samt faglige bedømmelsesarbejder.
 • Forskning, herunder publicering og videnskabelig formidling inden for stillingens område i samarbejde med relevante eksterne institutioner, virksomheder og netværker nationalt og internationalt, såvel som med de øvrige forsknings- og udviklingsområder på instituttet og KADK som helhed.
 • Visionært og produktivt samarbejde i tilrettelæggelsen af fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter, herunder at deltage aktivt i at søge ekstern finansiering og fundraising til instituttets aktiviteter.
 • Vejledning af og hjælp til såvel studerende som kollegaer i teknisk og analysemæssige anvendelse af apparaturer og måleudstyr
 • Tilsyn med og vedligeholdelse af udstyr, herunder bl.a. SEM/EDS, mikroskoper og elektrokemisk korrosionsudstyr.
 • Deltagelse i en række af KADKs udvalg.

Dit undervisningsmæssige fokus omhandler:
 • Metallurgi
 • Korrosion
 • Nedbrydning i jord/in situ bevaring
 • Elektrokemi
 • Røntgen
 • Opbygning, nedbrydning og konservering af metalskulpturer
 • Opbygning, nedbrydning og konservering af de enkelte metaller og dets legeringer
 • Konservering i praksis af arkæologisk såvel som recent metal

Dertil kommer undervisning i mikroskopering på forskellige materialer (farvesnit, træ, fibre og metal) samt undervisning i håndværk, processer, metoder og teknikker i forhold til metaller.

Dit forskningsmæssige fokus vil omhandle et eller flere af ovenstående områder.

Undervisningen og vejledningen foregår både på bachelor- og kandidatniveau. Ved ansættelse som lektor indgår også undervisning og vejledning på ph.d.-niveau. Planlægning af stillingens undervisnings­orienterede arbejdsområder foretages i et samar­bejde med skolens øvrige afdelinger og undervisere samt Konservatorskolens fag- og institutleder.

Kvalifikationskrav
Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau (eksempelvis kemiingeniør, kemiker, konservator, eller lign) samt en ph.d.-grad eller videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Derudover forventer vi, at du har spidskompetence inden for kemiområdet med specialisering og/eller viden inden for metal på et videnskabeligt niveau, og at du er vant til at arbejde i et laboratorie. Konserveringsfaglig erfaring og interesse vil desuden være en fordel, men er ikke et krav, da oplæring og videreuddannelse kan finde sted efter tiltrædelse i stillingen.

For at blive ansat som lektor på ansættelsestidspunktet skal du desuden dokumentere:
 • erfaring og faglige kvalifikationer på minimum det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført adjunktperiode, dvs. at du har gennemført adjunktperiode eller på tilsvarende vis har tilegnet dig kvalifikationer svarende hertil eller derover
 • at have bedrevet forskning på internationalt niveau, videre- eller nyudviklet fagområdet og/eller at have opnået en betydelig konserveringsfaglig karriere på højt niveau
 • at have modtaget supervision, pædagogisk opkvalificering samt positiv skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område samt gode formidlingsevner vil blive vægtet i den samlede vurdering ved stillingens besættelse, ligesom der vil blive lagt vægt på:
 • interesse for formidling af resultater såvel internt som eksternt til gavn for kritisk virksomhed og forskningsfaglig udvikling på højt niveau.
 • lyst og evne til at indgå i tæt samarbejde med studerende, kolleager og eksterne parter.
 • erfaring med tværfagligt arbejde.

Da KADK har fokus på forsknings- og undervisningssamarbejder både internt og eksternt i forhold til erhverv,forskningsinstitutioner, offentlige institutioner og andre højere uddannelsesinstitutioner, vil det desuden være en fordel, hvis du kan dokumentere erfaring med udvikling, finansiering og ledelse af større eksternt finansierede forskningsprojekter samt projekter, hvortil der er knyttet erhvervssamarbejder.

Ikke-dansksproget ansøger skal senest to år efter ansættelse have opnået dansk-færdigheder, der gør vedkommende i stand til at vejlede og censurere skriftlige opgaver samt varetage administrativ kommunikation. KADK vil i dette tilfælde tilbyde danskkursus.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et videnskabeligt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Jobbet rummer medindflydelse, ansvar og mulighed for at præge forskningen og undervisningen. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring.

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015.

Stillingen er en varig fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og omfatter forskning og undervisning samt administrationen i begrænset omfang. Fordelingen mellem forskning og undervisning vil som udgangspunkt være en 50/50-fordeling for en adjunkt og 40/60 for en lektor. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere efter KADKs bestemmelse, og du vil kunne blive pålagt andre tjenstlige opgaver.

Du vil blive ansat som adjunkt eller lektor afhængig af dine kvalifikationer. Indplaceringen sker efter konkret bedømmelse af sagkyndige bedømmere.

Sker ansættelsen som adjunkt, gør vi opmærksom på, at adjunktperioden maksimalt vil kunne udgøre 6 år, og at det er en forudsætning for varig ansættelse, at du ved udløb af den fastsatte adjunktperioden opnår positiv lektorbedømmelse. I lektorbedømmelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på, at du:
 • har gennemført tilfredsstillende adjunktperiode
 • kan dokumentere at have bedrevet forskning på internationalt niveau
 • har bidraget til at videre- eller nyudviklet fagområdet
 • har modtaget supervision, pædagogisk opkvalificering samt positiv skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Som adjunkt vil du under ansættelsen få tilbudt supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer.

Bibeskæftigelse accepteres i det omfang, at det er foreneligt med varetagelse af ansættelsen som adjunkt/lektor.

Ansøgningen
Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, eksamensbeviser, dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor, beskrivelse af dine forskningsplaner samt en fuldstændig liste over dine publikationer og digitale versioner af de publikationer, som du ønsker at fremhæve (dog maksimalt 7 publikationer). Endelig bør du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer. samt eventuelt tidligere adjunkt- /og lektorbedømmelse(r).

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” nedenfor, så den er KADK i hænde senest søndag, den 22. april 2018.

Bilagsmateriale, som ikke kan fremsendes elektronisk sammen med ansøgningen, bedes fremsendt pr. post i 4 eksemplarer så det er KADK i hænde inden ansøgningsfristens udløb til nedenstående adresse:

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
Att. Lise Rask
Philip de Langes Allé 10
1435 København K

Mrk. Lektorat/adjunktur i metal

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Kulturministeriets ”Bekendtgørelse 1208 af 12. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet”.

Ansættelse som lektor/adjunkt vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav.

Yderligere oplysninger
Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til Lise Rask, e-mail: lrask@kadk.dk tlf.: 4170 1827
Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til fag- og institutleder Mikkel Scharff, e-mail: ms@kadk.dk, tlf. 41701930
Generelle oplysninger om KADK og Institut for Konservering kan findes på www.kadk.dk.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Om KADK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er en højere videregående uddannelsesinstitution, der er etableret ved en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole den 2. juni 2011. Uddannelserne er tilpasset de europæiske aftaler om uddannelsesstruktur og udvikling (Bologna-aftalen). KADK uddanner og forsker inden for de tre hovedfagområder, arkitektur, design og konservering. KADK er en statsinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. KADK har knap 1.700 studerende og 344 årsværk. Læs mere på www.kadk.dk.


2018-04-23T02:50:36.583 Lektorat eller adjunktur inden for metal (See English version below) Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en fast fuldtidsstilling som lektor med særligt fokus på metal. Stillingen kan også besættes af en adjunkt. Vi søger en faglig stærk profil med specialiseret viden i metal, som brænder for undervisning, forskning, konservering, laboratorieanalyser og formidling af viden og som vil være med til at udvikle og styrke metal som konserveringsfagligt felt. Metal indgår som et højt prioriteret undervisnings- og forskningsfelt i konservatoruddannelsen og er i dag integreret i undervisningen på 3 bachelorprogrammer (Kulturhistorisk linje, Monumentalkunst og Kunstlinjen) samt på det tværfaglige kandidatprogram. Det ledige lektorat, alternativt adjunktur, er tilknyttet Institut for Konservering på Konservatorskolen og ønskes besat snarest muligt. Institut for Konservering Konservatorskolen indgår som 1 af KADKs 6 institutter og kaldes derfor også Institut for Konservering. Her uddannes konservatorer på de tre akademiske niveauer (bachelor, kandidat og ph.d.) og der udøves forskning på højt niveau, som bidrager til bevarelse af kultur- og naturarven. Gennem forskning og samarbejde med andre konserverings- og forskningsinstitutioner, universiteter og udenlandske konserveringsuddannelser styrker og synliggør vi konservatorfaget nationalt og internationalt. Vi arbejder desuden målrettet på at være en dynamisk medspiller ved bevaringen af den globale kultur- og naturarv. Der findes fem bachelorprogrammer og et kandidatprogram på instituttet, som sammen med ph.d.-uddannelsen favner i alt 100 studerende. Der er omkring 15 fuldtidsansatte lektorer tilknyttet instituttet. Læs mere om Konservatorskolen. på www.kadk.dk. Om stillingen Stillingen som lektor adjunkt vil bestå i forskning, undervisning samt administrativt arbejde. Dine opgaver vil i relation hertil primært omfatte: Undervisning undervisningsplanlægning og dertil hørende administration, herunder identifikation, materialelære, analyse, konservering og restaurering inden for stillingens fokusområde. Vejledning, eksaminationer og censorvirksomhed samt faglige bedømmelsesarbejder. Forskning, herunder publicering og videnskabelig formidling inden for stillingens område i samarbejde med relevante eksterne institutioner, virksomheder og netværker nationalt og internationalt, såvel som med de øvrige forsknings- og udviklingsområder på instituttet og KADK som helhed. Visionært og produktivt samarbejde i tilrettelæggelsen af fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter, herunder at deltage aktivt i at søge ekstern finansiering og fundraising til instituttets aktiviteter. Vejledning af og hjælp til såvel studerende som kollegaer i teknisk og analysemæssige anvendelse af apparaturer og måleudstyr Tilsyn med og vedligeholdelse af udstyr, herunder bl.a. SEM EDS, mikroskoper og elektrokemisk korrosionsudstyr. Deltagelse i en række af KADKs udvalg. Dit undervisningsmæssige fokus omhandler: Metallurgi Korrosion Nedbrydning i jord in situ bevaring Elektrokemi Røntgen Opbygning, nedbrydning og konservering af metalskulpturer Opbygning, nedbrydning og konservering af de enkelte metaller og dets legeringer Konservering i praksis af arkæologisk såvel som recent metal Dertil kommer undervisning i mikroskopering på forskellige materialer (farvesnit, træ, fibre og metal) samt undervisning i håndværk, processer, metoder og teknikker i forhold til metaller. Dit forskningsmæssige fokus vil omhandle et eller flere af ovenstående områder. Undervisningen og vejledningen foregår både på bachelor- og kandidatniveau. Ved ansættelse som lektor indgår også undervisning og vejledning på ph.d.-niveau. Planlægning af stillingens undervisnings­orienterede arbejdsområder foretages i et samar­bejde med skolens øvrige afdelinger og undervisere samt Konservatorskolens fag- og institutleder. Kvalifikationskrav Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau (eksempelvis kemiingeniør, kemiker, konservator, eller lign) samt en ph.d.-grad eller videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Derudover forventer vi, at du har spidskompetence inden for kemiområdet med specialisering og eller viden inden for metal på et videnskabeligt niveau, og at du er vant til at arbejde i et laboratorie. Konserveringsfaglig erfaring og interesse vil desuden være en fordel, men er ikke et krav, da oplæring og videreuddannelse kan finde sted efter tiltrædelse i stillingen. For at blive ansat som lektor på ansættelsestidspunktet skal du desuden dokumentere: erfaring og faglige kvalifikationer på minimum det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført adjunktperiode, dvs. at du har gennemført adjunktperiode eller på tilsvarende vis har tilegnet dig kvalifikationer svarende hertil eller derover at have bedrevet forskning på internationalt niveau, videre- eller nyudviklet fagområdet og eller at have opnået en betydelig konserveringsfaglig karriere på højt niveau at have modtaget supervision, pædagogisk opkvalificering samt positiv skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Særlig kvalificeret indsats og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område samt gode formidlingsevner vil blive vægtet i den samlede vurdering ved stillingens besættelse, ligesom der vil blive lagt vægt på: interesse for formidling af resultater såvel internt som eksternt til gavn for kritisk virksomhed og forskningsfaglig udvikling på højt niveau. lyst og evne til at indgå i tæt samarbejde med studerende, kolleager og eksterne parter. erfaring med tværfagligt arbejde. Da KADK har fokus på forsknings- og undervisningssamarbejder både internt og eksternt i forhold til erhverv,forskningsinstitutioner, offentlige institutioner og andre højere uddannelsesinstitutioner, vil det desuden være en fordel, hvis du kan dokumentere erfaring med udvikling, finansiering og ledelse af større eksternt finansierede forskningsprojekter samt projekter, hvortil der er knyttet erhvervssamarbejder. Ikke-dansksproget ansøger skal senest to år efter ansættelse have opnået dansk-færdigheder, der gør vedkommende i stand til at vejlede og censurere skriftlige opgaver samt varetage administrativ kommunikation. KADK vil i dette tilfælde tilbyde danskkursus. Vi tilbyder Vi tilbyder et videnskabeligt, engageret, udviklende og visionært uddannelses- og forskningsmiljø. Jobbet rummer medindflydelse, ansvar og mulighed for at præge forskningen og undervisningen. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. Løn og ansættelsesforhold Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring. Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding BEK nr. 92 af 24 08 2015. Stillingen er en varig fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og omfatter forskning og undervisning samt administrationen i begrænset omfang. Fordelingen mellem forskning og undervisning vil som udgangspunkt være en 50 50-fordeling for en adjunkt og 40 60 for en lektor. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere efter KADKs bestemmelse, og du vil kunne blive pålagt andre tjenstlige opgaver. Du vil blive ansat som adjunkt eller lektor afhængig af dine kvalifikationer. Indplaceringen sker efter konkret bedømmelse af sagkyndige bedømmere. Sker ansættelsen som adjunkt, gør vi opmærksom på, at adjunktperioden maksimalt vil kunne udgøre 6 år, og at det er en forudsætning for varig ansættelse, at du ved udløb af den fastsatte adjunktperioden opnår positiv lektorbedømmelse. I lektorbedømmelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på, at du: har gennemført tilfredsstillende adjunktperiode kan dokumentere at have bedrevet forskning på internationalt niveau har bidraget til at videre- eller nyudviklet fagområdet har modtaget supervision, pædagogisk opkvalificering samt positiv skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Som adjunkt vil du under ansættelsen få tilbudt supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Bibeskæftigelse accepteres i det omfang, at det er foreneligt med varetagelse af ansættelsen som adjunkt lektor. Ansøgningen Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, eksamensbeviser, dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor, beskrivelse af dine forskningsplaner samt en fuldstændig liste over dine publikationer og digitale versioner af de publikationer, som du ønsker at fremhæve (dog maksimalt 7 publikationer). Endelig bør du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer. samt eventuelt tidligere adjunkt- og lektorbedømmelse(r). Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen Søg stillingen nedenfor, så den er KADK i hænde senest søndag, den 22. april 2018. Bilagsmateriale, som ikke kan fremsendes elektronisk sammen med ansøgningen, bedes fremsendt pr. post i 4 eksemplarer så det er KADK i hænde inden ansøgningsfristens udløb til nedenstående adresse: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Att. Lise Rask Philip de Langes Allé 10 1435 København K Mrk. Lektorat adjunktur i metal Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen. Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Kulturministeriets Bekendtgørelse 1208 af 12. oktober 2010 om ansættelse af kunstnerisk videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet . Ansættelse som lektor adjunkt vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav. Yderligere oplysninger Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til Lise Rask, e-mail: lrask@kadk.dk tlf.: 4170 1827 Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til fag- og institutleder Mikkel Scharff, e-mail: ms@kadk.dk, tlf. 41701930 Generelle oplysninger om KADK og Institut for Konservering kan findes på www.kadk.dk. Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold. Om KADK Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering er en højere videregående uddannelsesinstitution, der er etableret ved en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Konservatorskole den 2. juni 2011. Uddannelserne er tilpasset de europæiske aftaler om uddannelsesstruktur og udvikling (Bologna-aftalen). KADK uddanner og forsker inden for de tre hovedfagområder, arkitektur, design og konservering. KADK er en statsinstitution under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. KADK har knap 1.700 studerende og 344 årsværk. Læs mere på www.kadk.dk.11Jobnet3dc71195100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-27T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=112100&DepartmentId=7810&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3199318Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering11Philip De Langes Allé 101435København K41701827DKDanmark155.6815622012.60351830
lrask@kadk.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent547463JobNet48025571000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=3dc71195https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=3dc71195https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=3dc71195&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=3dc71195&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/IT_Ingenioer_og_energi/Ingenioer_og_naturvidenskab/2.jpgSom Konservator hos Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering bliver du en del af et godt arbejdsmiljø og bliver dagligt mødt af nye spændende udfordringer.12008071Dansk3Læse/ tale245206Konservator20Ingeniør og naturvidenskab354009489Liselrask@kadk.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK