Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Miljøstyrelsen søger IGU-elev til IT og service

Interesserer du dig for IT & service? Har du en IT-faglig baggrund eller stor interesse og viden på feltet, og er du ikke bange for at hjælpe til også med andet end IT? Og er du i målgruppen for IGU-ansættelser? Så er en stilling som IGU-elev og IT-servicemedarbejder i Miljøstyrelsen Virksomheder måske noget for dig.

Arbejdssted
I Miljøstyrelsen Virksomheder har vi ansvaret for miljøgodkendelse og tilsyn med de ca. 400 komplekse virksomheder i Danmark. Herudover har vi ansvar for tilsynet med offshore-aktiviteter og alle større oliepipelines i Danmark. Til enheden hører også Kemikalieinspektionen, som fører tilsyn med kemikalielovgivningen. Enheden består samlet af i alt knap 100 medarbejdere, hvoraf knap 80 medarbejdere beskæftiger sig med miljøgodkendelser og virksomhedstilsyn, og 20 er del af Kemikalieinspektionen.
Vi er organiseret i teams på tværs af landet og er fysisk placeret i Århus og Slagelse.
IGU-stillingen vil være placeret i Slagelse.

Dine opgaver som IGU-elev
Vi søger en IGU-elev til varetagelse af en række generelle service- og IT-servicerelaterede opgaver.

Dine hovedopgaver vil være:

 • At være on site IT-supporter for dine kollegaer i enheden Virksomheder. Herunder særligt at udføre IT-supportopgaver for medarbejderes digitale kontorarbejdsplads ift. brug af computere og tablets, telefoni og mobiltelefoner, printløsninger, netværk o. lign.
 • At gå til hånde med forefaldende opgaver f.eks. klargøring af mødelokaler, hente mødeservering, holde styr på materiel, orden i kopirum, servicering af kopimaskiner / printere samt diverse ærinder og daglig rengøring af kaffeautomat
 • Kvalifikationer
 • Det vil være en fordel, at du har en IT-faglig baggrund (du kan f.eks. være ingeniør, cand. scient., teknisk assistent eller lignende med viden om IT, og evt. også med viden om miljø, kemi og farmaceutisk produktion)
 • Du har et godt blik for IT og IT-løsninger
 • Du er servicemindet og evner at holde humøret højt, også når der er travlt

Om IGU
Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et tilbud til flygtninge eller familiesammenførte flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes. Det er en betingelse, at udlændingen har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end fem år.

En IGU-ansættelse varer to år og omfatter en lønnet praktikstilling på mindst 25 ugentlige arbejdstimer i gennemsnit og 20 ugers fuldtidsskoleundervisning. Undervisningstiden bliver ikke lønnet af Miljøstyrelsen. Eleven modtager en undervisningsgodtgørelse for undervisningstiden. Den samlede gennemsnitlige arbejdstid inkl. både praktik og uddannelse må ikke være over 37 timer og ikke under 32 timer ugentligt. Skoleundervisningen kan sammensættes af undervisning inden for Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Almen voksenuddannelse (AVU), HF-enkeltfagsundervisning og Danskuddannelse for voksne udlændinge m.m. Du kan læse mere om IGU her.

Løn- og ansættelsesvilkår for IGU i Miljøstyrelsen
IGU-elever i Miljøstyrelsen ansættes til 25 ugentlige arbejdstimer i praktikperioden. Herudover kommer skoleundervisningen, som tilrettelægges i dialog med IGU-eleven og afhænger af sproglige kompetencer. Miljøstyrelsen lægger stor vægt på at integrere IGU-eleven i enheden og på at bidrage til at forbedre elevens danskkundskaber. Som udgangspunkt vil det mundtlige arbejdssprog derfor være dansk. Såfremt IGU-eleven ved ansættelse endnu ikke taler dansk på basisniveau, lægger Miljøstyrelsen derfor vægt på, at en del af de 20 ugers skoleundervisning er intensiv danskundervisning, som placeres i starten af ansættelsen.

Ansættelsesstart for IGU-eleven i Slagelse vil være omkring 1. september 2019. IGU-eleven ansættes efter enhver tid gældende overenskomst.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 11. august 2019. Ved ansøgning bedes du angive navnet på din kommunale sagsbehandler.

--

ENGLISH VERSION


The Environmental Protection Agency (Miljøstyrelsen) seeks an IGU-trainee for tasks within IT & service etc.

Do you have an interest in IT & service? Do you have a background within computers and mobile phones, natural sciences or as a Technical Assistant? Would you like to assist with IT-service as well as other service tasks? And are you within the target group for IGU-trainees? Then the position as an IGU-trainee within IT-service at the Danish EPA might be a job for you.

Work place
The position as an IGU-trainee is within the Department for Industrial Permits and Inspections at the Danish EPA. The department is responsible for issuing environmental permits and inspecting environmental compliance within Denmark's approximately 400 so-called complex businesses. Moreover, the department is responsible for inspections of off-shore activities and of all larger oil pipelines in Denmark, and also contains the Chemical Inspection Service. The Department for Industrial Permits and Inspections employs nearly 100 staff members; 80 of which work with industrial permits, inspections and 20 of which form the Chemical Inspection Service. Staff members are organized in teams across offices in Aarhus and Slagelse. The IGU-trainee position is located in Slagelse.

Your tasks as an IGU trainee
We seek an IGU-trainee for tasks within the area of IT-service and other service related tasks. Your main tasks will be to:
 • Provide onsite IT-support for your colleagues in the Department for Industrial Permits and Inspections. Including IT-support for your colleagues' digital office space, particularly in relation to the use of computers, tablets, telephony and cell phones, printing solutions, network etc.
 • Assist with ad hoc tasks such as servicing meetings, servicing copiers/printers and running errands.

Qualifications
 • It will be an advantage if you have a background within IT, possibly natural sciences (you could be e.g. an Engineer, cand.scient., Technical Assistant or similar with specific knowledge of IT-solutions, possibly for the environment, chemistry, pharmaceutical production)
 • You have a talent for IT and IT solutions
 • You are service minded and able to maintain a high spirit, also during busy periods

About IGU traineeships
The Basic Vocational Education and Training focused on integration (IGU) is an offer for refugees or their families who hold a residence permit on the grounds of family reunification. Applicants must be at least 18 years old and less than 40 years old upon commencement of the traineeship. Moreover, candidates must have had a Danish address in the national register for less than five years.

An IGU traineeship lasts for two years and comprises 20 weeks of education and a paid internship of at least 25 hours per week on average. The EPA will not pay for the hours spent on education. The IGU trainee will receive an educational compensation for this part of the employment. The total average working week including both internship and education must not exceed 37 hours and must not be less than 32 hours. The education can be within Adult Vocational Training (AMU), Preparatory Adult Education (FVU), General Adult Education (AVU), Higher Preparatory Examination courses (HF) and Danish language courses for adult foreigners etc. You can read more about IGU here (website only available in Danish).

Salary and terms of employment
IGU-trainees at the Environmental Protection Agency (EPA) will have a 25-hour working week during the internship period. The 20 weeks of education will be organized in collaboration with the trainee and will depend on language skills. It is of great importance to the EPA to ensure the integration of the trainees within the organization and to contribute to improving their Danish language skills. Therefore, the verbal working language will be Danish. Should the trainee not master Danish at a basic level upon commencement of the traineeship, the EPA will strive to place some of the 20 weeks of education as intensive Danish courses in the beginning of the appointment.

How to apply for the position
You apply for the position online by sending your application, CV, qualification ect. latest the 11. August 2019. Please state the name of your Case Worker from your municipality in your application.

The IGU trainee in Slagelse is expected to start around the 1st of September 2019. The IGU-trainee will be hired according to the terms of the central agreement.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330059436Phoenix-14162ceb12019-07-12T00:00:00Miljøstyrelsen søger IGU-elev til IT og serviceInteresserer du dig for IT & service? Har du en IT-faglig baggrund eller stor interesse og viden på feltet, og er du ikke bange for at hjælpe til også med andet end IT? Og er du i målgruppen for IGU-ansættelser? Så er en stilling som IGU-elev og IT-servicemedarbejder i Miljøstyrelsen Virksomheder måske noget for dig.

Arbejdssted
I Miljøstyrelsen Virksomheder har vi ansvaret for miljøgodkendelse og tilsyn med de ca. 400 komplekse virksomheder i Danmark. Herudover har vi ansvar for tilsynet med offshore-aktiviteter og alle større oliepipelines i Danmark. Til enheden hører også Kemikalieinspektionen, som fører tilsyn med kemikalielovgivningen. Enheden består samlet af i alt knap 100 medarbejdere, hvoraf knap 80 medarbejdere beskæftiger sig med miljøgodkendelser og virksomhedstilsyn, og 20 er del af Kemikalieinspektionen.
Vi er organiseret i teams på tværs af landet og er fysisk placeret i Århus og Slagelse.
IGU-stillingen vil være placeret i Slagelse.

Dine opgaver som IGU-elev
Vi søger en IGU-elev til varetagelse af en række generelle service- og IT-servicerelaterede opgaver.

Dine hovedopgaver vil være:
 • At være on site IT-supporter for dine kollegaer i enheden Virksomheder. Herunder særligt at udføre IT-supportopgaver for medarbejderes digitale kontorarbejdsplads ift. brug af computere og tablets, telefoni og mobiltelefoner, printløsninger, netværk o. lign.
 • At gå til hånde med forefaldende opgaver f.eks. klargøring af mødelokaler, hente mødeservering, holde styr på materiel, orden i kopirum, servicering af kopimaskiner / printere samt diverse ærinder og daglig rengøring af kaffeautomat
 • Kvalifikationer
 • Det vil være en fordel, at du har en IT-faglig baggrund (du kan f.eks. være ingeniør, cand. scient., teknisk assistent eller lignende med viden om IT, og evt. også med viden om miljø, kemi og farmaceutisk produktion)
 • Du har et godt blik for IT og IT-løsninger
 • Du er servicemindet og evner at holde humøret højt, også når der er travlt

Om IGU
Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et tilbud til flygtninge eller familiesammenførte flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes. Det er en betingelse, at udlændingen har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end fem år.

En IGU-ansættelse varer to år og omfatter en lønnet praktikstilling på mindst 25 ugentlige arbejdstimer i gennemsnit og 20 ugers fuldtidsskoleundervisning. Undervisningstiden bliver ikke lønnet af Miljøstyrelsen. Eleven modtager en undervisningsgodtgørelse for undervisningstiden. Den samlede gennemsnitlige arbejdstid inkl. både praktik og uddannelse må ikke være over 37 timer og ikke under 32 timer ugentligt. Skoleundervisningen kan sammensættes af undervisning inden for Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Almen voksenuddannelse (AVU), HF-enkeltfagsundervisning og Danskuddannelse for voksne udlændinge m.m. Du kan læse mere om IGU her.

Løn- og ansættelsesvilkår for IGU i Miljøstyrelsen
IGU-elever i Miljøstyrelsen ansættes til 25 ugentlige arbejdstimer i praktikperioden. Herudover kommer skoleundervisningen, som tilrettelægges i dialog med IGU-eleven og afhænger af sproglige kompetencer. Miljøstyrelsen lægger stor vægt på at integrere IGU-eleven i enheden og på at bidrage til at forbedre elevens danskkundskaber. Som udgangspunkt vil det mundtlige arbejdssprog derfor være dansk. Såfremt IGU-eleven ved ansættelse endnu ikke taler dansk på basisniveau, lægger Miljøstyrelsen derfor vægt på, at en del af de 20 ugers skoleundervisning er intensiv danskundervisning, som placeres i starten af ansættelsen.

Ansættelsesstart for IGU-eleven i Slagelse vil være omkring 1. september 2019. IGU-eleven ansættes efter enhver tid gældende overenskomst.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 11. august 2019. Ved ansøgning bedes du angive navnet på din kommunale sagsbehandler.

--

ENGLISH VERSION


The Environmental Protection Agency (Miljøstyrelsen) seeks an IGU-trainee for tasks within IT & service etc.

Do you have an interest in IT & service? Do you have a background within computers and mobile phones, natural sciences or as a Technical Assistant? Would you like to assist with IT-service as well as other service tasks? And are you within the target group for IGU-trainees? Then the position as an IGU-trainee within IT-service at the Danish EPA might be a job for you.

Work place
The position as an IGU-trainee is within the Department for Industrial Permits and Inspections at the Danish EPA. The department is responsible for issuing environmental permits and inspecting environmental compliance within Denmark's approximately 400 so-called complex businesses. Moreover, the department is responsible for inspections of off-shore activities and of all larger oil pipelines in Denmark, and also contains the Chemical Inspection Service. The Department for Industrial Permits and Inspections employs nearly 100 staff members; 80 of which work with industrial permits, inspections and 20 of which form the Chemical Inspection Service. Staff members are organized in teams across offices in Aarhus and Slagelse. The IGU-trainee position is located in Slagelse.

Your tasks as an IGU trainee
We seek an IGU-trainee for tasks within the area of IT-service and other service related tasks. Your main tasks will be to:
 • Provide onsite IT-support for your colleagues in the Department for Industrial Permits and Inspections. Including IT-support for your colleagues' digital office space, particularly in relation to the use of computers, tablets, telephony and cell phones, printing solutions, network etc.
 • Assist with ad hoc tasks such as servicing meetings, servicing copiers/printers and running errands.

Qualifications
 • It will be an advantage if you have a background within IT, possibly natural sciences (you could be e.g. an Engineer, cand.scient., Technical Assistant or similar with specific knowledge of IT-solutions, possibly for the environment, chemistry, pharmaceutical production)
 • You have a talent for IT and IT solutions
 • You are service minded and able to maintain a high spirit, also during busy periods

About IGU traineeships
The Basic Vocational Education and Training focused on integration (IGU) is an offer for refugees or their families who hold a residence permit on the grounds of family reunification. Applicants must be at least 18 years old and less than 40 years old upon commencement of the traineeship. Moreover, candidates must have had a Danish address in the national register for less than five years.

An IGU traineeship lasts for two years and comprises 20 weeks of education and a paid internship of at least 25 hours per week on average. The EPA will not pay for the hours spent on education. The IGU trainee will receive an educational compensation for this part of the employment. The total average working week including both internship and education must not exceed 37 hours and must not be less than 32 hours. The education can be within Adult Vocational Training (AMU), Preparatory Adult Education (FVU), General Adult Education (AVU), Higher Preparatory Examination courses (HF) and Danish language courses for adult foreigners etc. You can read more about IGU here (website only available in Danish).

Salary and terms of employment
IGU-trainees at the Environmental Protection Agency (EPA) will have a 25-hour working week during the internship period. The 20 weeks of education will be organized in collaboration with the trainee and will depend on language skills. It is of great importance to the EPA to ensure the integration of the trainees within the organization and to contribute to improving their Danish language skills. Therefore, the verbal working language will be Danish. Should the trainee not master Danish at a basic level upon commencement of the traineeship, the EPA will strive to place some of the 20 weeks of education as intensive Danish courses in the beginning of the appointment.

How to apply for the position
You apply for the position online by sending your application, CV, qualification ect. latest the 11. August 2019. Please state the name of your Case Worker from your municipality in your application.

The IGU trainee in Slagelse is expected to start around the 1st of September 2019. The IGU-trainee will be hired according to the terms of the central agreement.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

 

2019-08-12T00:54:44.857 Interesserer du dig for IT service? Har du en IT-faglig baggrund eller stor interesse og viden på feltet, og er du ikke bange for at hjælpe til også med andet end IT? Og er du i målgruppen for IGU-ansættelser? Så er en stilling som IGU-elev og IT-servicemedarbejder i Miljøstyrelsen Virksomheder måske noget for dig. Arbejdssted I Miljøstyrelsen Virksomheder har vi ansvaret for miljøgodkendelse og tilsyn med de ca. 400 komplekse virksomheder i Danmark. Herudover har vi ansvar for tilsynet med offshore-aktiviteter og alle større oliepipelines i Danmark. Til enheden hører også Kemikalieinspektionen, som fører tilsyn med kemikalielovgivningen. Enheden består samlet af i alt knap 100 medarbejdere, hvoraf knap 80 medarbejdere beskæftiger sig med miljøgodkendelser og virksomhedstilsyn, og 20 er del af Kemikalieinspektionen. Vi er organiseret i teams på tværs af landet og er fysisk placeret i Århus og Slagelse. IGU-stillingen vil være placeret i Slagelse. Dine opgaver som IGU-elev Vi søger en IGU-elev til varetagelse af en række generelle service- og IT-servicerelaterede opgaver. Dine hovedopgaver vil være: At være on site IT-supporter for dine kollegaer i enheden Virksomheder. Herunder særligt at udføre IT-supportopgaver for medarbejderes digitale kontorarbejdsplads ift. brug af computere og tablets, telefoni og mobiltelefoner, printløsninger, netværk o. lign. At gå til hånde med forefaldende opgaver f.eks. klargøring af mødelokaler, hente mødeservering, holde styr på materiel, orden i kopirum, servicering af kopimaskiner printere samt diverse ærinder og daglig rengøring af kaffeautomat Kvalifikationer Det vil være en fordel, at du har en IT-faglig baggrund (du kan f.eks. være ingeniør, cand. scient., teknisk assistent eller lignende med viden om IT, og evt. også med viden om miljø, kemi og farmaceutisk produktion) Du har et godt blik for IT og IT-løsninger Du er servicemindet og evner at holde humøret højt, også når der er travlt Om IGU Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et tilbud til flygtninge eller familiesammenførte flygtninge, der er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes. Det er en betingelse, at udlændingen har haft folkeregisteradresse i Danmark i mindre end fem år. En IGU-ansættelse varer to år og omfatter en lønnet praktikstilling på mindst 25 ugentlige arbejdstimer i gennemsnit og 20 ugers fuldtidsskoleundervisning. Undervisningstiden bliver ikke lønnet af Miljøstyrelsen. Eleven modtager en undervisningsgodtgørelse for undervisningstiden. Den samlede gennemsnitlige arbejdstid inkl. både praktik og uddannelse må ikke være over 37 timer og ikke under 32 timer ugentligt. Skoleundervisningen kan sammensættes af undervisning inden for Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Almen voksenuddannelse (AVU), HF-enkeltfagsundervisning og Danskuddannelse for voksne udlændinge m.m. Du kan læse mere om IGU her. Løn- og ansættelsesvilkår for IGU i Miljøstyrelsen IGU-elever i Miljøstyrelsen ansættes til 25 ugentlige arbejdstimer i praktikperioden. Herudover kommer skoleundervisningen, som tilrettelægges i dialog med IGU-eleven og afhænger af sproglige kompetencer. Miljøstyrelsen lægger stor vægt på at integrere IGU-eleven i enheden og på at bidrage til at forbedre elevens danskkundskaber. Som udgangspunkt vil det mundtlige arbejdssprog derfor være dansk. Såfremt IGU-eleven ved ansættelse endnu ikke taler dansk på basisniveau, lægger Miljøstyrelsen derfor vægt på, at en del af de 20 ugers skoleundervisning er intensiv danskundervisning, som placeres i starten af ansættelsen. Ansættelsesstart for IGU-eleven i Slagelse vil være omkring 1. september 2019. IGU-eleven ansættes efter enhver tid gældende overenskomst. Sådan søger du stillingen Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 11. august 2019. Ved ansøgning bedes du angive navnet på din kommunale sagsbehandler. -- ENGLISH VERSION The Environmental Protection Agency (Miljøstyrelsen) seeks an IGU-trainee for tasks within IT service etc. Do you have an interest in IT service? Do you have a background within computers and mobile phones, natural sciences or as a Technical Assistant? Would you like to assist with IT-service as well as other service tasks? And are you within the target group for IGU-trainees? Then the position as an IGU-trainee within IT-service at the Danish EPA might be a job for you. Work place The position as an IGU-trainee is within the Department for Industrial Permits and Inspections at the Danish EPA. The department is responsible for issuing environmental permits and inspecting environmental compliance within Denmark s approximately 400 so-called complex businesses. Moreover, the department is responsible for inspections of off-shore activities and of all larger oil pipelines in Denmark, and also contains the Chemical Inspection Service. The Department for Industrial Permits and Inspections employs nearly 100 staff members 80 of which work with industrial permits, inspections and 20 of which form the Chemical Inspection Service. Staff members are organized in teams across offices in Aarhus and Slagelse. The IGU-trainee position is located in Slagelse. Your tasks as an IGU trainee We seek an IGU-trainee for tasks within the area of IT-service and other service related tasks. Your main tasks will be to: Provide onsite IT-support for your colleagues in the Department for Industrial Permits and Inspections. Including IT-support for your colleagues digital office space, particularly in relation to the use of computers, tablets, telephony and cell phones, printing solutions, network etc. Assist with ad hoc tasks such as servicing meetings, servicing copiers printers and running errands. Qualifications It will be an advantage if you have a background within IT, possibly natural sciences (you could be e.g. an Engineer, cand.scient., Technical Assistant or similar with specific knowledge of IT-solutions, possibly for the environment, chemistry, pharmaceutical production) You have a talent for IT and IT solutions You are service minded and able to maintain a high spirit, also during busy periods About IGU traineeships The Basic Vocational Education and Training focused on integration (IGU) is an offer for refugees or their families who hold a residence permit on the grounds of family reunification. Applicants must be at least 18 years old and less than 40 years old upon commencement of the traineeship. Moreover, candidates must have had a Danish address in the national register for less than five years. An IGU traineeship lasts for two years and comprises 20 weeks of education and a paid internship of at least 25 hours per week on average. The EPA will not pay for the hours spent on education. The IGU trainee will receive an educational compensation for this part of the employment. The total average working week including both internship and education must not exceed 37 hours and must not be less than 32 hours. The education can be within Adult Vocational Training (AMU), Preparatory Adult Education (FVU), General Adult Education (AVU), Higher Preparatory Examination courses (HF) and Danish language courses for adult foreigners etc. You can read more about IGU here (website only available in Danish). Salary and terms of employment IGU-trainees at the Environmental Protection Agency (EPA) will have a 25-hour working week during the internship period. The 20 weeks of education will be organized in collaboration with the trainee and will depend on language skills. It is of great importance to the EPA to ensure the integration of the trainees within the organization and to contribute to improving their Danish language skills. Therefore, the verbal working language will be Danish. Should the trainee not master Danish at a basic level upon commencement of the traineeship, the EPA will strive to place some of the 20 weeks of education as intensive Danish courses in the beginning of the appointment. How to apply for the position You apply for the position online by sending your application, CV, qualification ect. latest the 11. August 2019. Please state the name of your Case Worker from your municipality in your application. The IGU trainee in Slagelse is expected to start around the 1st of September 2019. The IGU-trainee will be hired according to the terms of the central agreement. Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge. Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 900 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.11jobnet14162ceb100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-08-11T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=124265&DepartmentId=6161&MediaId=2151&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSlagelse3562062Miljøstyrelsen11Antvorskov Alle 1394200SlagelseDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset793209JobNet5018751501875110012-07-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=14162cebhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=14162cebhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=14162ceb&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=14162ceb&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Produktion_haandvaerk_og_transport/Haandvaerk_og_service/10.jpgSøger du nye udfordringer indenfor Håndværk & service?169811311Dansk3Læse/ tale913228Servicemedarbejder7Håndværk & service362195037noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmarkda-DK