Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge Kirurgisk afdeling Team for Akut kirurgi Sjællands Universitetshospital

Kirurgisk Afdeling styrker den akutte kirurgi og har 1-2 stillinger ledige, som overlæge til besættelse 1.maj 2020 eller snarest derefter.

Hvis du er speciallæge i kirurgi og er overlæge-kvalificeret samt brænder for at arbejde med patienter med akutte kirurgiske problemstillinger kunne du meget vel være vores kommende kollega. Du vil i det akutte Team indgå i tæt samarbejde med 4 andre speciallæger samt 6-8 yngre læger. Teamet vil have rådighed over 20+12 senge. Området ledes af en funktionsansvarlig overlæge. Det akutte team vil som afdelingens øvrige specialteams selv kunne planlægge og fordele arbejdsopgaverne med fokus på kvalitet, kontinuitet og uddannelse.

Som del af akut-teamet vil du, alt efter interesse, blive ansvarlig for forskellige patient-kategorier med fokus på udvikling af behandling, undervisning og kvalitets-opfølgning.

Arbejdet som overlæge i Akut Teamet kan godt kombineres med en subspecialiseret, elektiv funktion eksempelvis indenfor det Øvre Team, og dette kan aftales afhængig af dine interesser og kompetencer.

Kirurgisk afdeling, SUH introducerede for 3 år siden OMEGA (Optimizing Major EmerGency Abdominal surgery), som er et unikt setup for patienter før-, under og efter akutte operationer for alvorlige abdominalkirurgiske lidelser. Baseret på resultaterne fra de første 3 år har vi kunnet se en betydelig reduktion i mortalitet og morbiditet for denne patientgruppe.

Derfor ønsker vi nu at styrke indsatsen for disse patienter yderligere gennem etablering af et dedikeret OMEGA- afsnit i akut-teamets senge-afsnit.

Dette afsnit vil således varetage behandling af disse patienter både før- og efter operationen, ligesom operationerne oftest varetages af teamets læger.

Kirurgisk afdeling arbejder målrettet med Patientansvarlig læge (PAL). Vi prioriterer derfor, at du i videst muligt omfang selv tilser dine operationspatienter i det postoperative forløb.

Kirurgisk afdeling har et stærkt fokus på faglighed, og det er vores strategi fortsat at udvikle afdelingen baseret på et stærkt fagligt miljø, hvor vi ser forskning som en integreret del. Vi ser derfor gerne, at du i dit tidligere virke har vist interesse og resultater indenfor forskningen og har lyst til at fortsætte dette.

Kirurgisk afdeling ønsker at arbejde målrettet med at udvikle dig som kirurg, hvorfor vi sammen vil udarbejde en udviklingsplan for dig. Hos os er de årlige MUS samtaler i stigende grad er stattet af karriereplanlægning, hvor vi i fællesskab lægger en plan for din faglige og ledelsesmæssige udvikling over de kommende 1 og 3 år.

Hvis nogle af disse punkter rammer plet hos dig, og du ønsker at være en del af en afdeling i en rivende udvikling baseret på kvalitet og høj faglighed, er du måske vores kommende kollega.

Generelt:

Kirurgisk Afdeling, SUH har en afdelingsledelse bestående af en ledende overlæge samt en ledende oversygeplejerske. Fagligt er afdelingen opdelt i 7 funktionsområder, som fagligt ledes af en funktionsansvarlig overlæge, som sammen med en afdelingssygeplejerske udgør områdeledelsen for funktionen. Vi har fokus på gode patientforløb og et stærk fagligt miljø. Kirurgisk afdeling varetager behandlinger som højt specialiseret funktion, regionsfunktion samt hovedfunktion. Den 1.april 2019 blev de kirurgiske funktioner samlet i Køge, og vil som en af de første afdelinger flytte ind i det nybyggede Universitetshospital i 2021.

Funktionsområder i Kirurgisk afdeling:

 1. Akut kirurgi

 2. Øvre kirurgi

 3. Nedre kirurgi inklusive kræftkirurgi

 4. Endoskopi

 5. Ambulatoriefunktion

 6. Forskning

 7. Kirurgisk funktion på Nykøbing Falster Sygehus

Kirurgisk afdeling varetager behandling af akutte, benigne og maligne kirurgiske lidelser med mere end 6.000 årlige operationer. De fleste akutte patienter indlægges via hospitalets Akut Afdeling. Der foretages desuden udredning og behandling af patienter med akutte kirurgiske problemstillinger fra hospitalets øvrige afdelinger, ligesom der modtages patienter med specialiserede, akutte kirurgiske lidelser fra resten af regionen. Der foretages årligt omkring 3.600 akutte operationer, og ansvaret for disse patienter ligger i sektionen for Akut kirurgi.

Afdelingens sektion for Øvre kirurgi har regionsfunktion samt højt specialiseret funktion og varetager bariatrisk kirurgi i form af gastric bypass, gastric sleeve, reflukskirurgi og operation for parastomale hernier samt operation af større, komplicerede ventralhernier og giganthernier.Der foretages også laparoskopisk operation for inguinalhernier samt kolecystektomier.

Funktionsområdet Nedre Kirurgi varetager behandling af benigne lidelser som IBD kirurgi, behandling af komplicerede crohntilfælde og analfistler samt kirurgisk behandling af analinkontinens for hele regionen. Behandling af IBD patienter varetages i samarbejde med hospitalets gastromedicinske sektion. Sektionen for Nedre kirurgi varetager desuden

udredning, behandling og palliation af patienter med cancer i gastrointestinalkanalen.

Størstedelen er patienter med kolorektal cancer og afdelingen foretager årligt omkring 400 kolo-rektale resektioner, hvoraf over 90 % er laparoskopiske og omkring 25 % robotassisteret.

Sektionen har desuden regionsfunktion for hæmatologiske splenektomier samt for kirurgisk lokalbehandling af rektumtumorer.

Afdelingens endoskopiafsnit foretager årligt mere end 12.000 endoskopier i form gastroskopier, koloskopier samt et stort og stigende antal avancerede endoskopiske procedurer som regionsfunktion eksempelvis ERCP, transgastrisk ERCP, EMR, e-FTR,EUL og CELS. Enheden har også regionsfunktion for endoskopisk udredning af børn med gastroenterologiske lidelser i samarbejde med Pædiatrisk afdeling, SUH.

Kirurgisk afdeling har en stor ambulant funktion, hvor vi foretager udredning og opfølgning af elektive forløb forud for operation. Ambulatoriet varetager deuden flere specialiserede funktioner eksempelvis med udredning af patienter før bariatrisk kirurgi ligesom afdelingen varetager udredningen af patienter med anal inkontinens i Inkontinensklinikken.

Kirurgisk Afdeling har en stor og meget aktiv forskningsenhedCenter for Surgical Science med mere end 30 tilknyttede forskningsmedarbejdere og med et stærkt og voksende samarbejde nationalt og internationalt. Forskningsenheden afholder hvert år et internationalt symposium, Zealand Surgical Forum; se http://www.zealandsurgicalforum.com/

Siden 2018 har lægestaben ved den kirurgiske funktion på Nykøbing Falster Sygehus refereret til den ledende overlæge ved Kirurgisk afdeling, SUH. I Nykøbing varetages elektiv kirurgi i form af hernie-og galdevejskirurgi samt hæmorideoperationer. Akut kirurgi i form af appendektomier og andre akutte, mindre operationer.

Dine kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat med en motiveret og visionær kollega, som sammen med os har lyst til at præge den videre udvikling af afdelingen og ikke mindst det akutte team.

Du skal have lyst til sammen med os at opbygge og præge et afsnit dedikeret behandlingen af patienter med akutte, kirurgiske lidelser.

Vi ønsker en kollega, som sætter patienten i centrum, stræber efter den bedst mulige kvalitet i behandlingen og som har lyst til at være en del af et team af dygtige kolleger, som arbejder både nationalt og internationalt for at udvikle både Kirurgisk afdeling og SUH.

Du er visionær og målrettet og tager ansvar for de opgaver, som du påtager dig.

Vi forventer, at du er rutineret kirurg både i forhold til åben og laparoskopisk kirurgi og har lyst til at udvikle dig både fagligt, teknisk, ledelsesmæssigt og forskningsmæssigt.

Kirurgisk Afdeling lægger vægt på, at yde behandling af høj kvalitet på et evidensbaseret grundlag. Vi forventer derfor, at du er forskningsaktiv og at du har vist dette i dit hidtidige karriereforløb. I Kirurgisk afdeling mener vi, at et stærkt fagligt miljø samt et aktivt forskningsmiljø er nødvendigt for at sikre udvikling af såvel faget som den enkelte kirurg. Dette forventer vi du tager aktivt del i.

Afdelingen vægter uddannelse højt, og vi forventer derfor, at du interesserer dig for uddannelse og supervision.Både overlæger og afdelingslæger har uddannelsesforpligtigelse overfor medicinstuderende, introduktionslæger, læger i hoveduddannelse samt andre faggrupper i afdelingen.

Afdelingen har regionens lærestolsprofessorat i kirurgi, ligesom der er både kliniske lektorer og studielektorer tilknyttet.

Speciallægefunktionen indeholder også flere administrative opgaver. Disse forsøger vi at fordele jævnt og forventer derfor, at du også deltager i disse opgaver og gerne har erfaring heri.

Vi lægger vægt på, at du udviser engagement og positivitet samt interesserer dig for din egen personlige og faglige udvikling og profilering, og vi forventer, at du aktivt går ind i en udvikling af dig selv og afdelingen.

Som nyansat overlæge i Kirurgisk afdeling vil du få udarbejdet en målrettet karriereplan som beskriver din udvikling fagligt, ledelsesmæssigt og forskningsmæssigt.

Arbejdsvilkår:

Overlægen får hovedfunktion (dagarbejde og vagtfunktion) i Køge.

Speciallægen indgår i bagvagtslaget sammen med 33 andre speciallæger fordelt som overlæger og afdelingslæger. Afdelingslæger har typisk tilstedeværelsesvagter, mens overlæger har rådighedsvagt.

Afdelingen er fast forankret i den regionale udvikling af sygehusvæsenet med varetagelse af de specialiserede kirurgiske funktioner for Region Sjælland.

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Personlige og faglige kompetencer:

Speciallægen skal have kompetencer inden for hver af nedenstående 7 roller, på et niveau, der svarer til det, man kan forvente af en speciallæge, og ansøgningen skal derfor udformes i henhold til nedenstående.

1. Medicinsk ekspert
Diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for at varetage kompetent og effektiv udredning og behandling.

2. Kommunikator

Kan kommunikere forståeligt, præcist og empatisk med patienter og pårørende; kan lytte, drøfte og formidle relevant information med patienter, pårørende samt kolleger og andre medarbejdere.

3. Samarbejder
Samarbejder effektivt med alle medarbejdere og primær sektor; bidrager effektivt i tværfaglige aktiviteter.

4. Organisator/leder/administrator
Anvender og prioriterer ressourcerne effektivt og afbalancerer hensyn til patientbehandling, uddannelse, administrative funktioner, kvalitetsudvikling og eksterne aktiviteter.

5. Sundhedsfremmer
Bidrager effektivt til øget sundhed hos patienter såvel som hos andre borgere. Erkender og reagerer på de områder, hvor oplysning er påkrævet.

6. Akademiker
Anvender en personlig strategi for kontinuerlig kompetenceudvikling; vurderer information kritisk; faciliteter læring hos patienter, kolleger, uddannelsessøgende læger, studenter og andre personalegrupper; bidrager til udvikling af ny viden.

7. Professionel
Yder høj kvalitet i patientbehandlingen med integritet, ærlighed, medfølelse; udviser passende personlig og medmenneskelig adfærd; praktiserer i etisk overensstemmelse med lægeløftet.

Yderligere oplysninger: Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Møller, mail: henmo@regionsjaelland.dk eller tlf. 47 32 30 01 eller funktionsansvarlig overlæge Thomas Jørgensen på thjo@regionsjaelland.dk eller telefon 2334 8619

Ansøgningsfrist 21.februar 2020

Ansøgningen forventes opstillet således at ansøger forholder sig til hver af de 7 lægeroller.

Samtale med kvalificerede ansøgere forventes afholdt i uge 10

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330168344Phoenix-9658dd9912020-01-30T00:00:00Overlæge Kirurgisk afdeling Team for Akut kirurgi Sjællands Universitetshospital

Kirurgisk Afdeling styrker den akutte kirurgi og har 1-2 stillinger ledige, som overlæge til besættelse 1.maj 2020 eller snarest derefter.

Hvis du er speciallæge i kirurgi og er overlæge-kvalificeret samt brænder for at arbejde med patienter med akutte kirurgiske problemstillinger kunne du meget vel være vores kommende kollega. Du vil i det akutte Team indgå i tæt samarbejde med 4 andre speciallæger samt 6-8 yngre læger. Teamet vil have rådighed over 20+12 senge. Området ledes af en funktionsansvarlig overlæge. Det akutte team vil som afdelingens øvrige specialteams selv kunne planlægge og fordele arbejdsopgaverne med fokus på kvalitet, kontinuitet og uddannelse.

Som del af akut-teamet vil du, alt efter interesse, blive ansvarlig for forskellige patient-kategorier med fokus på udvikling af behandling, undervisning og kvalitets-opfølgning.

Arbejdet som overlæge i Akut Teamet kan godt kombineres med en subspecialiseret, elektiv funktion eksempelvis indenfor det Øvre Team, og dette kan aftales afhængig af dine interesser og kompetencer.

Kirurgisk afdeling, SUH introducerede for 3 år siden OMEGA (Optimizing Major EmerGency Abdominal surgery), som er et unikt setup for patienter før-, under og efter akutte operationer for alvorlige abdominalkirurgiske lidelser. Baseret på resultaterne fra de første 3 år har vi kunnet se en betydelig reduktion i mortalitet og morbiditet for denne patientgruppe.

Derfor ønsker vi nu at styrke indsatsen for disse patienter yderligere gennem etablering af et dedikeret OMEGA- afsnit i akut-teamets senge-afsnit.

Dette afsnit vil således varetage behandling af disse patienter både før- og efter operationen, ligesom operationerne oftest varetages af teamets læger.

Kirurgisk afdeling arbejder målrettet med Patientansvarlig læge (PAL). Vi prioriterer derfor, at du i videst muligt omfang selv tilser dine operationspatienter i det postoperative forløb.

Kirurgisk afdeling har et stærkt fokus på faglighed, og det er vores strategi fortsat at udvikle afdelingen baseret på et stærkt fagligt miljø, hvor vi ser forskning som en integreret del. Vi ser derfor gerne, at du i dit tidligere virke har vist interesse og resultater indenfor forskningen og har lyst til at fortsætte dette.

Kirurgisk afdeling ønsker at arbejde målrettet med at udvikle dig som kirurg, hvorfor vi sammen vil udarbejde en udviklingsplan for dig. Hos os er de årlige MUS samtaler i stigende grad er stattet af karriereplanlægning, hvor vi i fællesskab lægger en plan for din faglige og ledelsesmæssige udvikling over de kommende 1 og 3 år.

Hvis nogle af disse punkter rammer plet hos dig, og du ønsker at være en del af en afdeling i en rivende udvikling baseret på kvalitet og høj faglighed, er du måske vores kommende kollega.

Generelt:

Kirurgisk Afdeling, SUH har en afdelingsledelse bestående af en ledende overlæge samt en ledende oversygeplejerske. Fagligt er afdelingen opdelt i 7 funktionsområder, som fagligt ledes af en funktionsansvarlig overlæge, som sammen med en afdelingssygeplejerske udgør områdeledelsen for funktionen. Vi har fokus på gode patientforløb og et stærk fagligt miljø. Kirurgisk afdeling varetager behandlinger som højt specialiseret funktion, regionsfunktion samt hovedfunktion. Den 1.april 2019 blev de kirurgiske funktioner samlet i Køge, og vil som en af de første afdelinger flytte ind i det nybyggede Universitetshospital i 2021.

Funktionsområder i Kirurgisk afdeling:

 1. Akut kirurgi

 2. Øvre kirurgi

 3. Nedre kirurgi inklusive kræftkirurgi

 4. Endoskopi

 5. Ambulatoriefunktion

 6. Forskning

 7. Kirurgisk funktion på Nykøbing Falster Sygehus

Kirurgisk afdeling varetager behandling af akutte, benigne og maligne kirurgiske lidelser med mere end 6.000 årlige operationer. De fleste akutte patienter indlægges via hospitalets Akut Afdeling. Der foretages desuden udredning og behandling af patienter med akutte kirurgiske problemstillinger fra hospitalets øvrige afdelinger, ligesom der modtages patienter med specialiserede, akutte kirurgiske lidelser fra resten af regionen. Der foretages årligt omkring 3.600 akutte operationer, og ansvaret for disse patienter ligger i sektionen for Akut kirurgi.

Afdelingens sektion for Øvre kirurgi har regionsfunktion samt højt specialiseret funktion og varetager bariatrisk kirurgi i form af gastric bypass, gastric sleeve, reflukskirurgi og operation for parastomale hernier samt operation af større, komplicerede ventralhernier og giganthernier.Der foretages også laparoskopisk operation for inguinalhernier samt kolecystektomier.

Funktionsområdet Nedre Kirurgi varetager behandling af benigne lidelser som IBD kirurgi, behandling af komplicerede crohntilfælde og analfistler samt kirurgisk behandling af analinkontinens for hele regionen. Behandling af IBD patienter varetages i samarbejde med hospitalets gastromedicinske sektion. Sektionen for Nedre kirurgi varetager desuden

udredning, behandling og palliation af patienter med cancer i gastrointestinalkanalen.

Størstedelen er patienter med kolorektal cancer og afdelingen foretager årligt omkring 400 kolo-rektale resektioner, hvoraf over 90 % er laparoskopiske og omkring 25 % robotassisteret.

Sektionen har desuden regionsfunktion for hæmatologiske splenektomier samt for kirurgisk lokalbehandling af rektumtumorer.

Afdelingens endoskopiafsnit foretager årligt mere end 12.000 endoskopier i form gastroskopier, koloskopier samt et stort og stigende antal avancerede endoskopiske procedurer som regionsfunktion eksempelvis ERCP, transgastrisk ERCP, EMR, e-FTR,EUL og CELS. Enheden har også regionsfunktion for endoskopisk udredning af børn med gastroenterologiske lidelser i samarbejde med Pædiatrisk afdeling, SUH.

Kirurgisk afdeling har en stor ambulant funktion, hvor vi foretager udredning og opfølgning af elektive forløb forud for operation. Ambulatoriet varetager deuden flere specialiserede funktioner eksempelvis med udredning af patienter før bariatrisk kirurgi ligesom afdelingen varetager udredningen af patienter med anal inkontinens i Inkontinensklinikken.

Kirurgisk Afdeling har en stor og meget aktiv forskningsenhedCenter for Surgical Science med mere end 30 tilknyttede forskningsmedarbejdere og med et stærkt og voksende samarbejde nationalt og internationalt. Forskningsenheden afholder hvert år et internationalt symposium, Zealand Surgical Forum; se http://www.zealandsurgicalforum.com/

Siden 2018 har lægestaben ved den kirurgiske funktion på Nykøbing Falster Sygehus refereret til den ledende overlæge ved Kirurgisk afdeling, SUH. I Nykøbing varetages elektiv kirurgi i form af hernie-og galdevejskirurgi samt hæmorideoperationer. Akut kirurgi i form af appendektomier og andre akutte, mindre operationer.

Dine kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat med en motiveret og visionær kollega, som sammen med os har lyst til at præge den videre udvikling af afdelingen og ikke mindst det akutte team.

Du skal have lyst til sammen med os at opbygge og præge et afsnit dedikeret behandlingen af patienter med akutte, kirurgiske lidelser.

Vi ønsker en kollega, som sætter patienten i centrum, stræber efter den bedst mulige kvalitet i behandlingen og som har lyst til at være en del af et team af dygtige kolleger, som arbejder både nationalt og internationalt for at udvikle både Kirurgisk afdeling og SUH.

Du er visionær og målrettet og tager ansvar for de opgaver, som du påtager dig.

Vi forventer, at du er rutineret kirurg både i forhold til åben og laparoskopisk kirurgi og har lyst til at udvikle dig både fagligt, teknisk, ledelsesmæssigt og forskningsmæssigt.

Kirurgisk Afdeling lægger vægt på, at yde behandling af høj kvalitet på et evidensbaseret grundlag. Vi forventer derfor, at du er forskningsaktiv og at du har vist dette i dit hidtidige karriereforløb. I Kirurgisk afdeling mener vi, at et stærkt fagligt miljø samt et aktivt forskningsmiljø er nødvendigt for at sikre udvikling af såvel faget som den enkelte kirurg. Dette forventer vi du tager aktivt del i.

Afdelingen vægter uddannelse højt, og vi forventer derfor, at du interesserer dig for uddannelse og supervision.Både overlæger og afdelingslæger har uddannelsesforpligtigelse overfor medicinstuderende, introduktionslæger, læger i hoveduddannelse samt andre faggrupper i afdelingen.

Afdelingen har regionens lærestolsprofessorat i kirurgi, ligesom der er både kliniske lektorer og studielektorer tilknyttet.

Speciallægefunktionen indeholder også flere administrative opgaver. Disse forsøger vi at fordele jævnt og forventer derfor, at du også deltager i disse opgaver og gerne har erfaring heri.

Vi lægger vægt på, at du udviser engagement og positivitet samt interesserer dig for din egen personlige og faglige udvikling og profilering, og vi forventer, at du aktivt går ind i en udvikling af dig selv og afdelingen.

Som nyansat overlæge i Kirurgisk afdeling vil du få udarbejdet en målrettet karriereplan som beskriver din udvikling fagligt, ledelsesmæssigt og forskningsmæssigt.

Arbejdsvilkår:

Overlægen får hovedfunktion (dagarbejde og vagtfunktion) i Køge.

Speciallægen indgår i bagvagtslaget sammen med 33 andre speciallæger fordelt som overlæger og afdelingslæger. Afdelingslæger har typisk tilstedeværelsesvagter, mens overlæger har rådighedsvagt.

Afdelingen er fast forankret i den regionale udvikling af sygehusvæsenet med varetagelse af de specialiserede kirurgiske funktioner for Region Sjælland.

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Personlige og faglige kompetencer:

Speciallægen skal have kompetencer inden for hver af nedenstående 7 roller, på et niveau, der svarer til det, man kan forvente af en speciallæge, og ansøgningen skal derfor udformes i henhold til nedenstående.

1. Medicinsk ekspert
Diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for at varetage kompetent og effektiv udredning og behandling.

2. Kommunikator

Kan kommunikere forståeligt, præcist og empatisk med patienter og pårørende; kan lytte, drøfte og formidle relevant information med patienter, pårørende samt kolleger og andre medarbejdere.

3. Samarbejder
Samarbejder effektivt med alle medarbejdere og primær sektor; bidrager effektivt i tværfaglige aktiviteter.

4. Organisator/leder/administrator
Anvender og prioriterer ressourcerne effektivt og afbalancerer hensyn til patientbehandling, uddannelse, administrative funktioner, kvalitetsudvikling og eksterne aktiviteter.

5. Sundhedsfremmer
Bidrager effektivt til øget sundhed hos patienter såvel som hos andre borgere. Erkender og reagerer på de områder, hvor oplysning er påkrævet.

6. Akademiker
Anvender en personlig strategi for kontinuerlig kompetenceudvikling; vurderer information kritisk; faciliteter læring hos patienter, kolleger, uddannelsessøgende læger, studenter og andre personalegrupper; bidrager til udvikling af ny viden.

7. Professionel
Yder høj kvalitet i patientbehandlingen med integritet, ærlighed, medfølelse; udviser passende personlig og medmenneskelig adfærd; praktiserer i etisk overensstemmelse med lægeløftet.

Yderligere oplysninger: Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Møller, mail: henmo@regionsjaelland.dk eller tlf. 47 32 30 01 eller funktionsansvarlig overlæge Thomas Jørgensen på thjo@regionsjaelland.dk eller telefon 2334 8619

Ansøgningsfrist 21.februar 2020

Ansøgningen forventes opstillet således at ansøger forholder sig til hver af de 7 lægeroller.

Samtale med kvalificerede ansøgere forventes afholdt i uge 10

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

2020-02-17T22:00:37.783 Kirurgisk Afdeling styrker den akutte kirurgi og har 1-2 stillinger ledige, som overlæge til besættelse 1.maj 2020 eller snarest derefter. Hvis du er speciallæge i kirurgi og er overlæge-kvalificeret samt brænder for at arbejde med patienter med akutte kirurgiske problemstillinger kunne du meget vel være vores kommende kollega. Du vil i det akutte Team indgå i tæt samarbejde med 4 andre speciallæger samt 6-8 yngre læger. Teamet vil have rådighed over 20 12 senge. Området ledes af en funktionsansvarlig overlæge. Det akutte team vil som afdelingens øvrige specialteams selv kunne planlægge og fordele arbejdsopgaverne med fokus på kvalitet, kontinuitet og uddannelse. Som del af akut-teamet vil du, alt efter interesse, blive ansvarlig for forskellige patient-kategorier med fokus på udvikling af behandling, undervisning og kvalitets-opfølgning. Arbejdet som overlæge i Akut Teamet kan godt kombineres med en subspecialiseret, elektiv funktion eksempelvis indenfor det Øvre Team, og dette kan aftales afhængig af dine interesser og kompetencer. Kirurgisk afdeling, SUH introducerede for 3 år siden OMEGA (Optimizing Major EmerGency Abdominal surgery), som er et unikt setup for patienter før-, under og efter akutte operationer for alvorlige abdominalkirurgiske lidelser. Baseret på resultaterne fra de første 3 år har vi kunnet se en betydelig reduktion i mortalitet og morbiditet for denne patientgruppe. Derfor ønsker vi nu at styrke indsatsen for disse patienter yderligere gennem etablering af et dedikeret OMEGA- afsnit i akut-teamets senge-afsnit. Dette afsnit vil således varetage behandling af disse patienter både før- og efter operationen, ligesom operationerne oftest varetages af teamets læger. Kirurgisk afdeling arbejder målrettet med Patientansvarlig læge (PAL). Vi prioriterer derfor, at du i videst muligt omfang selv tilser dine operationspatienter i det postoperative forløb. Kirurgisk afdeling har et stærkt fokus på faglighed, og det er vores strategi fortsat at udvikle afdelingen baseret på et stærkt fagligt miljø, hvor vi ser forskning som en integreret del. Vi ser derfor gerne, at du i dit tidligere virke har vist interesse og resultater indenfor forskningen og har lyst til at fortsætte dette. Kirurgisk afdeling ønsker at arbejde målrettet med at udvikle dig som kirurg, hvorfor vi sammen vil udarbejde en udviklingsplan for dig. Hos os er de årlige MUS samtaler i stigende grad er stattet af karriereplanlægning, hvor vi i fællesskab lægger en plan for din faglige og ledelsesmæssige udvikling over de kommende 1 og 3 år. Hvis nogle af disse punkter rammer plet hos dig, og du ønsker at være en del af en afdeling i en rivende udvikling baseret på kvalitet og høj faglighed, er du måske vores kommende kollega. Generelt: Kirurgisk Afdeling, SUH har en afdelingsledelse bestående af en ledende overlæge samt en ledende oversygeplejerske. Fagligt er afdelingen opdelt i 7 funktionsområder, som fagligt ledes af en funktionsansvarlig overlæge, som sammen med en afdelingssygeplejerske udgør områdeledelsen for funktionen. Vi har fokus på gode patientforløb og et stærk fagligt miljø. Kirurgisk afdeling varetager behandlinger som højt specialiseret funktion, regionsfunktion samt hovedfunktion. Den 1.april 2019 blev de kirurgiske funktioner samlet i Køge, og vil som en af de første afdelinger flytte ind i det nybyggede Universitetshospital i 2021. Funktionsområder i Kirurgisk afdeling: Akut kirurgi Øvre kirurgi Nedre kirurgi inklusive kræftkirurgi Endoskopi Ambulatoriefunktion Forskning Kirurgisk funktion på Nykøbing Falster Sygehus Kirurgisk afdeling varetager behandling af akutte, benigne og maligne kirurgiske lidelser med mere end 6.000 årlige operationer. De fleste akutte patienter indlægges via hospitalets Akut Afdeling. Der foretages desuden udredning og behandling af patienter med akutte kirurgiske problemstillinger fra hospitalets øvrige afdelinger, ligesom der modtages patienter med specialiserede, akutte kirurgiske lidelser fra resten af regionen. Der foretages årligt omkring 3.600 akutte operationer, og ansvaret for disse patienter ligger i sektionen for Akut kirurgi. Afdelingens sektion for Øvre kirurgi har regionsfunktion samt højt specialiseret funktion og varetager bariatrisk kirurgi i form af gastric bypass, gastric sleeve, reflukskirurgi og operation for parastomale hernier samt operation af større, komplicerede ventralhernier og giganthernier.Der foretages også laparoskopisk operation for inguinalhernier samt kolecystektomier. Funktionsområdet Nedre Kirurgi varetager behandling af benigne lidelser som IBD kirurgi, behandling af komplicerede crohntilfælde og analfistler samt kirurgisk behandling af analinkontinens for hele regionen. Behandling af IBD patienter varetages i samarbejde med hospitalets gastromedicinske sektion. Sektionen for Nedre kirurgi varetager desuden udredning, behandling og palliation af patienter med cancer i gastrointestinalkanalen. Størstedelen er patienter med kolorektal cancer og afdelingen foretager årligt omkring 400 kolo-rektale resektioner, hvoraf over 90 er laparoskopiske og omkring 25 robotassisteret. Sektionen har desuden regionsfunktion for hæmatologiske splenektomier samt for kirurgisk lokalbehandling af rektumtumorer. Afdelingens endoskopiafsnit foretager årligt mere end 12.000 endoskopier i form gastroskopier, koloskopier samt et stort og stigende antal avancerede endoskopiske procedurer som regionsfunktion eksempelvis ERCP, transgastrisk ERCP, EMR, e-FTR,EUL og CELS. Enheden har også regionsfunktion for endoskopisk udredning af børn med gastroenterologiske lidelser i samarbejde med Pædiatrisk afdeling, SUH. Kirurgisk afdeling har en stor ambulant funktion, hvor vi foretager udredning og opfølgning af elektive forløb forud for operation. Ambulatoriet varetager deuden flere specialiserede funktioner eksempelvis med udredning af patienter før bariatrisk kirurgi ligesom afdelingen varetager udredningen af patienter med anal inkontinens i Inkontinensklinikken. Kirurgisk Afdeling har en stor og meget aktiv forskningsenhed Center for Surgical Science med mere end 30 tilknyttede forskningsmedarbejdere og med et stærkt og voksende samarbejde nationalt og internationalt. Forskningsenheden afholder hvert år et internationalt symposium, Zealand Surgical Forum se http: www.zealandsurgicalforum.com Siden 2018 har lægestaben ved den kirurgiske funktion på Nykøbing Falster Sygehus refereret til den ledende overlæge ved Kirurgisk afdeling, SUH. I Nykøbing varetages elektiv kirurgi i form af hernie-og galdevejskirurgi samt hæmorideoperationer. Akut kirurgi i form af appendektomier og andre akutte, mindre operationer. Dine kvalifikationer. Stillingen ønskes besat med en motiveret og visionær kollega, som sammen med os har lyst til at præge den videre udvikling af afdelingen og ikke mindst det akutte team. Du skal have lyst til sammen med os at opbygge og præge et afsnit dedikeret behandlingen af patienter med akutte, kirurgiske lidelser. Vi ønsker en kollega, som sætter patienten i centrum, stræber efter den bedst mulige kvalitet i behandlingen og som har lyst til at være en del af et team af dygtige kolleger, som arbejder både nationalt og internationalt for at udvikle både Kirurgisk afdeling og SUH. Du er visionær og målrettet og tager ansvar for de opgaver, som du påtager dig. Vi forventer, at du er rutineret kirurg både i forhold til åben og laparoskopisk kirurgi og har lyst til at udvikle dig både fagligt, teknisk, ledelsesmæssigt og forskningsmæssigt. Kirurgisk Afdeling lægger vægt på, at yde behandling af høj kvalitet på et evidensbaseret grundlag. Vi forventer derfor, at du er forskningsaktiv og at du har vist dette i dit hidtidige karriereforløb. I Kirurgisk afdeling mener vi, at et stærkt fagligt miljø samt et aktivt forskningsmiljø er nødvendigt for at sikre udvikling af såvel faget som den enkelte kirurg. Dette forventer vi du tager aktivt del i. Afdelingen vægter uddannelse højt, og vi forventer derfor, at du interesserer dig for uddannelse og supervision.Både overlæger og afdelingslæger har uddannelsesforpligtigelse overfor medicinstuderende, introduktionslæger, læger i hoveduddannelse samt andre faggrupper i afdelingen. Afdelingen har regionens lærestolsprofessorat i kirurgi, ligesom der er både kliniske lektorer og studielektorer tilknyttet. Speciallægefunktionen indeholder også flere administrative opgaver. Disse forsøger vi at fordele jævnt og forventer derfor, at du også deltager i disse opgaver og gerne har erfaring heri. Vi lægger vægt på, at du udviser engagement og positivitet samt interesserer dig for din egen personlige og faglige udvikling og profilering, og vi forventer, at du aktivt går ind i en udvikling af dig selv og afdelingen. Som nyansat overlæge i Kirurgisk afdeling vil du få udarbejdet en målrettet karriereplan som beskriver din udvikling fagligt, ledelsesmæssigt og forskningsmæssigt. Arbejdsvilkår: Overlægen får hovedfunktion (dagarbejde og vagtfunktion) i Køge. Speciallægen indgår i bagvagtslaget sammen med 33 andre speciallæger fordelt som overlæger og afdelingslæger. Afdelingslæger har typisk tilstedeværelsesvagter, mens overlæger har rådighedsvagt. Afdelingen er fast forankret i den regionale udvikling af sygehusvæsenet med varetagelse af de specialiserede kirurgiske funktioner for Region Sjælland. Løn i henhold til gældende overenskomst. Personlige og faglige kompetencer: Speciallægen skal have kompetencer inden for hver af nedenstående 7 roller, på et niveau, der svarer til det, man kan forvente af en speciallæge, og ansøgningen skal derfor udformes i henhold til nedenstående. 1. Medicinsk ekspert Diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for at varetage kompetent og effektiv udredning og behandling. 2. Kommunikator Kan kommunikere forståeligt, præcist og empatisk med patienter og pårørende kan lytte, drøfte og formidle relevant information med patienter, pårørende samt kolleger og andre medarbejdere. 3. Samarbejder Samarbejder effektivt med alle medarbejdere og primær sektor bidrager effektivt i tværfaglige aktiviteter. 4. Organisator leder administrator Anvender og prioriterer ressourcerne effektivt og afbalancerer hensyn til patientbehandling, uddannelse, administrative funktioner, kvalitetsudvikling og eksterne aktiviteter. 5. Sundhedsfremmer Bidrager effektivt til øget sundhed hos patienter såvel som hos andre borgere. Erkender og reagerer på de områder, hvor oplysning er påkrævet. 6. Akademiker Anvender en personlig strategi for kontinuerlig kompetenceudvikling vurderer information kritisk faciliteter læring hos patienter, kolleger, uddannelsessøgende læger, studenter og andre personalegrupper bidrager til udvikling af ny viden. 7. Professionel Yder høj kvalitet i patientbehandlingen med integritet, ærlighed, medfølelse udviser passende personlig og medmenneskelig adfærd praktiserer i etisk overensstemmelse med lægeløftet. Yderligere oplysninger: Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Møller, mail: henmo@regionsjaelland.dk eller tlf. 47 32 30 01 eller funktionsansvarlig overlæge Thomas Jørgensen på thjo@regionsjaelland.dk eller telefon 2334 8619 Ansøgningsfrist 21.februar 2020 Ansøgningen forventes opstillet således at ansøger forholder sig til hver af de 7 lægeroller. Samtale med kvalificerede ansøgere forventes afholdt i uge 10 Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh11Jobnet9658dd99100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2020-02-21T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=165610EuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSlagelse3702170Region Sjælland11Alleen 154180SorøDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent10000895371JobNet5109164510916410030-01-2020000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9658dd99https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=9658dd99https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9658dd99&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=9658dd99&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/jobtitle/222107-24-1.jpgOverlæge Kirurgisk afdeling Team for Akut kirurgi Sjællands Universitetshospital12009001Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed364063926Henriknoreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmarkda-DK