Overlæge med funktionsledelse til Sengeafsnit S7, AUH Psykiatrien

En stilling som overlæge med funktionsledelse ved Sengeafsnit S7, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien er ledig til besættelse pr. 1. november 2019 eller efter aftale.

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på AUH Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Sengeafsnit 7, 8 og 10 har hver 24 senge. Sengeafsnit 6 har 16 særlige pladser til patienter, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb.
Afdelingen har to ambulante enheder: Klinik 1 med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske Lidelser og Klinik 2 med Team for Skizofreni - OPUS, Team for Dobbeltdiagnoser og Team for ADHD. Desuden rummer afdelingen en forskningsenhed.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Om sengeafsnit 7
Sengeafsnit 7 er et skærmet afsnit med 24 senge. Afsnittet har deltaget i projekt bæltefrit afsnit og arbejder fortsat intensivt med nedbringelse af tvang. Det er et afsnit der kan lide at gå nye veje og afprøve nye tiltag. Der arbejdes tværfagligt med fokus på gode patientforløb.
I afsnittet er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt en sekretær. Der er endvidere tilknyttet læger i uddannelsesforløb og oftest en psykolog i uddannelsesforløb. Planen er at der er flere speciallæger i afsnittet. Sammen med afdelingssygeplejersken vil overlægen være funktionsledelse for hele afsnittet.

Overlægens opgaver
Generelle ledelsesopgaver
Sammen med afdelingssygeplejersken har overlægen i overensstemmelse med Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag følgende opgaver:

• Den daglige ledelse af afsnittets drift og en hensigtsmæssig planlægning, organisering og løsning af afsnittets opgaver

• Medvirker til at fastlægge retningslinjer og instrukser for afdelingens aktiviteter herunder undersøgelse, behandling og pleje samt sikrer, at disse retningslinjer efterleves i eget funktionsledelsesområde

• Medvirker til koordinering og fastsættelse af principperne for den tværfaglige indsats overfor patienter og pårørende samt sikrer, at disse principper efterleves i eget funktionsledelsesområde

• Fastlægger og ajourfører overordnede målsætninger for afsnittet afstemt med afdelingens funktion som helhed

• Fastlægger og ajourfører overordnede fælles principper for afsnittets drift

• Fastlægger principper for et optimalt patientforløb og for patientinformation

• Fastlægger principper for optimal inddragelse og samarbejde med pårørende

• koordinerer arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og -pleje, herunder patienternes retssikkerhed

• Tager initiativer, der sikrer kvaliteten af afdelingens/afsnittets funktionsområder

• Medvirker til at Afdeling for Psykoser som helhed overholder sit budget

• Foretager en løbende vurdering af ressourceforbruget i afsnittet

• Afholder, leder og deltage i konferencer og møder af faglig karakter

• Samordner afsnittets aktivitet med andre enheder, sengeafsnit og ambulante funktioner

• Sikrer optimalt arbejdsmiljø i afsnittet

• Sikrer den nødvendige information til afsnittets medarbejdere og til afdelingsledelsen

• Sikrer uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling i afsnittet

• Medvirker ved ansættelse og afskedigelse

• Afholder medarbejderudviklingssamtaler.

Særlige opgaver:
Overlægen har bl.a. følgende opgaver og ansvarsområder:

 •  Samarbejder med den ledende overlæge om visitationsopgaver
 • Forestår, koordinerer og deltager i udrednings- og behandlingsarbejdet
 • Har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter
 • Har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • Deltager i tilvejebringelsen af grundlaget for afdelingens apparaturprioritering i fællesskab med de øvrige overlæger
 • Er ansvarlig for, at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden
 • Er behandlingsansvarlig overlæge for patienter med dom under deres indlæggelse i Sengeafsnit S7. Er stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med dom under deres indlæggelse i andre sengeafsnit i Afdeling for Psykoser
 • Er medansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personalet
 • Har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • Bidrager til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og – pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • Deltager i konferencer og møder af faglig karakter
 • Medvirker til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder
 • Bidrager til forskning og kvalitetsudvikling i Afdeling for Psykoser
 • Varetager vejlednings- og andre uddannelsesopgaver i relation til uddannelse af yngre læger og psykologer
 • Sikrer at stud.med.-lægevikarer og stud. med. i klinisk ophold får den nødvendige vejledning og instruktion.

Overlægen er forpligtet til at udføre ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen.

Overlægen indgår i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.

Overlægens kvalifikationer
• Speciallæge i voksenpsykiatri og overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse i Region Midtjylland
• Bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
• Lederegenskaber og evne til samarbejde
• Der lægges vægt på interesse for ledelse og evt. formaliseret lederuddannelse
• Der lægges vægt på at overlægen har interesse for og vilje til at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø
• Der lægges vægt på erfaring som underviser for tværfagligt personale, læger og andre faggrupper samt på en god evne til kommunikation overfor såvel medarbejdere som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere
• Der lægges vægt på psykoterapeutisk interesse eller uddannelse.

Stillings- og funktionsbeskrivelse fremgår i tilknytning til dette opslag.

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/  

 
Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Merete Bysted, tlf. 7847 1610 eller oversygeplejerske Inge Voldsgaard tlf. 7847 1614.

Sidste frist for ansøgninger er den 5. august og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 3. september 2019.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330044306Phoenix-99448a3e12019-06-17T10:00:09.943Overlæge med funktionsledelse til Sengeafsnit S7, AUH PsykiatrienEn stilling som overlæge med funktionsledelse ved Sengeafsnit S7, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien er ledig til besættelse pr. 1. november 2019 eller efter aftale.

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret på AUH Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Sengeafsnit 7, 8 og 10 har hver 24 senge. Sengeafsnit 6 har 16 særlige pladser til patienter, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb.
Afdelingen har to ambulante enheder: Klinik 1 med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske Lidelser og Klinik 2 med Team for Skizofreni - OPUS, Team for Dobbeltdiagnoser og Team for ADHD. Desuden rummer afdelingen en forskningsenhed.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Om sengeafsnit 7
Sengeafsnit 7 er et skærmet afsnit med 24 senge. Afsnittet har deltaget i projekt bæltefrit afsnit og arbejder fortsat intensivt med nedbringelse af tvang. Det er et afsnit der kan lide at gå nye veje og afprøve nye tiltag. Der arbejdes tværfagligt med fokus på gode patientforløb.
I afsnittet er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt en sekretær. Der er endvidere tilknyttet læger i uddannelsesforløb og oftest en psykolog i uddannelsesforløb. Planen er at der er flere speciallæger i afsnittet. Sammen med afdelingssygeplejersken vil overlægen være funktionsledelse for hele afsnittet.

Overlægens opgaver
Generelle ledelsesopgaver
Sammen med afdelingssygeplejersken har overlægen i overensstemmelse med Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag følgende opgaver:

• Den daglige ledelse af afsnittets drift og en hensigtsmæssig planlægning, organisering og løsning af afsnittets opgaver

• Medvirker til at fastlægge retningslinjer og instrukser for afdelingens aktiviteter herunder undersøgelse, behandling og pleje samt sikrer, at disse retningslinjer efterleves i eget funktionsledelsesområde

• Medvirker til koordinering og fastsættelse af principperne for den tværfaglige indsats overfor patienter og pårørende samt sikrer, at disse principper efterleves i eget funktionsledelsesområde

• Fastlægger og ajourfører overordnede målsætninger for afsnittet afstemt med afdelingens funktion som helhed

• Fastlægger og ajourfører overordnede fælles principper for afsnittets drift

• Fastlægger principper for et optimalt patientforløb og for patientinformation

• Fastlægger principper for optimal inddragelse og samarbejde med pårørende

• koordinerer arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og -pleje, herunder patienternes retssikkerhed

• Tager initiativer, der sikrer kvaliteten af afdelingens/afsnittets funktionsområder

• Medvirker til at Afdeling for Psykoser som helhed overholder sit budget

• Foretager en løbende vurdering af ressourceforbruget i afsnittet

• Afholder, leder og deltage i konferencer og møder af faglig karakter

• Samordner afsnittets aktivitet med andre enheder, sengeafsnit og ambulante funktioner

• Sikrer optimalt arbejdsmiljø i afsnittet

• Sikrer den nødvendige information til afsnittets medarbejdere og til afdelingsledelsen

• Sikrer uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling i afsnittet

• Medvirker ved ansættelse og afskedigelse

• Afholder medarbejderudviklingssamtaler.

Særlige opgaver:
Overlægen har bl.a. følgende opgaver og ansvarsområder:
 •  Samarbejder med den ledende overlæge om visitationsopgaver
 • Forestår, koordinerer og deltager i udrednings- og behandlingsarbejdet
 • Har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter
 • Har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • Deltager i tilvejebringelsen af grundlaget for afdelingens apparaturprioritering i fællesskab med de øvrige overlæger
 • Er ansvarlig for, at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden
 • Er behandlingsansvarlig overlæge for patienter med dom under deres indlæggelse i Sengeafsnit S7. Er stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med dom under deres indlæggelse i andre sengeafsnit i Afdeling for Psykoser
 • Er medansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personalet
 • Har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • Bidrager til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og – pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • Deltager i konferencer og møder af faglig karakter
 • Medvirker til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder
 • Bidrager til forskning og kvalitetsudvikling i Afdeling for Psykoser
 • Varetager vejlednings- og andre uddannelsesopgaver i relation til uddannelse af yngre læger og psykologer
 • Sikrer at stud.med.-lægevikarer og stud. med. i klinisk ophold får den nødvendige vejledning og instruktion.

Overlægen er forpligtet til at udføre ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen.

Overlægen indgår i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.

Overlægens kvalifikationer
• Speciallæge i voksenpsykiatri og overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse i Region Midtjylland
• Bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
• Lederegenskaber og evne til samarbejde
• Der lægges vægt på interesse for ledelse og evt. formaliseret lederuddannelse
• Der lægges vægt på at overlægen har interesse for og vilje til at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø
• Der lægges vægt på erfaring som underviser for tværfagligt personale, læger og andre faggrupper samt på en god evne til kommunikation overfor såvel medarbejdere som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere
• Der lægges vægt på psykoterapeutisk interesse eller uddannelse.

Stillings- og funktionsbeskrivelse fremgår i tilknytning til dette opslag.

Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.

Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/  

 
Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Merete Bysted, tlf. 7847 1610 eller oversygeplejerske Inge Voldsgaard tlf. 7847 1614.

Sidste frist for ansøgninger er den 5. august og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 3. september 2019.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

En stilling som overlæge med funktionsledelse ved Sengeafsnit S7, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien er ledig til besættelse pr. 1. november 2019 eller efter aftale.Om Afdeling for PsykoserAfdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.Afdelingen er placeret på AUH Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.Afdelingen omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Sengeafsnit 7, 8 og 10 har hver 24 senge. Sengeafsnit 6 har 16 særlige pladser til patienter, som kan profitere af et rehabiliteringsforløb.Afdelingen har to ambulante enheder: Klinik 1 med Team for Psykoser og Team for Organiske Psykiske Lidelser og Klinik 2 med Team for Skizofreni - OPUS, Team for Dobbeltdiagnoser og Team for ADHD. Desuden rummer afdelingen en forskningsenhed.Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.Om sengeafsnit 7Sengeafsnit 7 er et skærmet afsnit med 24 senge. Afsnittet har deltaget i projekt bæltefrit afsnit og arbejder fortsat intensivt med nedbringelse af tvang. Det er et afsnit der kan lide at gå nye veje og afprøve nye tiltag. Der arbejdes tværfagligt med fokus på gode patientforløb.I afsnittet er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, ergo- og fysioterapeuter samt en sekretær. Der er endvidere tilknyttet læger i uddannelsesforløb og oftest en psykolog i uddannelsesforløb. Planen er at der er flere speciallæger i afsnittet. Sammen med afdelingssygeplejersken vil overlægen være funktionsledelse for hele afsnittet.Overlægens opgaverGenerelle ledelsesopgaverSammen med afdelingssygeplejersken har overlægen i overensstemmelse med Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag følgende opgaver: Den daglige ledelse af afsnittets drift og en hensigtsmæssig planlægning, organisering og løsning af afsnittets opgaver Medvirker til at fastlægge retningslinjer og instrukser for afdelingens aktiviteter herunder undersøgelse, behandling og pleje samt sikrer, at disse retningslinjer efterleves i eget funktionsledelsesområde Medvirker til koordinering og fastsættelse af principperne for den tværfaglige indsats overfor patienter og pårørende samt sikrer, at disse principper efterleves i eget funktionsledelsesområde Fastlægger og ajourfører overordnede målsætninger for afsnittet afstemt med afdelingens funktion som helhed Fastlægger og ajourfører overordnede fælles principper for afsnittets drift Fastlægger principper for et optimalt patientforløb og for patientinformation Fastlægger principper for optimal inddragelse og samarbejde med pårørende koordinerer arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og -pleje, herunder patienternes retssikkerhed Tager initiativer, der sikrer kvaliteten af afdelingens afsnittets funktionsområder Medvirker til at Afdeling for Psykoser som helhed overholder sit budget Foretager en løbende vurdering af ressourceforbruget i afsnittet Afholder, leder og deltage i konferencer og møder af faglig karakter Samordner afsnittets aktivitet med andre enheder, sengeafsnit og ambulante funktioner Sikrer optimalt arbejdsmiljø i afsnittet Sikrer den nødvendige information til afsnittets medarbejdere og til afdelingsledelsen Sikrer uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling i afsnittet Medvirker ved ansættelse og afskedigelse Afholder medarbejderudviklingssamtaler.Særlige opgaver:Overlægen har bl.a. følgende opgaver og ansvarsområder: Samarbejder med den ledende overlæge om visitationsopgaver Forestår, koordinerer og deltager i udrednings- og behandlingsarbejdet Har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter Har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling Deltager i tilvejebringelsen af grundlaget for afdelingens apparaturprioritering i fællesskab med de øvrige overlæger Er ansvarlig for, at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden Er behandlingsansvarlig overlæge for patienter med dom under deres indlæggelse i Sengeafsnit S7. Er stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med dom under deres indlæggelse i andre sengeafsnit i Afdeling for Psykoser Er medansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personalet Har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere Bidrager til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og pleje, herunder patienternes retssikkerhed Deltager i konferencer og møder af faglig karakter Medvirker til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder Bidrager til forskning og kvalitetsudvikling i Afdeling for Psykoser Varetager vejlednings- og andre uddannelsesopgaver i relation til uddannelse af yngre læger og psykologer Sikrer at stud.med.-lægevikarer og stud. med. i klinisk ophold får den nødvendige vejledning og instruktion. Overlægen er forpligtet til at udføre ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen.Overlægen indgår i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.Overlægens kvalifikationer Speciallæge i voksenpsykiatri og overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse i Region Midtjylland Bred psykiatrisk uddannelse og erfaring Lederegenskaber og evne til samarbejde Der lægges vægt på interesse for ledelse og evt. formaliseret lederuddannelse Der lægges vægt på at overlægen har interesse for og vilje til at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø Der lægges vægt på erfaring som underviser for tværfagligt personale, læger og andre faggrupper samt på en god evne til kommunikation overfor såvel medarbejdere som øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere Der lægges vægt på psykoterapeutisk interesse eller uddannelse.Stillings- og funktionsbeskrivelse fremgår i tilknytning til dette opslag.Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.http: www.rm.dk om-os organisation koncern-hr lon--og-personaleforhold rekruttering-og-ansattelse ansattelse-af-speciallager AnsættelseAnsættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Merete Bysted, tlf. 7847 1610 eller oversygeplejerske Inge Voldsgaard tlf. 7847 1614.Sidste frist for ansøgninger er den 5. august og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 3. september 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.10Phoenix99448a3e101000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-07-22T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=5e82e468-f092-4e68-b03b-d0ef66d5c8270EuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3548218Afdeling for Psykoser11Palle Juul-Jensens Boulevard 175, kl.8200Aarhus NDKDanmarkORS/99448a3e_logo.gifORS/Small/99448a3e_logo.gif0
Merete.Bysted@ps.rm.dkDKDanmarkDanmark
8Fuldtid46Permanent779167EmplyMinimum pakken - 35 dage595c0a3f-fb87-4bbf-aabc-dee200dac656_11432400017-06-20191https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=99448a3ehttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=99448a3ehttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=99448a3e&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=99448a3e&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/2.jpgHos Afdeling for Psykoser søger vi en medarbejder, der er frisk på nye spændende udfordringer.12008311Dansk3Læse/ tale222110Overlæge10Sundhed362104023Merete BystedMerete.Bysted@ps.rm.dkDanmarkDanmark330046759Overlæge med ledelsesfunktion - Audiologisk Klinik Øre-, Næse- og HalskirurgiBasic En stilling som overlæge med ledelsesfunktion er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.Lidt om Audiologisk KlinikØre-, Næse- og Halskirurgi af et sengeafsnit (18 senge), en ambulant klinik og en Audiologisk Klinik. Den årlige aktivitet på afdelingen er ca. 36.000 ambulante besøg, heraf 16.400 i audiologisk regi. På Audiologisk Klinik er der i alt ansat 42 medarbejdere, herunder en lægelig funktionsleder (overlæge, vakant), en klinikleder, 1 overlæge samt 2 afdelingslæger, 1,5 uddannelsesstilling på årsbasis, 11 audiologi assistenter samt 7 sekretærer og kontorassistenter. Det øvrige personale fordeler sig på flere stillings kategorier bl.a. magistre, teknikere, sygeplejerske og ingeniør. På Audiologisk Klinik varetages audiologisk udredning og behandling af højtspecialiserede funktioner herunder børn og CI behandling. Klinikken varetager alle højtspecialiserede og regionale audiologiske behandlinger og varetager desuden otoneurologisk udredning og behandling for bl.a. svimmelhed. Klinikken varetager desuden behandling af patienter med kompliceret hørenedsættelse samt udredning og behandling af børn. Afdelingens audiologiske klinik er beliggende på Peter Sabroes Gade, 8000 Aarhus C. Herudover har afdelingen lokale høreklinikker i Randers, Aarhus og Horsens, hvor der fortrinsvis foretages ukomplicerede høreapparatsbehandlinger. Overlægen med ledelsesfunktion og kliniklederen refererer til afdelingsledelsen for Øre-, Næse- og Halskirurgi.Dine ansvarsområder bliver bl.a. at lede klinikken i samarbejde med kliniklederen, herunder sikre personaleudvikling og daglig drift at tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for audiologi og otoneurologi at deltage i det kliniske arbejde på afdelingen at rekruttere og fastholde fagligt og personligt kompetente medarbejdere at have ledelsesmæssig fokus på forbedringstiltag, patientinvolvering og kvalitetssikring at udvikle personalet, så det er en velfungerende og fagligt dygtig gruppe at deltage i tværgående samarbejder, regionalt og kommunalt Vi søger en overlæge, som er speciallæge i otorhinolaryngologi, med fagområde i audiologi opfylder betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling har interesse for ledelse og gerne erfaring hermed har gode samarbejdsevner har en anerkendende og åben tilgang til samarbejdet i klinikken er loyal, ansvarlig og bidrager til et godt arbejdsmiljø har personlig gennemslagskraft og ikke er bange for at træffe beslutninger har gode kommunikationsevner har interesse for erfaring med forskning Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. Stillingen er vagtfri.Det er en forudsætning for ansættelse, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.Læs mere om Stillings- og funktionsbeskrivelsen her. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen 7845 4080 eller på karilamb@rm.dk.Ansøgningsfrist er den 20. juli 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 35, 2019. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.En stilling som overlæge med ledelsesfunktion er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Lidt om Audiologisk Klinik
Øre-, Næse- og Halskirurgi af et sengeafsnit (18 senge), en ambulant klinik og en Audiologisk Klinik. Den årlige aktivitet på afdelingen er ca. 36.000 ambulante besøg, heraf 16.400 i audiologisk regi.
 
På Audiologisk Klinik er der i alt ansat 42 medarbejdere, herunder en lægelig funktionsleder (overlæge, vakant), en klinikleder, 1 overlæge samt 2 afdelingslæger, 1,5 uddannelsesstilling på årsbasis, 11 audiologi assistenter samt 7 sekretærer og kontorassistenter. Det øvrige personale fordeler sig på flere stillings kategorier bl.a. magistre, teknikere, sygeplejerske og ingeniør.
 
På Audiologisk Klinik varetages audiologisk udredning og behandling af højtspecialiserede funktioner herunder børn og CI behandling. Klinikken varetager alle højtspecialiserede og regionale audiologiske behandlinger og varetager desuden otoneurologisk udredning og behandling for bl.a. svimmelhed. Klinikken varetager desuden behandling af patienter med kompliceret hørenedsættelse samt udredning og behandling af børn.
 
Afdelingens audiologiske klinik er beliggende på Peter Sabroes Gade, 8000 Aarhus C. Herudover har afdelingen lokale høreklinikker i Randers, Aarhus og Horsens, hvor der fortrinsvis foretages ukomplicerede høreapparatsbehandlinger.
 
Overlægen med ledelsesfunktion og kliniklederen refererer til afdelingsledelsen for Øre-, Næse- og Halskirurgi.

Dine ansvarsområder bliver bl.a.
 • at lede klinikken i samarbejde med kliniklederen, herunder sikre personaleudvikling og daglig drift
 • at tilrettelægge undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter inden for audiologi og otoneurologi
 • at deltage i det kliniske arbejde på afdelingen
 • at rekruttere og fastholde fagligt og personligt kompetente medarbejdere
 • at have ledelsesmæssig fokus på forbedringstiltag, patientinvolvering og kvalitetssikring
 • at udvikle personalet, så det er en velfungerende og fagligt dygtig gruppe
 • at deltage i tværgående samarbejder, regionalt og kommunalt
Vi søger en overlæge, som
 • er speciallæge i otorhinolaryngologi, med fagområde i audiologi
 • opfylder betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling
 • har interesse for ledelse og gerne erfaring hermed
 • har gode samarbejdsevner
 • har en anerkendende og åben tilgang til samarbejdet i klinikken
 • er loyal, ansvarlig og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • har personlig gennemslagskraft og ikke er bange for at træffe beslutninger
 • har gode kommunikationsevner
 • har interesse for/erfaring med forskning

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. Stillingen er vagtfri.

Det er en forudsætning for ansættelse, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Læs mere om Stillings- og funktionsbeskrivelsen her.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen 7845 4080 eller på karilamb@rm.dk.

Ansøgningsfrist er den 20. juli 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 35, 2019.
 

 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
 

ORS/Small/014d27cd_logo.gifØre-, Næse- og HalskirurgiAarhus N2019-06-20T13:00:28.2932019-07-20T00:00:00
330046743Overlæge med speciale i otoneurologiBasic En stilling som overlæge til Audiologisk Klinik, Øre-, Næse- og Halskirurgi, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.Lidt om Audiologisk KlinikØre-, Næse- og Halskirurgi består af et sengeafsnit (18 senge), en ambulant klinik og en Audiologisk Klinik. Den årlige aktivitet på afdelingen er ca. 36.000 ambulante besøg, heraf 16.400 i audiologisk regi. På Audiologisk Klinik er der i alt ansat 42 medarbejdere, herunder en lægelig funktionsleder (overlæge, vakant), en klinikleder, 1 overlæge samt 2 afdelingslæger, 1,5 uddannelsesstilling på årsbasis, 11 audiologi assistenter samt 7 sekretærer og kontorassistenter. Det øvrige personale fordeler sig på flere stillingskategorier bl.a. magistre, teknikere, sygeplejerske og ingeniør. På Audiologisk Klinik varetages audiologisk udredning og behandling af højtspecialiserede funktioner herunder børn og CI behandling. Klinikken varetager alle højtspecialiserede og regionale audiologiske behandlinger og varetager desuden otoneurologisk udredning og behandling for bl.a. svimmelhed. Klinikken varetager desuden behandling af patienter med kompliceret hørenedsættelse samt udredning og behandling af børn. Afdelingens audiologiske klinik er beliggende på Peter Sabroes Gade, 8000 Aarhus C. Herudover har afdelingen lokale høreklinikker i Randers, Aarhus og Horsens, hvor der fortrinsvis foretages u komplicerede høreapparatsbehandlinger. Overlægen refererer til afdelingsledelsen for Øre-, Næse- og Halskirurgi. Overlægen vil, i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger, deltage i Audiologisk Kliniks høreapparatsbehandlinger, de højt specialiserede funktioner indenfor audiologien herunder Cochlear Implant behandlingen, udredning og behandling af børn, otoneurologi samt BAHA BAHS. Herudover vil overlægen indgå i et tæt samarbejde med det ørekirurgiske team om fælles patientforløb. Der vil desuden være udetjeneste på lokalklinkkerne i mindre omfang ca. 1-2 gange pr. måned. Det forventes, at overlægen er forsknings- og udviklingsorienteret og gerne med erfaring inden for otoneurologi og audiologi.Vi søger en overlæge, som er speciallæge i otorhinolaryngologi, med fagområde i audiologi opfylder betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling bidrager til udvikling af patientforløb, herunder kvalitetssikring af behandlingen og patientinddragelse har gode samarbejdsevner har en anerkendende og åben tilgang til samarbejdet i klinikken er loyal, ansvarlig og bidrager til et godt arbejdsmiljø i klinikken og i afdelingen har interesse for erfaring med forskning Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. Stillingen er vagtfri.Det er en forudsætning for ansættelse, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.Læs mere om Stillings- og funktionsbeskrivelse her. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen 7845 4080 eller på karilamb@rm.dk.Ansøgningsfrist er den 20. juli 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 35, 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.En stilling som overlæge til Audiologisk Klinik, Øre-, Næse- og Halskirurgi, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.

Lidt om Audiologisk Klinik
Øre-, Næse- og Halskirurgi består af et sengeafsnit (18 senge), en ambulant klinik og en Audiologisk Klinik. Den årlige aktivitet på afdelingen er ca. 36.000 ambulante besøg, heraf 16.400 i audiologisk regi.
 
På Audiologisk Klinik er der i alt ansat 42 medarbejdere, herunder en lægelig funktionsleder (overlæge, vakant), en klinikleder, 1 overlæge samt 2 afdelingslæger, 1,5 uddannelsesstilling på årsbasis, 11 audiologi assistenter samt 7 sekretærer og kontorassistenter. Det øvrige personale fordeler sig på flere stillingskategorier bl.a. magistre, teknikere, sygeplejerske og ingeniør.
 
På Audiologisk Klinik varetages audiologisk udredning og behandling af højtspecialiserede funktioner herunder børn og CI behandling. Klinikken varetager alle højtspecialiserede og regionale audiologiske behandlinger og varetager desuden otoneurologisk udredning og behandling for bl.a. svimmelhed. Klinikken varetager desuden behandling af patienter med kompliceret hørenedsættelse samt udredning og behandling af børn.
 
Afdelingens audiologiske klinik er beliggende på Peter Sabroes Gade, 8000 Aarhus C. Herudover har afdelingen lokale høreklinikker i Randers, Aarhus og Horsens, hvor der fortrinsvis foretages u komplicerede høreapparatsbehandlinger.
 
Overlægen refererer til afdelingsledelsen for Øre-, Næse- og Halskirurgi. Overlægen vil, i samarbejde med afdelingens øvrige speciallæger, deltage i Audiologisk Kliniks høreapparatsbehandlinger, de højt specialiserede funktioner indenfor audiologien herunder Cochlear Implant behandlingen, udredning og behandling af børn, otoneurologi samt BAHA/BAHS. Herudover vil overlægen indgå i et tæt samarbejde med det ørekirurgiske team om fælles patientforløb. Der vil desuden være udetjeneste på lokalklinkkerne i mindre omfang ca. 1-2 gange pr. måned. Det forventes, at overlægen er forsknings- og udviklingsorienteret og gerne med erfaring inden for otoneurologi og audiologi.

Vi søger en overlæge, som
 • er speciallæge i otorhinolaryngologi, med fagområde i audiologi
 • opfylder betingelserne for bedømmelse til en overlægestilling
 • bidrager til udvikling af patientforløb, herunder kvalitetssikring af behandlingen og patientinddragelse
 • har gode samarbejdsevner
 • har en anerkendende og åben tilgang til samarbejdet i klinikken
 • er loyal, ansvarlig og bidrager til et godt arbejdsmiljø i klinikken og i afdelingen
 • har interesse for/erfaring med forskning

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. Stillingen er vagtfri.

Det er en forudsætning for ansættelse, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Læs mere om Stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen 7845 4080 eller på karilamb@rm.dk.


Ansøgningsfrist er den 20. juli 2019. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 35, 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
 

ORS/Small/c2524c55_logo.gifØre-, Næse- og HalskirurgiAarhus N2019-06-20T12:00:19.3572019-07-20T00:00:00
330051929Overlæge, Retspsykiatrisk KlinikBasic En stilling som overlæge i Region Midtjylland med tjeneste i Retspsykiatrisk Klinik, AUH, Skejby er ledig til besættelse fra 1.9.2019 eller snarest derefter. I Retspsykiatrisk Klinik behandles patienter med dom til behandling, visse sædelighedskriminelle og der foretages ambulante mentalobservationer. Patientgruppen er ikke omfattet af udrednings- og behandlingsgarantien. Generelt er behandlingsforløbene flerårige pga. dom og foregår i et spændende tværfagligt samarbejde på et højt fagligt niveau mhp. rehabilitering og domsophævelse. Diagnosegruppen er bred med diverse co-morbiditet, og der kan foretages supplerende undersøgelser og re-diagnosticering. En særlig gruppe modtager en ekstra opsøgende og specialiseret indsats, der foregår i et højt prioriteret tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Overlægen vil blive ansat med funktion i Retspsykiatrisk Klinik primært til varetagelse af patienter med behandlingsdom. Arbejdet består i behandling, vejledning og supervision samt andre opgaver i relation til de ambulante retspsykiatriske patienter. Dertil forventes overlægen at udfærdige mentalerklæringer, hvilket varetages i et specialiseret tværfagligt team. Oplæring og supervision i udarbejdelsen af mentalerklæringer tilpasses den enkeltes behov. Overlægen skal indgå i fælles dagvagt på hverdage i Retspsykiatrisk Afdeling. Overlægen deltager i hospitalets fællesvagt. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i psykiatri, der har interesse for og lyst til at medvirke i udviklingen og tilrettelæggelsen af behandlingen og det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde for denne patientgruppe. Retspsykiatrisk erfaring er ikke et krav.Der vil være mulighed for at deltage i undervisning, forskning og kvalitetsudvikling i afdelingen, ligesom der er gode muligheder for efteruddannelse, herunder i retspsykiatri. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø såvel i klinikken som i lægegruppen. Der er en høj grad af fokus på sikkerhed i arbejdet, hvilket vi ser en god effekt af. Overlægen refererer til funktionsledelsen i klinikken.Retspsykiatrisk Afdeling er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Skejby med ca. 260 medarbejdere fordelt på en klinik og fire sengeafsnit. Afdelingen har landsdelsfunktion vedrørende mentalobservationer og specialfunktion vedrørende behandling af sædelighedskriminelle. Du kan læse mere om afdelingen her HYPERLINK http: www.psykiatrien.rm.dk afdelinger afdeling-r---auh-risskov og se vores præsentationsvideo her: https: www.youtube.com watch?v dOtgdbaIoTI Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor de syv kompetenceområder. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link.http: www.rm.dk om-os organisation koncern-hr lon--og-personaleforhold rekruttering-og-ansattelse ansattelse-af-speciallager Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger. Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsleder, overlæge Kirsten Nitschke, tlf. 7847 2681. Ansøgningsfrist 21.7.2019.Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 24.7.2019. Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffeattest ved evt. ansættelse. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.En stilling som overlæge i Region Midtjylland med tjeneste i Retspsykiatrisk Klinik,
AUH, Skejby er ledig til besættelse fra 1.9.2019 eller snarest derefter.
 
I Retspsykiatrisk Klinik behandles patienter med dom til behandling, visse sædelighedskriminelle og der foretages ambulante mentalobservationer. Patientgruppen er ikke omfattet af udrednings- og behandlingsgarantien. Generelt er behandlingsforløbene flerårige pga. dom og foregår i et spændende tværfagligt samarbejde på et højt fagligt niveau mhp. rehabilitering og domsophævelse. Diagnosegruppen er bred med diverse co-morbiditet, og der kan foretages supplerende undersøgelser og re-diagnosticering. En særlig gruppe modtager en ekstra opsøgende og specialiseret indsats, der foregår i et højt prioriteret tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
 
Overlægen vil blive ansat med funktion i Retspsykiatrisk Klinik primært til varetagelse af patienter med behandlingsdom. Arbejdet består i behandling, vejledning og supervision samt andre opgaver i relation til de ambulante retspsykiatriske patienter. Dertil forventes overlægen at udfærdige mentalerklæringer, hvilket varetages i et specialiseret tværfagligt team. Oplæring og supervision i udarbejdelsen af mentalerklæringer tilpasses den enkeltes behov. Overlægen skal indgå i fælles dagvagt på hverdage i Retspsykiatrisk Afdeling. Overlægen deltager i hospitalets fællesvagt.
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i psykiatri, der har interesse for og lyst til at medvirke i udviklingen og tilrettelæggelsen af behandlingen og det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde for denne patientgruppe. Retspsykiatrisk erfaring er ikke et krav.
Der vil være mulighed for at deltage i undervisning, forskning og kvalitetsudvikling i afdelingen, ligesom der er gode muligheder for efteruddannelse, herunder i retspsykiatri.
 
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø såvel i klinikken som i lægegruppen. Der er en høj grad af fokus på sikkerhed i arbejdet, hvilket vi ser en god effekt af.
 
Overlægen refererer til funktionsledelsen i klinikken.
Retspsykiatrisk Afdeling er en specialafdeling på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Skejby med ca. 260 medarbejdere fordelt på en klinik og fire sengeafsnit. Afdelingen har landsdelsfunktion vedrørende mentalobservationer og specialfunktion vedrørende behandling af sædelighedskriminelle.
 
Du kan læse mere om afdelingen her HYPERLINK "http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-r---auh-risskov/"og se vores præsentationsvideo her: https://www.youtube.com/watch?v=dOtgdbaIoTI
 
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer indenfor de syv kompetenceområder. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link.
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/
 
Løn- og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Region Midtjylland og Foreningen af Speciallæger.
 
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsleder, overlæge Kirsten Nitschke, tlf. 7847 2681.
 
Ansøgningsfrist 21.7.2019.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 24.7.2019.
 
Vi gør opmærksom på, at der vil blive indhentet straffeattest ved evt. ansættelse.
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

ORS/Small/18786685_logo.gifAarhus Universitetshospital, RisskovAarhus N2019-07-01T16:00:59.0402019-07-21T00:00:00
330053315Overlæge til Håndsektoren på OrtopædkirurgiBasic Ved håndsektoren på Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH), er en stilling som overlæge ledig til besættelse 1. september 2019 eller efter aftale.Vi tilbyder et spændende job, hvor du som en af afdelingens overlæger får mulighed for at præge udviklingen i afdelingens håndsektor. Sektoren varetager behandling af akutte sene og nervelæsioner samt håndens infektioner, hvor patienterne modtages efter primær visitation fra skadestuen eller egen læge. Sektoren varetager derudover medfødte hånddeformiteter, reumatiske sygdomme med affektion af hånden, gigt, ledbåndsskader, kuskehånd, pseudoartroser, avaskulære knoglenekroser og dysfunktioner i nerver og sener mm. Hovedparten af den akutte frakturbehandling af hånd og håndledsnære brud behandles ved traumesektoren, AUH. Scaphoideumfraktur og de mere komplekse skader som frakturluksation i håndroden og fraktur ledbåndsskader i kombination behandles via håndsektoren i akut subakut dagkirurgisk regi.Overlægen vil være fagligt ansvarlig for udvikling, kvalitet og behandlingsregimer inden for artroskopisk håndkirurgi, herunder behandling af ledbåndsskader og gigtsygdomme med minimalt invasiv teknik. Overlægen vil endvidere være medansvarlig for den fortsatte udvikling af protesekirurgi i håndens led.Overlægen vil særskilt være tværfaglig forskningsleder inden for ortopædkirurgisk forskning generelt og mere specifikt inden for håndkirurgisk forskning og forventes at kunne styrke forskningen, både tværfagligt og specifikt indenfor det håndkirurgiske område. Overlægen skal desuden være med til at sikre et tværregionalt forsknings- og udviklingssamarbejde. Opgaverne indebærer vejledning og uddannelse af ph.d. studerende, samt specifikke organisatoriske, ledelses- og personaleansvarsmæssige opgaver.Overlægens opgaver i håndsektoren er overordnet at medvirke til at sikre sektorens drift med optimale patientbehandlingsforløb, udvikling, kommunikation og kvalitet i det daglige arbejde internt og med eksterne samarbejdspartnere. Overlægen har et selvstændigt ansvar for de opgaver han hun varetager og er ansvarlig for sit ressourceforbrug.Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi.I bedømmelse af ansøgeren vil der foruden lægelige kompetencer og erfaring blive lagt vægt på teoretisk videreuddannelse og dokumenteret videnskabelig aktivitet og vejledererfaring. Der vil blive lagt vægt på, at ansøger har erfaring som formidler og underviser for medicinstuderende, sygeplejersker og andre personalegrupper. Der lægges vægt på åbenhed og gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor overlægen bidrager til et udviklende og godt arbejdsmiljø.Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos ledende overlæge Sten Larsen på stenlars@rm.dk, eller på 2115 7230.Ansøgning og CV samt andre relevante bilag stiles til ledende overlæge Sten Larsen.Ansøgningsfristen er den 31. juli, 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33, 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Ved håndsektoren på Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH), er en stilling som overlæge ledig til besættelse 1. september 2019 eller efter aftale.

Vi tilbyder et spændende job, hvor du som en af afdelingens overlæger får mulighed for at præge udviklingen i afdelingens håndsektor. Sektoren varetager behandling af akutte sene og nervelæsioner samt håndens infektioner, hvor patienterne modtages efter primær visitation fra skadestuen eller egen læge. Sektoren varetager derudover medfødte hånddeformiteter, reumatiske sygdomme med affektion af hånden, gigt, ledbåndsskader, kuskehånd, pseudoartroser, avaskulære knoglenekroser og dysfunktioner i nerver og sener mm. Hovedparten af den akutte frakturbehandling af hånd og håndledsnære brud behandles ved traumesektoren, AUH. Scaphoideumfraktur og de mere komplekse skader som frakturluksation i håndroden og fraktur/ledbåndsskader i kombination behandles via håndsektoren i akut/subakut dagkirurgisk regi.

Overlægen vil være fagligt ansvarlig for udvikling, kvalitet og behandlingsregimer inden for artroskopisk håndkirurgi, herunder behandling af ledbåndsskader og gigtsygdomme med minimalt invasiv teknik. Overlægen vil endvidere være medansvarlig for den fortsatte udvikling af protesekirurgi i håndens led.

Overlægen vil særskilt være tværfaglig forskningsleder inden for ortopædkirurgisk forskning generelt og mere specifikt inden for håndkirurgisk forskning og forventes at kunne styrke forskningen, både tværfagligt og specifikt indenfor det håndkirurgiske område. Overlægen skal desuden være med til at sikre et tværregionalt forsknings- og udviklingssamarbejde. Opgaverne indebærer vejledning og uddannelse af ph.d. studerende, samt specifikke organisatoriske, ledelses- og personaleansvarsmæssige opgaver.

Overlægens opgaver i håndsektoren er overordnet at medvirke til at sikre sektorens drift med optimale patientbehandlingsforløb, udvikling, kommunikation og kvalitet i det daglige arbejde internt og med eksterne samarbejdspartnere. Overlægen har et selvstændigt ansvar for de opgaver han/hun varetager og er ansvarlig for sit ressourceforbrug.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi.

I bedømmelse af ansøgeren vil der foruden lægelige kompetencer og erfaring blive lagt vægt på teoretisk videreuddannelse og dokumenteret videnskabelig aktivitet og vejledererfaring. Der vil blive lagt vægt på, at ansøger har erfaring som formidler og underviser for medicinstuderende, sygeplejersker og andre personalegrupper. Der lægges vægt på åbenhed og gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor overlægen bidrager til et udviklende og godt arbejdsmiljø.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelse kan indhentes hos ledende overlæge Sten Larsen på stenlars@rm.dk, eller på 2115 7230.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag stiles til ledende overlæge Sten Larsen.

Ansøgningsfristen er  den 31. juli, 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 33, 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

ORS/Small/c83ac617_logo.gifOrtopædkirurgiAarhus N2019-07-03T11:01:45.0132019-07-31T00:00:00
330054018Overlæge i pædiatrisk infektionsmedicin og immunologi, Børn og UngeBasic En stilling som overlæge ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, med specialfunktion indenfor pædiatrisk infektionsmedicin og immunologi er ledig til besættelse pr. 15. august 2019 eller snarest derefter.Speciallægen forventes at være fagområde uddannet indenfor området, og er primært tilknyttet Børn og Unge Sengeafsnit BU2 og BU klinik. Overlægen vil også have tilknytning til sengeafsnit BU1 som er stamafdeling for indlagte immunologiske patienter. Overlæger indgår i dækning af afdelingens akut-funktioner enten i bagvagtslaget eller med senstuegang og almenpædiatrisk speciallægelig søn- og helligdagsstuegang. Aktuelle stilling er knyttet til 18 skiftet 2-delt bagvagtsfunktion.Som overlæge indgår man i Børn og Unges samlede ledergruppe. Du kan læse mere om Stillings- og funktionsbeskrivelse her.Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling og samtidig en af landets størsteBørn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og 25.000 ambulante besøg årligt. Lægestaben består af 75 læger, heriblandt en ledende overlæge, en lærestolsprofessor, fem kliniske professorer, 30 overlæger, 12 afdelingslæger, ni HU-læger i pædiatri, tre introduktionslæger, ni blokstillinger i almen medicin og en blokstilling i Klinisk Genetik.Vagtstrukturen består af et 2-delt 18-skiftet bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt, en 8-skiftet tilstedeværelsesvagt på neonatal- og intensivafdelingen og en 4-skiftet rådighedsvagt i den neonatale transportordning, et (9-)10-skiftet mellemvagtslag og et 10-skiftet forvagtslag. Hertil kommer senstuegang til kl. 20 på hverdage (kan variere efter sæsonbelastning), fast lørdagsstuegang (varetaget af børneonkologer) og almenpædiatrisk speciallægelig søn- og helligdagsstuegang.Afdelingen indeholder 15 fagområder, som er organiseret i 12 fagområdeteams fordelt på tre sengeafsnit og et dagafsnit ambulatorium.Nærmere oplysninger om fagområdets opgaver og organisering kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jens Erik Veirum på 3071 5323.Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. Ansøgningsfrist er den 2. august 2019. Samtaler forventes afholdt uge 32 og 33, 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.En stilling som overlæge ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, med specialfunktion indenfor pædiatrisk infektionsmedicin og immunologi er ledig til besættelse pr. 15. august 2019 eller snarest derefter.

Speciallægen forventes at være fagområde uddannet indenfor området, og er primært tilknyttet Børn og Unge Sengeafsnit BU2 og BU klinik. Overlægen vil også have tilknytning til sengeafsnit BU1 som er stamafdeling for indlagte immunologiske patienter. Overlæger indgår i dækning af afdelingens akut-funktioner enten i bagvagtslaget eller med senstuegang og almenpædiatrisk speciallægelig søn- og helligdagsstuegang. Aktuelle stilling er knyttet til 18 skiftet 2-delt bagvagtsfunktion.

Som overlæge indgår man i Børn og Unges samlede ledergruppe. Du kan læse mere om Stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Børn og Unge på AUH er en universitetsafdeling og samtidig en af landets største
Børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og 25.000 ambulante besøg årligt. Lægestaben består af 75 læger, heriblandt en ledende overlæge, en lærestolsprofessor, fem kliniske professorer, 30 overlæger, 12 afdelingslæger, ni HU-læger i pædiatri, tre introduktionslæger, ni blokstillinger i almen medicin og en blokstilling i Klinisk Genetik.

Vagtstrukturen består af et 2-delt 18-skiftet bagvagtslag med tilstedeværelsesvagt, en 8-skiftet tilstedeværelsesvagt på neonatal- og intensivafdelingen og en 4-skiftet rådighedsvagt i den neonatale transportordning, et (9-)10-skiftet mellemvagtslag og et 10-skiftet forvagtslag. Hertil kommer senstuegang til kl. 20 på hverdage (kan variere efter sæsonbelastning), fast lørdagsstuegang (varetaget af børneonkologer) og almenpædiatrisk speciallægelig søn- og helligdagsstuegang.

Afdelingen indeholder 15 fagområder, som er organiseret i 12 fagområdeteams fordelt på tre sengeafsnit og et dagafsnit/ambulatorium.

Nærmere oplysninger om fagområdets opgaver og organisering kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jens Erik Veirum på 3071 5323.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Det er et krav, at du har minimum 5 års ansættelse som speciallæge, jf. retningslinjer fra Region Midtjylland, for at kunne komme i betragtning til ansættelse som overlæge. 

Ansøgningsfrist er den 2. august 2019. Samtaler forventes afholdt uge 32 og 33, 2019.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

ORS/Small/4d005ca6_logo.gifBørn og UngeAarhus N2019-07-04T11:00:29.7402019-08-02T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Overlæge med ledelsesfunktion - Audiologisk Klinik Øre-, Næse- og Halskirurgi

Øre-, Næse- og Halskirurgi

Aarhus N
En stilling som overlæge med ledelsesfunktion er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.Lidt om Audiologisk KlinikØre-, Næse- og Halskirurgi af et sengeafsnit (18 senge), en ambulant klinik og en Audiologisk Klinik. Den årlige a...
Indrykket:20. juni 2019
Udløbsdato:20. juli 2019

Overlæge med speciale i otoneurologi

Øre-, Næse- og Halskirurgi

Aarhus N
En stilling som overlæge til Audiologisk Klinik, Øre-, Næse- og Halskirurgi, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2019 eller efter aftale.Lidt om Audiologisk KlinikØre-, Næse- og Halskirurgi består af et sengeafsnit (18 senge), en ambulant klinik ...
Indrykket:20. juni 2019
Udløbsdato:20. juli 2019

Overlæge, Retspsykiatrisk Klinik

Aarhus Universitetshospital, Risskov

Aarhus N
En stilling som overlæge i Region Midtjylland med tjeneste i Retspsykiatrisk Klinik, AUH, Skejby er ledig til besættelse fra 1.9.2019 eller snarest derefter. I Retspsykiatrisk Klinik behandles patienter med dom til behandling, visse sædelighedskrimi...
Indrykket:1. juli 2019
Udløbsdato:21. juli 2019

Overlæge til Håndsektoren på Ortopædkirurgi

Ortopædkirurgi

Aarhus N
Ved håndsektoren på Ortopædkirurgi, Aarhus Universitetshospital (AUH), er en stilling som overlæge ledig til besættelse 1. september 2019 eller efter aftale.Vi tilbyder et spændende job, hvor du som en af afdelingens overlæger får mulighed for at pr...
Indrykket:3. juli 2019
Udløbsdato:31. juli 2019

Overlæge i pædiatrisk infektionsmedicin og immunologi, Børn og Unge

Børn og Unge

Aarhus N
En stilling som overlæge ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital, med specialfunktion indenfor pædiatrisk infektionsmedicin og immunologi er ledig til besættelse pr. 15. august 2019 eller snarest derefter.Speciallægen forventes at være fagområ...
Indrykket:4. juli 2019
Udløbsdato:2. august 2019