Ph.d. -stipendiat. Det moderne gennembruds romaner

Ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, opslås en treårig stilling som ph.d.-stipendiat inden for området skandinavisk litteratur til besættelse fra 1. november 2020 eller så hurtigt som muligt derefter.

På Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS) beskæftiger vi os med international forskning og undervisning fra BA- til Ph.d.-niveau inden for sprogvidenskab og sprogteknologi, litteratur, medier, kultur og kønsstudier jf. https://nors.ku.dk.

Stipendiaten knyttes til det kollektive projekt MeMo – Measuring Modernity: Literary and Social Change in Scandinavia 1870-1900, finansieret af Carlsbergfondet.

Stillingens indhold
I slutningen af 1800-tallet tog Skandinavien en række vigtige skridt frem mod de moderne samfund, vi kender i dag. Ændringsprocesserne blev afspejlet, diskuteret og promoveret i tidens litteratur. Det moderne gennembrud taler man om, ofte med tanke på nogle ganske få, mandlige forfatterskaber (fx Ibsen, Strindberg og Brandes). Men hvordan udfoldede dette gennembrud af nye måder at tænke og skrive på sig egentlig? Hvem var aktørerne? Og i hvilket omfang knyttede det nye sig til litteraturen som sådan? Disse spørgsmål står centralt i MeMo-projektet. Vores undersøgelser bygger på et nyt og unikt digitalt korpus bestående af samtlige ca. 900 danske og norske romaner trykt i Danmark i perioden 1870-1900. Ved hjælp af digitale, kvantitative metoder vil vi forsøgsvis opmåle tendenser og mønstre i periodens litteratur og fortolke dem med udgangspunkt i teoretisk og historisk viden om, hvordan litterære tekster fungerer, og hvad vilkårene for litteraturproduktion var. Projektet placerer sig i krydsfeltet mellem litteraturhistorie, litteratursociologi og socialhistorie. Det vil give os ny indsigt i, hvordan Danmark blev moderne, og gøre os klogere på de muligheder for udforskningen af litteraturhistorien, der ligger i at integrere analoge og digitale metoder.

Ph.d.-stipendiaten udformer selv et delprojekt inden for rammerne af det kollektive projekts overordnede ramme og formål. Det anbefales, at potentielle ansøgere kontakter forskningsleder Jens Bjerring-Hansen med henblik på drøftelse af indholdet af det konkrete projekt.

Ph.d.-forløbet omfatter et forskningsophold ved et førende internationalt universitet.

Forskningsmiljøet
Ph.d.-stipendiaten indgår i et tæt samarbejde med projektgruppen under ledelse af Jens Bjerring-Hansen. Den tværfaglige gruppe består af en række forskere på NorS, men også af samarbejdspartnere fra andre danske og udenlandske universiteter (USA og Rusland).

Samarbejdet indebærer deltagelse i jævnlige forskningsmøder og udarbejdelse af fælles publikationer såvel som samarbejde om organisering af konferencer m.m. Derigennem vil stipendiaten ikke alene blive integreret i forskningsmiljøet på NorS, men også en del af et internationalt forskningsnetværk.

Kvalifikationer
Ud over de formelle kvalifikationskrav (se nedenfor) lægges der vægt på, at ansøgere har:

• en kandidatgrad med godt resultat inden for Dansk/Nordisk, Scandinavian Studies/Skandinavistik, Litteraturvidenskab/Litteraturhistorie eller tilsvarende.
• litteraturhistoriske og -videnskabelige kvalifikationer
• erfaring med formidling af fagligt stof, enten bredt eller videnskabeligt
• videnskabelige publikationer
• mundtlige konference- eller seminarpræsentationer
• undervisningsmæssige kvalifikationer
• administrative kvalifikationer
• lyst og evne til samarbejde.

Digitale kompetencer, herunder erfaring med kvantitative metoder til tekstanalyse, er ikke et krav, men en fordel.

I bedømmelsen af ansøgers kvalifikationer til stipendiet indgår både ansøgers uddannelse samt faglige forudsætninger. Det er eksamenskvotient, specialekarakter, publicerede arbejder og/eller andre akademiske aktiviteter i henhold til CV’et herunder længden af studietiden særligt på kandidatdelen.

Derudover bedømmes ph.d.-projektet og tidplanen med henblik på originalitet, teori og metode, faglig relevans og gennemførlighed inden for bekendtgørelsens tidsramme på 36 måneder.

Ydermere opfordres ansøger til at gøre sig overvejelser om, hvordan projektet relaterer sig til øvrige forskningsaktiviteter på det institut, ansøger ønsker at tilknyttes.

Yderligere information om projektet kan fås hos Jens Bjerring-Hansen, e-mail: jbh@hum.ku.dk / telefon: +45 35331905

Adgangskrav
Forudsætningen for at ansøge om et stipendie er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende.

Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, således at mindst en forhåndsgodkendelse af specialet kan medsendes ansøgningen.

Ansøger med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad.
Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside: https://ufm.dk/en/education/admission-and-guidance

Ansøgningskrav
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format. Der må ikke anvendes ZIP-filer.
Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max 20 Mb.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Projekt abstract
(max 1.200 anslag)

Projektbeskrivelse
(max 12.000 anslag)
Se nedenfor.

Motiveret ansøgning
(max 3.000 anslag)

Der skal vedlægges en motiveret ansøgning, hvori der redegøres for ansøgerens faglige motivation for at ansøge, og som beskriver, hvordan ansøgerens erfaringer og kompetencer matcher opgavernes indhold og opslagets kvalifikationskrav. Følgebrevet må maksimalt fylde 3.000 anslag.

CV
Med ansøgningen skal uploades et komplet CV inklusiv en eventuel publikationsliste.

Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og karakterudskrifter)
Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation på ansøgningen:
• En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)
• En kopi af karakterudskrift fra kandidatgraden
• En kopi af bachelorbevis
• En kopi af karakterudskrift fra bachelorgraden.

I tilfælde af at ansøger har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal kandidatbevis og/eller eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: Engelsk, fransk, spansk, tysk, dansk, norsk eller svensk. Det kan ske enten via ambassaden eller konsulatet i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt.
Derudover skal der medsendes en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement).

Projektbeskrivelse
En udførlig projektbeskrivelse skal rumme de overordnede målsætninger, overvejelser over projektets metode og design samt en tidsplan.

Projektbeskrivelsen skal indeholde en motiveret redegørelse for, hvordan delprojektet indgår i det overordnede projekt, herunder hvordan digitale og kvantitative metoder kan integreres i projektet. En mulig empirisk afgrænsning af projektet, som ville kunne give forskningsmæssigt albuerum, kunne være at fokusere på den delmængde af Det moderne gennembruds romaner, der er skrevet af kvinder.

Bemærk: Projektforslaget på dansk (max 12.000 enheder)
(inklusive studieplan, titel, tegnsætning, figurer, fodnoter og henvisninger, men eksklusive litteraturliste/bibliografi). Hvis omfangskravet overskrides, vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning. Angiv venligst antal anvendte tegn.

Du kan læse vores vejledning og gode råd vedrørende projektbeskrivelser via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/projektbeskrivelsesvejledning/

Andet relevant materiale
Tilsagn kan uploades med ansøgningen fx tilsagn om adgang til særlige arkiver og tilsagn om studieophold ved et udenlandsk universitet.
Bemærk at anbefalinger, publikationer, specialer og lignende ikke må uploades eller fremsendes.

Rekrutteringsprocessen
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger ph.d.-skolelederen med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Udvalgte ansøgere vil herefter blive inviteret til samtale. Vi forventer at afholde samtalerne i ugerne 38-39. Bemærk venligst, at en positiv bedømmelse ikke automatisk giver en samtale.

Se venligst Københavns Universitets hjemmeside for yderligere information vedrørende ansøgningsprocessen: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/

Indskrivning
Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet.

Som indskrevet ph.d.-studerende ved det Humanistiske Fakultet vil man modtage vejledning i et omfang på 180 timer fordelt over seks semestre. Endvidere skal man deltage i kurser i et omfang af 30 ECTS. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Der kan læses mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: https://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/opbygning/ Læs mere om Ph.d.-skolen via dette link: http://phd.hum.ku.dk/

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftalen mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation (AC).

Ansættelse som ph.d.-stipendiat indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i tre år ikke må overstige i alt 840 arbejdstimer. Arbejdsopgaverne vil primært bestå af undervisning, formidling, forskning eller andre faglige opgaver.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad.

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Kontakt
Yderligere oplysninger om rekrutteringsprocessen kan fås hos sagsbehandler Pernille Lykke Paulsen, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, angiv venligst sagsnr. 211-0443/20-2H ved henvendelse.

Oplysninger om ph.d.-forløbet kan fås hos administrationen, e-mail: phd@hrsc.ku.dk.

Ansøgningsfrist: 1. august 2020


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.