Speciallæge i pskykiatri til Center for Funktionelle Lidelser

Speciallæge i psykiatri (afdelingslæge eller overlæge) til Center for Funktionelle lidelser i Region Sjælland

Tværfagligt center i nye rammer under neurologien.

Vi skal være helt i front, når det gælder behandlingen af patienter med funktionelle lidelser. Derfor samler vi indsatsen på Sjællands Universitetshospital og styrker samtidig området med flere ansatte. Her skal Center for Funktionelle Lidelser i tæt parløb med specialerne, praksis og kommunen levere den bedste behandling og det bedste patientforløb.

Kan du lide at arbejde i et dynamisk miljø? Har du lyst til at få stor indflydelse på et afsnit i vækst? Fungerer du godt i en flad struktur med gensidig respekt, inddragelse, godt humør og højt engagement? Er du enig i, at vi opnår det optimale patientforløb ved at kombinere et højt monofagligt niveau, et stærkt tværfagligt samarbejde med et godt arbejdsmiljø – og at alle faggruppers kompetencer er vigtige for et godt resultat? Har du lyst til at indgå i Region Sjællands styrkede indsats for at hjælpe funktionelle patienter? Så er du måske vores nye kollega, og vi glæder os til at høre fra dig.

Vi søger en engageret kollega, med humør, energi og højt fagligt niveau til vores funktionelle team.

Vi er i gang med at implementere Sundhedsstyrelsens retningslinjer, hvad angår udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af patienter med funktionelle lidelser for at styrke indsatsen. Center for Funktionelle lidelser (CFL) er blevet opnormeret og er administrativt overgået fra psykiatrien til Neurologisk Afdeling SUH, Roskilde. CFL flytter i nye bygninger i relation til Køge Sygehus i maj 2020. Indtil da er CFL fortsat beliggende på Glæisersvej 50 i Køge.

Der er tale om en specialiseret og ressourcekrævende indsats som regionsfunktion, som med udvidelsen kræver øget fokus på visitation og samarbejde med specialerne, praksis og kommuner for imødekomme en fokuseret behandling fra praksis til regionsfunktion.

Stillingen er 37 timer pr. uge og ønskes besat i 2021, men detaljerne kan aftales nærmere. Vi søger en afdelingslæge eller overlæge med humør, energi og engagement, der er speciallæge i psykiatri (andre specialer kan også være relevante). Arbejdspladsen ligger i Køge, men er en del af Neurologisk Afdeling, SUH, Roskilde og lægerne deltager i fælles speciallægemøder, undervisning og andre relevante arrangementer.

Du skal være interesseret i funktionelle lidelser, tværfagligt samarbejde, ledelse af patientforløb og samarbejde med andre somatiske specialer og kommuner i Region Sjælland.

Klinikken har ambulant behandlingstilbud til personer i alderen 18 år og opefter. Klinikken har regionsfunktion for udredning og behandling af patienter inden for målgruppen af længerevarende og svære funktionelle lidelser.

Det daglige arbejde er tværfagligt og består derudover af et samarbejde med neurologi de øvrige specialer, smerteklinikker, diagnostiske centre i Region Sjælland, kommune og praksis. Grundlæggende arbejdes der ud fra en biopsykosocial sygdomsmodel. Der holdes netværksmøder med socialforvaltningen, ligesom der samarbejdes med fysioterapeuter og andre fagpersoner i kommunerne i forbindelse med rehabilitering og fysisk genoptræning.

Opgaven for speciallægen er at udrede, planlægge, behandle/psykoedukere og lede behandlingsforløb med patienter i samarbejde med somatiske specialer, socialforvaltning og klinikkens tværfaglige personale.

Udredningsforløbet varetages altid af læger og omfatter anamnese, gennemgang af det somatiske udredningsforløb, social anamnese og vurdering af eventuel psykopatologi. Ved tvivl om diagnosen konfereres med andre relevante specialer. Vi er ved at planlægge at udvide MDT-konferencer til også at omfatter andre relevante specialer i Region Sjælland, praksis og kommuner.

Psykoedukation med fokus på psykofysiologi tilbydes i gruppe umiddelbart efter udredning, men indgår også i manualiseret gruppebehandling. Psykoedukation i gruppe varetages af læger, psykologer og/eller psykomotoriske terapeuter i fællesskab, med fokus på inddragelse af patienten. Herudover deltager en tidligere patient i undervisningen af nyhenviste patienter. Psykoedukation er ligeledes en integreret del af alle individuelle forløb.

Klinikken arbejder psykoterapeutisk, fortrinsvis med kognitiv adfærdsterapi, hvorfor du også vil få tilbudt terapeutiske opgaver både i forhold til gruppeterapi og individuelle forløb. Vi har manualiseret behandling af helbredsangst og har aktuelt udarbejdet manual til behandling af patienter med træthed og smerter (4 dages behandlingsforløb).

Vi arbejder tværfagligt med inddragelse af flere faggrupper, også i forhold til det enkelte patientforløb. Der vil være mulighed for sparring med erfarne kolleger. Der er også tilknyttet en Klinisk Forskningsenhed og tilhørende professorat til Neurologisk Afdeling.

Ud over klinisk arbejde varetager læger og terapeuter undervisning.

Center for Funktionelle lidelser består lige nu af en specialeansvarlig overlæge indtil 31. januar 2021, en reservelæge, 3 psykologer, to psykomotoriske terapeuter og en sekretær. Vi er aktuelt i gang med at opnormere klinikken inden for alle faggrupper. Desuden er vi ved at ansætte en overlæge der har erfaring fra praksis.

Vi tilbyder dig

 • En spændende og inspirerende arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø, humor, godt kollegialt samarbejde og sparring prioriteres højt

 • Erfarne og fagligt kvalificerede kolleger

 • Uddannelse i psykoterapi

 • Gode fysiske rammer

Dine kvalifikationer

 • Uddannet speciallæge i psykiatri, men andre specialer kan også være relevante.

 • Erfaring med eller interesse for psykoedukation og psykoterapeutisk behandling af funktionelle lidelser

 • Interesse for ledelse af komplekse sygdomsforløb og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde

 • Supervisionserfaring og/eller interesse deri

 • Undervisningserfaring og/eller interesse deri

 • Interesse for forskning og udvikling af klinisk praksis

 • Gode samarbejdsevner

 • Evne til at arbejde selvstændigt og tværfagligt

 • En betingelse for ansættelse som overlæge er 5 års erfaring som afdelingslæge eller tilsvarende indenfor specialet

 • Som overlæge forventes du at have fuldt udviklede kliniske kompetencer og have faglig indsigt og rutine.

Speciallægen skal have kompetencer inden for hver af nedenstående 7 roller, på et niveau, der svarer til det, man kan forvente af en afdelingslæge eller overlæge.

1. Medicinsk ekspert

Diagnostiske og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for at varetage en kompetent og effektiv udredning og behandling af funktionelle patienter. Kunne træffe selvstændige beslutninger om kliniske opgaver. På tage sig ansvaret som patientansvarlig læge. Involvere sig i specialet og rådgive og sparre andre læger. Bidrage til at udvikle høj kvalitet.

2. Kommunikator

Kan kommunikere forståeligt, præcist og empatisk med patienter og pårørende; kan lytte, drøfte og formidle relevant information med patienter, pårørende samt kolleger og andre medarbejdere.

3. Samarbejder
Samarbejder effektivt med alle medarbejdere og primær sektor; bidrager effektivt i tværfaglige aktiviteter.

4. Organisator/leder/administrator
Anvender og prioriterer ressourcerne effektivt og afbalancerer hensyn til patientbehandling, uddannelse, administrative funktioner, kvalitetsudvikling og eksterne aktiviteter.

5. Sundhedsfremmer
Bidrager effektivt til øget sundhed hos patienter såvel som hos andre borgere; erkender og reagerer på de områder, hvor oplysning er påkrævet.

6. Akademiker
Anvender en personlig strategi for kontinuerlig kompetenceudvikling; vurderer information kritisk; faciliteter læring hos patienter, kolleger, uddannelsessøgende læger, studenter og andre personalegrupper; bidrager til udvikling af ny viden.

7. Professionel
Yder høj kvalitet i patientbehandlingen med integritet, ærlighed, medfølelse; udviser passende personlig og medmenneskelig adfærd; praktiserer i etisk overensstemmelse med lægeløftet. Skal både kunne arbejde selvstændigt og samarbejde. Skal have gennemslagskraft og gode kommunikationsevner. Skal evne og ville driftsledelse og have lyst til og ambition om ledelsesmæssig videreudvikling.

Lidt om Neurologisk Afdeling

Neurologisk Afdeling leverer neurologiske ydelser for hele Region Sjælland. Befolkningsgrundlaget er ca. 840.000 borgere. Afdelingen varetager udredning og behandling af stort set alle de specialiserede neurologiske funktioner. Afdelingen yder årligt (2018) i alt 6200 indlæggelser, 16500 ambulante besøg, og 5500 neurofysiologiske undersøgelser.

Afdelingen består af

To sengeafsnit med i alt 59 senge

Et akut neurologisk afsnit for almen neurologi med 3 EMU senge

Det Neurovaskulære Center med trombolysefunktion, ultralydsfunktion, holterfunktion og TIA-klinik med tæt samarbejde med neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og talepædagoger dedikeret til apopleksi funktionen. Der er ikke indlagte patienter til rehabilitering.

Neurologisk ambulatorium med behandler-afsnit, og specialklinikker for epilepsi, multipel sklerose, bevægeforstyrrelser, botulinumtoksin behandling, neuroonkologi, neuromuskulære- og cerebrovaskulære sygdomme

Regionalt Videnscenter for Demens

Klinisk Forsknings Enhed

Tværfaglige støttefunktioner bestående af neuropsykologer, talepædagoger og socialrådgiver

Neurofysiologisk Center, hvor vi varetager alle undersøgelser

Center for Funktionelle Lidelser

Neurologisk Afdelings stab

Der er 24 fuldtidsansatte speciallæger, heraf 3 speciallæger i klinisk neurofysiologi samt 1 speciallæge i intern medicin/geriatri. Herudover har vi lægevikarer, KBU-læger, uklassificerede læger, I-læger, HU-læger fra psykiatrien og neurologien. Samlet tæller afdelingen ca. 220 medarbejdere fordelt på 7 faggrupper. Afdelingen er forskningsaktiv og i afdelingens speciallægegruppe er 1 professor og 1 klinisk forskningslektor. Der er for nuværende 6 kliniske assistenter i PhD forløb (1 sygeplejerske og 5 læger). Uddannelse er et flagskib for afdelingen, og alle speciallæger forventes aktivt at tage del i uddannelsesfunktioner monofagligt (læger og medicinstuderende) såvel som tværfagligt.

SUH, Køge

Hospitalet er beliggende tæt på byliv, strand og natur. Nærområdet indeholder villakvarterer, lejlighedskomplekser, gode skoler og indkøbsmuligheder. Se i øvrigt link nedenfor om lægeliv i Region Sjælland. Indenfor cirka 4-5 år flytter hele Neurologisk Afdeling til det nyopførte Sjællands Universitetshospital, Køge.

https://www.regionsjaelland.dk/kampagner/detgodelaegeliv/Sider/Det-gode-laegeliv.aspx

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i sygehusets strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst for overlæger.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte ledende overlæge Steven Haugbøl, shaugb@regionsjaelland.dk eller telefon +45 42 52 42 90.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Afdelingslæge til Distriktspsykiatrien Syd, Psykiatrien i Slagelse, speciallæge i psykiatri eller almen medicin

Region Sjælland

Sorø
DistriktsPsykiatrien SYD som dækker Slagelse, Sorø og Ringsted ændres til at arbejde efter FACT modellen vil du være med til at præge udviklingen? Vi tilbyder: Gode kollegaer Indflydelse på eget arbejde Fleksible arbejdstider God løn Gode muligheder...
Indrykket:18. januar 2021

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Afdelingslæge til Distriktspsykiatrien Syd, Psykiatrien i Slagelse, speciallæge i psykiatri eller almen medicin

Region Sjælland

Sorø
DistriktsPsykiatrien SYD som dækker Slagelse, Sorø og Ringsted ændres til at arbejde efter FACT modellen vil du være med til at præge udviklingen? Vi tilbyder: Gode kollegaer Indflydelse på eget arbejde Fleksible arbejdstider God løn Gode muligheder...
Indrykket:18. januar 2021