Speciallæge til sår- og amputations sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Speciallæge til sår- og amputations sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er en stilling som overlæge eller afdelingslæge ledig ved sår- og amputationssektionen per 1. Februar 2023 eller efter aftale. Stillingen er nyoprettet som led i en ambitiøs strategi for området på SUH.

Sår- og amputationssektionens funktioner

Sektionen er dybt involveret i den samlede behandling af sår og infektioner samt amputationskirurgi og opfølgning. Sektionen indeholder et veletableret fodcenter med flere fodterapeuter, samt et større sårambulatorie med flere sårsygeplejersker.

Sektionen har for tre år startet et samarbejde med Steno Center Sjælland omkring diabetiske fodsår i MDT-regi (multi disciplinære teams), med tæt samarbejde mellem sårsygeplejersker, fodterapeuter, gipsetekniker, endokrinologer og ortopædkirurger. Der er et tæt samarbejde til karkirurgien. MDT danner ramme for flere forskningsprojekter på tværs af faggrupper, hvoraf flere er multicenterstudier. Der er således en nær relation til vores to forskningsenheder CEBO (lægefaglig) og Zipo-Care (sygeplejefaglig).

Sektionen er spydspids i regionen vedr. behandling af sår og infektioner og har haft stor succes med nye behandlingsformer, fx seriegipsninger, kirurgiske teknikker med bl. a. delhudstransplantering, avanceret sårpleje mm. Sektionen har et tæt samarbejde med fod-ankel sektionen omkring den højt specialiserede behandling af Charcot artropati samt et tæt samarbejde med traumesektionen ved komplekse frakturinfektioner. Der er desuden et godt samarbejde med plastikkirurgisk afdeling i Roskilde, der efter planen flytter til Køge i 2025.

På sengeafsnittet varetages desuden sårbehandling med mindre revisioner, VAC behandling og alle up to date behandlingsalgoritmer. Amputerede patienter indgår i tilrettelagte optimerede forløb med såreftersyn og opfølgning med bandagist.

Sektionen har nyligt fået en væsentlig opnormering, hvilket betyder normering med to overlæger og en afdelingslæge, tre sårsygeplejersker, 2,5 fodterapeuter og en gipsetekniker. Dertil kommer en væsentlig opnormering på sekretærsiden.

På ugentlig basis deltager afdelingens yngre læger i sektionens ambulatorier.

Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer

Stillingen indbefatter dagligt klinisk arbejde med stuegang, ambulatorie og operationer indenfor sår, infektions- og amputationsområdet. Det forventes at speciallægen indgår med fokus på højt fagligt niveau i behandlingen, samt tilfører nyeste evidens i afdelingens behandlinger.

Der påhviler et fælles ansvar for speciallægerne til at fremme det tværfaglige samarbejde imellem sårambulatoriet, fodcenteret og sengeafdelingen, samt deltage i uddannelsen af de yngre læger på afdelingen indenfor fagområdet.

Det forventes at speciallægen aktivt vil medvirke til at udvikle og varetage såvel præ-graduate som postgraduate uddannelsesopgaver.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi, der har særlig interesse for sår- og infektionsbehandling. Afdelingen har en væsentlig forskningstyngde på området, med både en fysioterapeut og en læge som skriver ph.d. omkring behandling af fodsår. Dertil kommer en væsentligt sygeplejefaglig forskningsindsats, med involvering af vores post.doc sygeplejerske samt projektsygeplejerske. Afdelingens professor er hovedvejleder på ph.d. forløbene. Det forventes at speciallægen udviser interesse for forskningsområdet og bidrager til dets fortsatte udvikling.

Øvrige specialer på Køge

Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, kæbekirurgi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab.

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Cheflægen og chefsygeplejersken udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det overordnede ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse.

Cheflægen og de sektionsansvarlige overlæger fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 57 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen 4-5 operationsstuer (to med laminært flow) og i sammedagskirurgisk afsnit 2 – 3 operationsstuer dagligt. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium, et fodcenter og et sårambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland samt elektive patienter i henhold til aftalen om frit sygehusvalg.

Afdelingen er opdelt i 8 sektioner mhp. specialiseret diagnostik og behandling. Udover sår- og amputationssektionen er der en skulder/albue sektion, traumesektion, hoftesektion, knæsektion, fod/ankel sektion, rygsektion og en idrætskirurgisk sektion. Der forventes snarest at blive oprettet en børnekirurgisk sektion.

Afdelingen varetager en lang række regionsfunktioner samt højt specialiserede funktioner. Afdelingen er således en af de mest specialiserede afdelinger i Østdanmark.

Afdelingens lægelige stab

Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 25 overlæger og 10 afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 16 reservelæger/1.reservelæger. Der uddannes årligt 9 introlæger fra afdelingen og der er løbende 11 hoveduddannelseslæger fordelt på 5 læger på 1. og 2. år, og 6 læger på 3. og 4. år.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Lægerne i de 8 delvis selvstyrende subspecialiserede sektioner arbejder med faste operations- og ambulatorie dage.

Afdelingslægerne deltager i døgnvagtsdækning som bagvagt sammen med mellemvagten.

Overlægerne har overvejende dagfunktion. Overlægerne deltager i en delvagt på en hverdage hver 2.- 3. uge frem til kl. 19.00 samt dagvagt med efterfølgende rådighedsvagt en weekend hver 3.- 4. måned. Begge med henblik på stuegang.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Afdelingen varetager undervisning af medicinske studenter på alle relevante semestre og er involveret i udrulningen af kandidatsporet på Sjællands Universitetshospital fra foråret 2019. Afdelingen har 4 kliniske lektorer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Thomas Juul Sørensen, 47 32 33 01, tnse@regionsjaelland.dk eller til ledende overlæge Malene Larsen, 47 32 33 86, mrlar@regionsjaelland.dk

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 816.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder.

Regionens sygehusplan har udpeget Køge som akutsygehus og kommende hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Udrulningen af en fuldt kandidatspor på lægeuddannelsen på Sjællands Universitetshospital er påbegyndt.

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, er patienternes ønsker og forventninger vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2025-2026, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Speciallæge til sår- og amputations sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Speciallæge til sår- og amputations sektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge (SUH Køge), er en stilling som overlæge eller afdelingslæge ledig ved sår- og amputationssektionen per 1. Februar 2023 eller efter aftale. Stillingen er nyoprettet som led i en ambitiøs strategi for området på SUH.

Sår- og amputationssektionens funktioner

Sektionen er dybt involveret i den samlede behandling af sår og infektioner samt amputationskirurgi og opfølgning. Sektionen indeholder et veletableret fodcenter med flere fodterapeuter, samt et større sårambulatorie med flere sårsygeplejersker.

Sektionen har for tre år startet et samarbejde med Steno Center Sjælland omkring diabetiske fodsår i MDT-regi (multi disciplinære teams), med tæt samarbejde mellem sårsygeplejersker, fodterapeuter, gipsetekniker, endokrinologer og ortopædkirurger. Der er et tæt samarbejde til karkirurgien. MDT danner ramme for flere forskningsprojekter på tværs af faggrupper, hvoraf flere er multicenterstudier. Der er således en nær relation til vores to forskningsenheder CEBO (lægefaglig) og Zipo-Care (sygeplejefaglig).

Sektionen er spydspids i regionen vedr. behandling af sår og infektioner og har haft stor succes med nye behandlingsformer, fx seriegipsninger, kirurgiske teknikker med bl. a. delhudstransplantering, avanceret sårpleje mm. Sektionen har et tæt samarbejde med fod-ankel sektionen omkring den højt specialiserede behandling af Charcot artropati samt et tæt samarbejde med traumesektionen ved komplekse frakturinfektioner. Der er desuden et godt samarbejde med plastikkirurgisk afdeling i Roskilde, der efter planen flytter til Køge i 2025.

På sengeafsnittet varetages desuden sårbehandling med mindre revisioner, VAC behandling og alle up to date behandlingsalgoritmer. Amputerede patienter indgår i tilrettelagte optimerede forløb med såreftersyn og opfølgning med bandagist.

Sektionen har nyligt fået en væsentlig opnormering, hvilket betyder normering med to overlæger og en afdelingslæge, tre sårsygeplejersker, 2,5 fodterapeuter og en gipsetekniker. Dertil kommer en væsentlig opnormering på sekretærsiden.

På ugentlig basis deltager afdelingens yngre læger i sektionens ambulatorier.

Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer

Stillingen indbefatter dagligt klinisk arbejde med stuegang, ambulatorie og operationer indenfor sår, infektions- og amputationsområdet. Det forventes at speciallægen indgår med fokus på højt fagligt niveau i behandlingen, samt tilfører nyeste evidens i afdelingens behandlinger.

Der påhviler et fælles ansvar for speciallægerne til at fremme det tværfaglige samarbejde imellem sårambulatoriet, fodcenteret og sengeafdelingen, samt deltage i uddannelsen af de yngre læger på afdelingen indenfor fagområdet.

Det forventes at speciallægen aktivt vil medvirke til at udvikle og varetage såvel præ-graduate som postgraduate uddannelsesopgaver.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi, der har særlig interesse for sår- og infektionsbehandling. Afdelingen har en væsentlig forskningstyngde på området, med både en fysioterapeut og en læge som skriver ph.d. omkring behandling af fodsår. Dertil kommer en væsentligt sygeplejefaglig forskningsindsats, med involvering af vores post.doc sygeplejerske samt projektsygeplejerske. Afdelingens professor er hovedvejleder på ph.d. forløbene. Det forventes at speciallægen udviser interesse for forskningsområdet og bidrager til dets fortsatte udvikling.

Øvrige specialer på Køge

Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, kæbekirurgi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab.

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Cheflægen og chefsygeplejersken udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det overordnede ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse.

Cheflægen og de sektionsansvarlige overlæger fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 57 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen 4-5 operationsstuer (to med laminært flow) og i sammedagskirurgisk afsnit 2 – 3 operationsstuer dagligt. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium, et fodcenter og et sårambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland samt elektive patienter i henhold til aftalen om frit sygehusvalg.

Afdelingen er opdelt i 8 sektioner mhp. specialiseret diagnostik og behandling. Udover sår- og amputationssektionen er der en skulder/albue sektion, traumesektion, hoftesektion, knæsektion, fod/ankel sektion, rygsektion og en idrætskirurgisk sektion. Der forventes snarest at blive oprettet en børnekirurgisk sektion.

Afdelingen varetager en lang række regionsfunktioner samt højt specialiserede funktioner. Afdelingen er således en af de mest specialiserede afdelinger i Østdanmark.

Afdelingens lægelige stab

Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 25 overlæger og 10 afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 16 reservelæger/1.reservelæger. Der uddannes årligt 9 introlæger fra afdelingen og der er løbende 11 hoveduddannelseslæger fordelt på 5 læger på 1. og 2. år, og 6 læger på 3. og 4. år.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Lægerne i de 8 delvis selvstyrende subspecialiserede sektioner arbejder med faste operations- og ambulatorie dage.

Afdelingslægerne deltager i døgnvagtsdækning som bagvagt sammen med mellemvagten.

Overlægerne har overvejende dagfunktion. Overlægerne deltager i en delvagt på en hverdage hver 2.- 3. uge frem til kl. 19.00 samt dagvagt med efterfølgende rådighedsvagt en weekend hver 3.- 4. måned. Begge med henblik på stuegang.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Afdelingen varetager undervisning af medicinske studenter på alle relevante semestre og er involveret i udrulningen af kandidatsporet på Sjællands Universitetshospital fra foråret 2019. Afdelingen har 4 kliniske lektorer.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Thomas Juul Sørensen, 47 32 33 01, tnse@regionsjaelland.dk eller til ledende overlæge Malene Larsen, 47 32 33 86, mrlar@regionsjaelland.dk

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 816.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder.

Regionens sygehusplan har udpeget Køge som akutsygehus og kommende hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Udrulningen af en fuldt kandidatspor på lægeuddannelsen på Sjællands Universitetshospital er påbegyndt.

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge, er patienternes ønsker og forventninger vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2025-2026, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.