Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Sygeplejerske med særlig interesse for borgere med dobbeltdiagnose og misbrugsproblematikker

Afdeling Sygeplejen i Bornholms Regionskommune ruster nu op i forhold til at kunne levere en endnu bedre og mere stabil sygepleje rettet mod borgere med psykiatriske problemstillinger og sygdomme, evt. handicaps samt dobbeltdiagnose og misbrugsproblematikker. Dit virkefelt bliver således både de sundhedsfaglige og sociale udfordringer, som borgere med dobbelt diagnoser kan have.

Vi søger specifikt en sygeplejerske, som har stor lyst til og brænder for at arbejde med den helt særlige kategori af borgere, som samfundet nok populistisk kalder ”de skæve eksistenser”, og således have funktion som sygeplejerske tilknyttet plejecenter Nylars 20 timer/ugentligt i gennemsnit. Den resterende del af ansættelsen vil du være tilknyttet Plejecenter Snorrebakken, hvor beboerne ofte har demens eller borgere med dobbeltdiagnose, multisygdomme eller psykiatriske problemstillinger. Der kan også blive tale om, at du oplæres i funktion som udekørende sygeplejerske, således du kan deltage i vagtdækningen af aften- og nattevagter.

På Bornholm har vi plejecenter Nylars, som er det kommunale plejecenter med en ramme for borgere med dobbeltdiagnoser, altså forskellige afhængighedslidelser af diverse rusmidler samt psykiatriske lidelser, og hvor størstedelen af målgruppen er fra 50 år+. Borgernes udfordringer spænder således med andre ord fra psykiatri og misbrug til demens og hjerneskade - Til dette plejecenter søger vi en sygeplejerske som i gennemsnit 20 timer om ugen skal samarbejde med det faste personale på Plejecenter Nylars (primært social- og sundhedsassistenter og –hjælpere samt pædagoger og pædagogiske assistenter), og som forventeligt skal samarbejde mere fast med særligt én anden fastansat sygeplejerske, således at beboerne og personalet på PLC Nylars oplever, at der er mere fasttilknyttede sygeplejersker, og der kan opbygges gode og tillidsbaserede relationer til gavn for borgerne og opgaveløsningen.

På begge plejecentre består arbejdet som sygeplejerske bl.a. i at yde psykiatrisk sygepleje i et tæt samarbejde med personalet samt psykiater, som kommer på tilsyn – der er således tale om at sikre korrekt behandlingsforløb, opfølgninger på diverse tiltag fx medicinsk titrering, oprettelse af og opfølgning på diverse ydelser til gavn og sikring af borgerforløbene.

Ud over samarbejdet med psykiater er der også samarbejde med praktiserende læger, hospitaler, forskellige ressourcepersoner indenfor såvel sundheds/sygeplejefaglige, pædagogiske og sociale områder. 

Som allerede nævnt er beboerne ofte multisyge – det vil sige, at du også skal arbejde med diabetes, KOL, stofskiftesygdomme, kroniske smerter, følger efter apoplexi, hjerte- og kredsløbssygdomme, osteoporose, urinsyregigt, hudproblemer, forskellige sår og sårplejer, mangelsygdomme fx vedr. vitamin, mineraler m.m.

Du skal også varetage demensforløbskoordinationen, som du vil blive introduceret til ved ansættelse i afdelingen.

Tilknytningen til afdeling Sygeplejen giver også mulighed for monofaglig sparring og vidensdeling om denne gruppe af særligt sårbare borgere med andre sygeplejersker. Du skal som sygeplejerske primært lede og koordinere borgernes forløb med et sundhedsfagligt ståsted, men samtidig kunne iagttage borgeren som et helt menneske med særligt hensyntagen til udfordringer som borgerne med dobbeltdiagnoser eller multisyge borgere ofte har.  

Og kommer du med den helt rigtige baggrund, vil du også kunne få mulighed for at udvikle dine sygeplejerskekolleger i viden og kompetencer inden for dobbeltdiagnoser og psykiatri samt indgå aktivt i udviklingssamarbejde med Center for Psykiatri og Handicap bl.a. med hensyn til øget sundheds- og sygeplejefaglig kompetenceudvikling af deres i øvrigt meget kompetente personale. Det vil således kunne komme på tale, at du i perioder skal fungere som underviser/konsulent, samtidig med at du har dine ugentlige timer på Plejecenter Nylars og Snorrebakken.

Vi vil også gerne tilbyde dig oplæring i at kunne fungere som udekørende sygeplejerske, idet den bornholmske sundhedsprofil indikerer, at der i stigende omfang vil være et øget behov for at koble det sundhedsfaglige og det socialfaglige område i højere grad til gavn for borgernes autonomi og selvrealisering.

Lidt om os:

Vi har godt 70 sygeplejersker ansat i afdelingen og erfaringerne i faget spænder mellem 4 måneder og 40+ år. Sygeplejerskerne arbejder med en primær funktion som enten udekørende eller på et af øens plejecentre eller øens rehabiliteringscenter. Alle sygeplejersker, som vi ansætter, skal som udgangspunkt og efter introduktion tage del i weekendvagter, aften- og nattevagter; dette dog i et begrænset omfang sv.t. forventet mellem 2-6 vagter/måned. Du vil blive tilknyttet et fast mødested, så du vil opleve at have daglige sygeplejerskekolleger. På hverdage møder der ca. 40 sygeplejersker ind i dagvagt med en primær funktion, som enten udekørende sygeplejerske, sygeplejerske med funktion i én af de 5 sundheds- og sygeplejeklinikker, sygeplejerske på et af øens plejecentre eller på øens rehabiliteringscenter – i aftenvagt møder der 3 sygeplejersker ind og løser opgaver hos de borgere, som planlagt har eller akut får brug for en sygeplejerske, om natten møder der én sygeplejerske ind. I alle vagtlag har vi et tæt og godt samarbejde med vore social- og sundhedsassistent og –hjælperkolleger.

Den kommunale sygepleje yder indsatser til borgerne ud fra ’lov om Hjemmesygepleje’. Indsatserne leveres i såvel sundheds- og sygeplejeklinikker, borgernes eget hjem, på øens plejecentre samt på rehabiliteringscenter Sønderbo. Kompleksiteten i indsatserne er stigende, bl.a. på grund af det nære sundhedsvæsen, de accelererede patientforløb, akutte funktioner mv.

Sygeplejerskerne arbejder ud fra kommunalbestyrelsens politiske vision om, at ”borgeren er herre i eget liv”. Sygeplejerskerne møder borgerne og opgaverne med et rehabiliterende mind-set, og arbejder sammen med kolleger, borgere og deres pårørende for at skabe rammer og muligheder, som understøtter og frigiver borgernes handlekraft, så borgerne kan leve et så meningsfuldt, selvstændig og udfoldet liv som muligt, så længe det er muligt, som er den beskrevne kerneopgave i Center for Sundhed og Forebyggelse. Det vil sige, at sygeplejerskens daglige samarbejdsparter er andre sygeplejersker, hvor der er mulighed for monofaglig sparring, SOSU assistenter, evt. terapeuter, de praktiserende læger, personalet på hospitalet, og sidst – men ikke mindst – borgeren og dennes pårørende. Denne brede samarbejdsflade kræver gode kommunikative, sundheds/sygeplejefaglige og sundhedspædagogiske evner – og er et område, hvor vi hele tiden arbejder på at blive bedre, både sammen og hver for sig. 

Vi tilbyder et introduktionsprogram:

Vi udvikler kontinuert på vores introduktionsprogram, så det bliver så godt som muligt – vi tilbyder alle vore nyansatte et individuelt tilrettet intro-program, som tager udgangspunkt i dine kompetencer og faglige forudsætninger. Fra vores side planlægger vi, at du tilknyttes en mentor fra starten af din ansættelse, og at du den første måned er med en kollega (typisk din mentor i størstedelen af vagterne) som ”føl”, og du derefter i stigende omfang løser flere og flere opgaver selv. Introduktionen indeholder også korte dagbesøg i afdelingens forskellige afsnit, således du får en større organisatorisk forståelse. Du kan også forvente, at du i løbet af de første måneder introduceres til de forskellige vagtlag. Endelig indeholder introperioden også central introduktion til den elektroniske omsorgsjournal, BRK som organisation, lokalt indgåede aftaler og meget mere.

Vi arbejder også meget med en fortsat kompetenceudvikling – det betyder, at vi løbende på vore interne møder har forskellige former for undervisning både af kolleger, eksterne samarbejdspartnere, firmarepræsentanter m.m., men vi er også meget bevidste om at sende kolleger på såvel konferencer, årskurser, landsmøder og forskellige uddannelser – i skrivende stund har vi sygeplejersker, der er tilmeldt sår- og kompressionsuddannelse, diplommodul i akut sygepleje, specialuddannelse i borgernær sygepleje. Vi arbejder med faglige ressourcepersoner, således at vi som gode generalister har nogle monofaglige kolleger, som vi kan sparre med; af faglige områder har vi fx demens, inkontinens, diabetes, sår- og kompression m.fl.

Vi forventer og øver os i at blive endnu bedre til aktiv vidensdeling, så vi alle får viden og inspiration løbende.

Vi søger en sygeplejerske som:

 • Har nogle års erfaring med psykiatri og nu gerne vil koble den viden sammen med et somatisk fokus til gavn for det hele menneske
 • Motiveres af sygeplejeopgaver tæt på borgerne
 • Har viden om dobbeltdiagnoser og multisygdomme
 • Har interesse i at arbejde med sårbare og udsatte borgere
 • Bevarer overblikket i en kompleks og uforudsigelig hverdag
 • Kan eller vil lære at lede og koordinere borgerforløb
 • Arbejder struktureret og målrettet
 • Er interesseret i og parat til faglig udvikling, både i hverdagen og i kurser og uddannelser
 • Er fleksibel
 • Har viden om og forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation – eller vil lære det
   

Vi tilbyder:

 • Ansættelse som sygeplejerske fra 1.3.2021 eller efter aftale
 • Ansættelse i enten fast eller tidsbegrænset stilling
 • 30 – 37 timer/uge i gennemsnit
 • Skiftende vagter, hvor størstedelen vil være dagvagter
 • God introduktion med mentorordning
 • En ambitiøs arbejdsplads, hvor målet er øget livskvalitet hos borgerne, høj faglig og professionel opgaveløsning, og arbejdsglæde og trivsel hos medarbejderne
 • Udfordrende og varierende sygeplejefaglige opgaver
 • Engagerede og imødekommende kolleger, som også arbejder kreativt og innovativt med at skabe et godt arbejdsmiljø med forskellige sociale tiltag
 • Tværfagligt samarbejde med kolleger (SSA + SSH, pædagoger, terapeuter m.m.)
 • Tværsektorielt samarbejde med fx praktiserende læger, hospitaler (Bornholms Hospital, Rigshospitalet m.fl.)
 • Stor indflydelse på planlægningen af det daglige arbejde, ferie og afspadseringsønsker i det lokale team og tilhørende klynge
 • En afdelingsledelse som altid er åbne for nye idéer, aktiv feedback og udviklingstiltag

 

Praktiske oplysninger:

Du skal have dansk autorisation som sygeplejerske, kørekort, kunne fremvise børne- og straffeattester – ansættelse i afdeling er betinget heraf.

Ønsker du at vide mere om stillingerne, så kontakt:

Faglig leder i afdeling Sygeplejen Jette Tvede Christiansen (5692 9193) eller

leder af afdeling Sygeplejen Charlotte Høffding Larsen (5692 1290)

Ansøgningsfrist: 14. januar 2021.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 3 og 4, 2021. Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger – i skrivende stund forventer vi, at samtalerne afholdes ved fysisk fremmøde i Rønne – ændres anbefalingerne vil samtalerne blive afviklet via Skype.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.
 Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse.  Kørekort til personbil er et krav.

Ansættelsen er pr. 01-03-2021.

Praktisk information

Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 14-01-2021. 

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt uge 3 og uge 4

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Charlotte Høffding Larsen på 56921290 eller 21307916.
 

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune er en stor organisation med ca. 3.500 medarbejdere, og samtidig en unik kommunal arbejdsplads: Vi udgør en region for sig og arbejder med strategier og projekter, som danske kommuner normalt ikke kan. Vi har ansvar for områder som turisme og erhvervsudvikling, og står selv for internationale samarbejder og EU-programmer. Vi har visionære planer for øens fremtid. Ikke mindst drømmen om at skabe et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi.

På www.brk.dk kan du læse mere om Bornholms Regionskommune.

På www.brk.dk/taetsammen kan du læse om projekt Tæt sammen, hvor vi sætter fokus på kultur, fælles identitet og samarbejde, ved at beskrive de mange former for samarbejde i 12 fortællinger om regionskommunen.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?

Målt på naturscenerier og kulturarv er Bornholm Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Vi ved, at potentielle tilflyttere har brug for information, råd og vejledning, og derfor er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Han kan bl.a. fortælle, hvordan han kan hjælpe med at skaffe et job til din ægtefælle.

Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.