Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Tenure track-adjunkt eller lektor i Teater- og Performancestudier

Ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås hermed en stilling som tenure track-adjunkt eller lektor i Teater- og Performancestudier til besættelse fra 1. august 2020 eller snarest derefter.

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) beskæftiger sig primært med kunst- og kulturprodukter, kulturteori og -historie og kulturformidling. Instituttet danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau. Faget Teater- og Performancestudier omfatter såvel de traditionelle teatervidenskabelige discipliner som performancestudier og -teori.

Yderligere information om instituttet kan findes på www.ikk.ku.dk

Stillingsindhold for begge stillinger.
Ved Teater- og Performancestudier varetages undervisning, eksamination og vejledning af studerende ved BA- og KA-uddannelsen. Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver inklusive dertil hørende administration og formidling. Der lægges i vurderingen af ansøgninger derfor vægt på dokumenterede kompetencer og refleksioner inden for disse to områder (se yderligere nedenfor). Derudover lægger instituttet vægt på, at ansøgere er i stand til at varetage forsknings- og undervisningsopgaver på tværs af instituttets afdelinger og fag.

Kvalifikationskrav
Specifikt ønskes stillingen besat med en person, som kan dokumentere forskning i scenekunst med afsæt i nyere teater- og performanceteorier samt i kunstnerisk praksis i forbindelse med disse udtryksformer. På undervisningssiden skal den, der ansættes, være med til at gentænke undervisningen i Teaterhistorie sammen med fagets øvrige undervisere og i samspil med uddannelsens kuratoriske, dramaturgiske og analytiske dimensioner. Det vil således tælle til ansøgers fordel, hvis vedkommende kan dokumentere excellente resultater af undervisning, herunder erfaring med undervisningsudvikling.

Ansøger må yderligere kunne indgå i dynamiske samarbejder med Institut for Kunst- og Kulturvidenskabs øvrige fag og forskningsmiljøer, ligesom Afdeling for Teater- og Performancestudier satser på at øge samarbejdsrelationerne mellem forsknings- og kulturinstitutioner. Ansøgere, der har erfaring med etablering af sådanne samarbejdsrelationer, vil blive foretrukket. Ansøgere må endvidere være indstillet på at gøre en indsats for at tiltrække eksterne forskningsmidler

Lektor
Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. En lektor skal kunne deltage i instituttets almindelige administration og eksaminer samt i bedømmelsesudvalg. Desuden skal en lektor kunne administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter.

Læs mere om kvalifikationskravene til lektorer i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212083

Endvidere henvises til Det Humanistiske Fakultets lektorkriterier.

Tenure track-adjunkt
Ansættelse som tenure track-adjunkt forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for fagområdet. Et tenure track-adjunktur er et 6-årigt adjunktur med forpligtelse til forskning og undervisning. Som en del af adjunktansættelsen kræves deltagelse i adjunktpædagogikum, og det forventes, at adjunkten deltager i aktiviteter på instituttet herunder eksaminer og administration. Senest seks måneder inden udløbet af den 6- årige ansættelsesperiode som adjunkt, vil et bedømmelsesudvalg, nedsat af dekanen, vurdere om adjunkten kan kvalificere sig til at overgå til en tidsubegrænset ansættelse som lektor.

Læs mere om tenure-track programmet på København Universitets hjemmeside: http://employment.ku.dk/tenure-track/

For mere information omkring kvalifikationer for tenure track-adjunkter i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212083

For begge stillinger gælder følgende kvalifikationskrav:
Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang af den videnskabelige produktion, fx antal internationale publikationer, peer-reviewede tidsskrifter eller højt rangerede publikationer på internationalt kendte forlag.
 • Ansøgerens videnskabelige indsats, faglige bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse.
 • Forskningsledelse og erfaring med forskningsansøgninger.
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer, herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk. Se fakultetets uddannelsespædagogiske charter under: http://hum.ku.dk/paedagogiskcharter/ Der opfordres desuden til at ansøgere læser Københavns Universitet guidelines for undervisningsportfolio.
 • Erfaring med formidling af forskning i bredere medier og offentligheden.
 • Eventuelle dokumenterede administrative kvalifikationer.
Såvel en tenure track-adjunkt som en lektor skal have en videnskabelig produktion på internationalt niveau og/eller besidde et internationalt anerkendt potentiale for fremover at sætte et markant aftryk på sit fagfelt.

Ansøgere vil primært blive bedømt i forhold til deres forskning, som skal være dokumenteret på internationalt niveau. Til tenure track-adjunkturet er undervisningsmæssige kvalifikationer ikke et krav, men dokumenteret erfaring med undervisning vil blive inddraget i den samlede vurdering. Til lektoratet er undervisningsmæssige kvalifikationer et krav. Derudover vil der blive lagt vægt på kvalifikationer i henseende til formidling og eksterne relationer, herunder evnen til at tiltrække ekstern finansiering.

Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.

Yderligere information kan fås hos institutleder Mette Sandbye, e-mail: sandbye@hum.ku.dk

Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.

Klik på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden.

Det skal angives hvilken stillingen der søges.

Ansøgningen, som kan skrives på skandinavisk eller engelsk, skal indeholde følgende bilag:

 • Ansøgningsbrev
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d.-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Projektforslag og dokumentation af undervisningskompetencer og forskningsformidling
 • Undervisningsportofolio. Dokumentationen for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling se mere på http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/ (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning).
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.
 • Referencer/anbefalinger
Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller arbejdet er et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings- og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om rekrutteringsproceduren kan fås hos HR, fuldmægtig Rikke Dall e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, anfør venligst ID NR. 211-0010/19-2P

Løn- og ansættelsesvilkår for lektor og tenure-track adjunkt
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og vedkommendes faglige organisation. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Det Humanistiske Fakultet tilbyder derudover en startpakke til tenure track-adjunkter. Læs mere om tenure track-adjunkt ansættelse på fakultetets engelske hjemmeside: http://humanities.ku.dk/about/tenuretrack/

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 26. februar 2020 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.
Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330159796Phoenix-2668ec7812020-01-17T00:00:00Tenure track-adjunkt eller lektor i Teater- og PerformancestudierVed Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås hermed en stilling som tenure track-adjunkt eller lektor i Teater- og Performancestudier til besættelse fra 1. august 2020 eller snarest derefter.

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) beskæftiger sig primært med kunst- og kulturprodukter, kulturteori og -historie og kulturformidling. Instituttet danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau. Faget Teater- og Performancestudier omfatter såvel de traditionelle teatervidenskabelige discipliner som performancestudier og -teori.

Yderligere information om instituttet kan findes på www.ikk.ku.dk

Stillingsindhold for begge stillinger.
Ved Teater- og Performancestudier varetages undervisning, eksamination og vejledning af studerende ved BA- og KA-uddannelsen. Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver inklusive dertil hørende administration og formidling. Der lægges i vurderingen af ansøgninger derfor vægt på dokumenterede kompetencer og refleksioner inden for disse to områder (se yderligere nedenfor). Derudover lægger instituttet vægt på, at ansøgere er i stand til at varetage forsknings- og undervisningsopgaver på tværs af instituttets afdelinger og fag.

Kvalifikationskrav
Specifikt ønskes stillingen besat med en person, som kan dokumentere forskning i scenekunst med afsæt i nyere teater- og performanceteorier samt i kunstnerisk praksis i forbindelse med disse udtryksformer. På undervisningssiden skal den, der ansættes, være med til at gentænke undervisningen i Teaterhistorie sammen med fagets øvrige undervisere og i samspil med uddannelsens kuratoriske, dramaturgiske og analytiske dimensioner. Det vil således tælle til ansøgers fordel, hvis vedkommende kan dokumentere excellente resultater af undervisning, herunder erfaring med undervisningsudvikling.

Ansøger må yderligere kunne indgå i dynamiske samarbejder med Institut for Kunst- og Kulturvidenskabs øvrige fag og forskningsmiljøer, ligesom Afdeling for Teater- og Performancestudier satser på at øge samarbejdsrelationerne mellem forsknings- og kulturinstitutioner. Ansøgere, der har erfaring med etablering af sådanne samarbejdsrelationer, vil blive foretrukket. Ansøgere må endvidere være indstillet på at gøre en indsats for at tiltrække eksterne forskningsmidler

Lektor
Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. En lektor skal kunne deltage i instituttets almindelige administration og eksaminer samt i bedømmelsesudvalg. Desuden skal en lektor kunne administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter.

Læs mere om kvalifikationskravene til lektorer i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212083

Endvidere henvises til Det Humanistiske Fakultets lektorkriterier.

Tenure track-adjunkt
Ansættelse som tenure track-adjunkt forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for fagområdet. Et tenure track-adjunktur er et 6-årigt adjunktur med forpligtelse til forskning og undervisning. Som en del af adjunktansættelsen kræves deltagelse i adjunktpædagogikum, og det forventes, at adjunkten deltager i aktiviteter på instituttet herunder eksaminer og administration. Senest seks måneder inden udløbet af den 6- årige ansættelsesperiode som adjunkt, vil et bedømmelsesudvalg, nedsat af dekanen, vurdere om adjunkten kan kvalificere sig til at overgå til en tidsubegrænset ansættelse som lektor.

Læs mere om tenure-track programmet på København Universitets hjemmeside: http://employment.ku.dk/tenure-track/

For mere information omkring kvalifikationer for tenure track-adjunkter i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212083

For begge stillinger gælder følgende kvalifikationskrav:
Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:

 • Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang af den videnskabelige produktion, fx antal internationale publikationer, peer-reviewede tidsskrifter eller højt rangerede publikationer på internationalt kendte forlag.
 • Ansøgerens videnskabelige indsats, faglige bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse.
 • Forskningsledelse og erfaring med forskningsansøgninger.
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer, herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk. Se fakultetets uddannelsespædagogiske charter under: http://hum.ku.dk/paedagogiskcharter/ Der opfordres desuden til at ansøgere læser Københavns Universitet guidelines for undervisningsportfolio.
 • Erfaring med formidling af forskning i bredere medier og offentligheden.
 • Eventuelle dokumenterede administrative kvalifikationer.
Såvel en tenure track-adjunkt som en lektor skal have en videnskabelig produktion på internationalt niveau og/eller besidde et internationalt anerkendt potentiale for fremover at sætte et markant aftryk på sit fagfelt.

Ansøgere vil primært blive bedømt i forhold til deres forskning, som skal være dokumenteret på internationalt niveau. Til tenure track-adjunkturet er undervisningsmæssige kvalifikationer ikke et krav, men dokumenteret erfaring med undervisning vil blive inddraget i den samlede vurdering. Til lektoratet er undervisningsmæssige kvalifikationer et krav. Derudover vil der blive lagt vægt på kvalifikationer i henseende til formidling og eksterne relationer, herunder evnen til at tiltrække ekstern finansiering.

Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber.

Yderligere information kan fås hos institutleder Mette Sandbye, e-mail: sandbye@hum.ku.dk

Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.

Klik på knappen ”Søg stillingen” nederst på siden.

Det skal angives hvilken stillingen der søges.

Ansøgningen, som kan skrives på skandinavisk eller engelsk, skal indeholde følgende bilag:

 • Ansøgningsbrev
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis/Ph.d.-bevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Projektforslag og dokumentation af undervisningskompetencer og forskningsformidling
 • Undervisningsportofolio. Dokumentationen for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling se mere på http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/ (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning).
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5.
 • Referencer/anbefalinger
Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller arbejdet er et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings- og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om rekrutteringsproceduren kan fås hos HR, fuldmægtig Rikke Dall e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, anfør venligst ID NR. 211-0010/19-2P

Løn- og ansættelsesvilkår for lektor og tenure-track adjunkt
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og vedkommendes faglige organisation. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Det Humanistiske Fakultet tilbyder derudover en startpakke til tenure track-adjunkter. Læs mere om tenure track-adjunkt ansættelse på fakultetets engelske hjemmeside: http://humanities.ku.dk/about/tenuretrack/

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 26. februar 2020 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.2020-02-17T00:56:00.687 Ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås hermed en stilling som tenure track-adjunkt eller lektor i Teater- og Performancestudier til besættelse fra 1. august 2020 eller snarest derefter. Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) beskæftiger sig primært med kunst- og kulturprodukter, kulturteori og -historie og kulturformidling. Instituttet danner ramme om international forskning og højere uddannelse fra BA- til ph.d.-niveau. Faget Teater- og Performancestudier omfatter såvel de traditionelle teatervidenskabelige discipliner som performancestudier og -teori. Yderligere information om instituttet kan findes på www.ikk.ku.dk Stillingsindhold for begge stillinger. Ved Teater- og Performancestudier varetages undervisning, eksamination og vejledning af studerende ved BA- og KA-uddannelsen. Stillingens arbejdsfelt fordeler sig ligeligt på uddannelses- og forskningsopgaver inklusive dertil hørende administration og formidling. Der lægges i vurderingen af ansøgninger derfor vægt på dokumenterede kompetencer og refleksioner inden for disse to områder (se yderligere nedenfor). Derudover lægger instituttet vægt på, at ansøgere er i stand til at varetage forsknings- og undervisningsopgaver på tværs af instituttets afdelinger og fag. Kvalifikationskrav Specifikt ønskes stillingen besat med en person, som kan dokumentere forskning i scenekunst med afsæt i nyere teater- og performanceteorier samt i kunstnerisk praksis i forbindelse med disse udtryksformer. På undervisningssiden skal den, der ansættes, være med til at gentænke undervisningen i Teaterhistorie sammen med fagets øvrige undervisere og i samspil med uddannelsens kuratoriske, dramaturgiske og analytiske dimensioner. Det vil således tælle til ansøgers fordel, hvis vedkommende kan dokumentere excellente resultater af undervisning, herunder erfaring med undervisningsudvikling. Ansøger må yderligere kunne indgå i dynamiske samarbejder med Institut for Kunst- og Kulturvidenskabs øvrige fag og forskningsmiljøer, ligesom Afdeling for Teater- og Performancestudier satser på at øge samarbejdsrelationerne mellem forsknings- og kulturinstitutioner. Ansøgere, der har erfaring med etablering af sådanne samarbejdsrelationer, vil blive foretrukket. Ansøgere må endvidere være indstillet på at gøre en indsats for at tiltrække eksterne forskningsmidler Lektor Ved besættelse af stillingen som lektor lægger vi vægt på at ansøgeren har forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer, der svarer til hvad der kan opnås ved tilfredsstillende gennemført ansættelse som adjunkt. En lektor skal kunne deltage i instituttets almindelige administration og eksaminer samt i bedømmelsesudvalg. Desuden skal en lektor kunne administrere forskningsprojekter og yde pædagogisk supervision til adjunkter. Læs mere om kvalifikationskravene til lektorer i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019: https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 212083 Endvidere henvises til Det Humanistiske Fakultets lektorkriterier. Tenure track-adjunkt Ansættelse som tenure track-adjunkt forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for fagområdet. Et tenure track-adjunktur er et 6-årigt adjunktur med forpligtelse til forskning og undervisning. Som en del af adjunktansættelsen kræves deltagelse i adjunktpædagogikum, og det forventes, at adjunkten deltager i aktiviteter på instituttet herunder eksaminer og administration. Senest seks måneder inden udløbet af den 6- årige ansættelsesperiode som adjunkt, vil et bedømmelsesudvalg, nedsat af dekanen, vurdere om adjunkten kan kvalificere sig til at overgå til en tidsubegrænset ansættelse som lektor. Læs mere om tenure-track programmet på København Universitets hjemmeside: http: employment.ku.dk tenure-track For mere information omkring kvalifikationer for tenure track-adjunkter i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019: https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 212083 For begge stillinger gælder følgende kvalifikationskrav: Der vil derudover blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer: Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang af den videnskabelige produktion, fx antal internationale publikationer, peer-reviewede tidsskrifter eller højt rangerede publikationer på internationalt kendte forlag. Ansøgerens videnskabelige indsats, faglige bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse. Forskningsledelse og erfaring med forskningsansøgninger. Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer, herunder evne til at varetage undervisning på dansk og engelsk. Se fakultetets uddannelsespædagogiske charter under: http: hum.ku.dk paedagogiskcharter Der opfordres desuden til at ansøgere læser Københavns Universitet guidelines for undervisningsportfolio. Erfaring med formidling af forskning i bredere medier og offentligheden. Eventuelle dokumenterede administrative kvalifikationer. Såvel en tenure track-adjunkt som en lektor skal have en videnskabelig produktion på internationalt niveau og eller besidde et internationalt anerkendt potentiale for fremover at sætte et markant aftryk på sit fagfelt. Ansøgere vil primært blive bedømt i forhold til deres forskning, som skal være dokumenteret på internationalt niveau. Til tenure track-adjunkturet er undervisningsmæssige kvalifikationer ikke et krav, men dokumenteret erfaring med undervisning vil blive inddraget i den samlede vurdering. Til lektoratet er undervisningsmæssige kvalifikationer et krav. Derudover vil der blive lagt vægt på kvalifikationer i henseende til formidling og eksterne relationer, herunder evnen til at tiltrække ekstern finansiering. Ikke dansktalende skal inden for en kortere periode (max. 2 år) tilegne sig de fornødne danskkundskaber. Yderligere information kan fås hos institutleder Mette Sandbye, e-mail: sandbye@hum.ku.dk Ansøgning Send ansøgningen elektronisk via linket Søg online i Adobe PDF eller Word format. Klik på knappen Søg stillingen nederst på siden. Det skal angives hvilken stillingen der søges. Ansøgningen, som kan skrives på skandinavisk eller engelsk, skal indeholde følgende bilag: Ansøgningsbrev CV Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis Ph.d.-bevis) Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med * Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv. Projektforslag og dokumentation af undervisningskompetencer og forskningsformidling Undervisningsportofolio. Dokumentationen for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling se mere på http: jobportal.ku.dk videnskabelige-stillinger rekrutteringsproces undervisningsportfolio (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning). Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 5 publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst 3 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-5. Referencer anbefalinger Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller arbejdet er et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet. Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt. Ansættelsesprocedure Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings- og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter: https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 140435 Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. Yderligere oplysninger om rekrutteringsproceduren kan fås hos HR, fuldmægtig Rikke Dall e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, anfør venligst ID NR. 211-0010 19-2P Løn- og ansættelsesvilkår for lektor og tenure-track adjunkt Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og vedkommendes faglige organisation. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer. Det Humanistiske Fakultet tilbyder derudover en startpakke til tenure track-adjunkter. Læs mere om tenure track-adjunkt ansættelse på fakultetets engelske hjemmeside: http: humanities.ku.dk about tenuretrack Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Ansøgningsfristen er den 26. februar 2020 kl. 23:59 CET. Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.11Jobnet2668ec78100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2020-02-16T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1307&ProjectId=151089&DepartmentId=18978&MediaId=4632&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3693834KU - SCIENCE - NBI11Nørre Campus, Blegdamsvej 172100København ØDKDanmark0sandbye@hum.ku.dkDKDanmarkDKDanmark8Fuldtid46Permanent10000887423JobNet5101863510186310017-01-2020000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2668ec78https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=2668ec78https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2668ec78&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=2668ec78&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/15.jpgTenure track-adjunkt eller lektor i Teater- og Performancestudier12008001Dansk3Læse/ tale231005Lektor9Undervisning og pædagogik363948829Mettesandbye@hum.ku.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK