Gem job

Visionær og synlig skoleleder til Åvangsskolen på Bornholm

Vil du være skoleleder på en skøn skole, hvor elevernes faglige udvikling og trivsel er særdeles vigtig for os, og hvor engagement, gode fællesskaber og høj faglighed er i fokus? Vi søger en visionær, synlig og dygtigt kommunikerende skoleleder til Åvangsskolen; en skoleleder, der i samarbejde med det øvrige ledelsesteam, skolens medarbejdere og forældre, tør gå forrest i arbejdet med at samle hele skolen og videreudvikle Åvangsskolens DNA: Fællesskab og skoleglæde gennem hele skolegangen. Som skoleleder, bliver du en del af en samlet strategisk skoleledelse og en fælles forpligtende skoleudvikling af folkeskolerne på Bornholm: Den fælles bornholmske folkeskole.

Vi er stolte af øens ni folkeskoler, af vores personale og vores knap 2600 elever, som hver dag møder op i det bornholmske skolevæsen for at blive klogere, og for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Alle skoler danner ramme om stærke fællesskaber, og skal være et godt sted at være og et godt sted at lære. Vi søger en ny skoleleder, der sammen med skolens øvrige ledere, dygtige medarbejdere og engagerede forældre, vil lede udviklingen af Åvangsskolen, som er én af øens 6 almene folkeskoler. Åvangsskolen har en stærk selvstændig profil og er samtidigt en del af noget større: Den fælles bornholmske folkeskole.

Åvangsskolen
Åvangsskolen har 451 elever fra 0. - 9. klasse, en SFO med 125 børn og ca. 80 medarbejdere, der hver dag gør en forskel i børnenes liv. På skolen er desuden en ”mellemform”, hvor man med specialpædagogiske tiltag favner elever med særlige udfordringer. Åvangsskolen er ikke bare ord og visioner på en planche. Skolens værdier findes i hjernen, i hjertet og i benene. Det er en skole, hvor der er højt til loftet og hvor ordentlighed i de menneskelige relationer vægtes højt. Begreberne skoleglæde og fællesskabsfølelse er vigtige for skolens medarbejdere og har været mål for de traditioner, der er sat i værk.

På Åvangsskolen arbejdes der, sammen med forældre og børn, om at skabe en god skole og medarbejderne både tør og vil gøre en forskel for øen og for skolens elever og voksne. Derfor går skolen ofte nye veje for at udvikle alle elevers faglige udvikling og øge deres nysgerrighed, trivsel og motivation for læring. Dette arbejde understøttes gennem et udvidet samarbejde mellem lærere, pædagoger og vejledere. Skolen prioriterer muligheden for to-voksenordning på alle årgange og udvikler co-teaching forløb både i vejlederindsatser, det tværprofessionelle samarbejde og i hverdagsundervisningen.

Skolen har særligt fokus på Innovation og entreprenørskab med udgangspunkt i, at styrke arbejdet med elevernes motivation og medinddragelse for at styrke eleverne i at kunne omsætte idéer, drømme og tanker til handling. Der arbejdes i selvstyrende teams, og med at udvikle de professionelle læringsfællesskaber med refleksion, videndeling og fælles forberedelse, som en naturlig arbejdsform, for at sikre, at alle elever udfordres. I skoleåret 2022/23 er der planlagt et udviklingsforløb omkring klasseledelse.

På skolen arbejder de ansatte, forældre og børn sammen med afsæt i stærke værdier:

 • Vi møder andre mennesker positivt og med udgangspunkt i deres potentialer
 • Vi respekterer forskelligheder og møder hinanden med åbenhed og interesse
 • Vi har klare forventninger til hinanden i åben dialog
 • Vi oplever os som en del af fællesskabet på skolen.
 • Vi forventer det bedste af hinanden og indgår ansvarligt i fællesskabet
 • Vi bliver dygtigere af at lære med og af hinanden
 • Vi gør os umage hver dag
 • Vi er åbne for nytænkning
 • Vi involverer hinanden, har medindflydelse og tager ansvar
 • Vi vægter dannelse til en verden og en fremtid i forandring.

Personlige kompetencer
Vi søger en visionær og synlig skoleleder, der kan sætte tydelige mål og lægge kursen for hele skolen og lede udviklingen af Åvangsskolen i et tæt og dialogorienteret samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.  Vores nye skoleleder skal være en stærk kommunikator og have mod og energi på at videreudvikle skolen med nye tiltag, i respekt for det fundament og værdigrundlag, som skolen står på. Du skal kunne motivere og opnå bredt følgeskab gennem tydelig retning, inddragelse og med respektfuld kommunikation, der er i øjenhøjde med forældre, medarbejdere, foreninger, myndigheder, virksomheder og øens øvrige folkeskoler.

Skolens elever og voksne har brug for en skoleleder, der har mod på at gå såvel foran som bag skolens medarbejdere, og du skal derfor være stærk i at danne relationer til både børn og voksne, ligesom du skal være følelsesmæssigt rolig i en ofte hektisk og foranderlig hverdag, også når der er modvind. Du har en åben, empatisk, tillidsfuld og anerkendende ledelsesstil med blik for både elever og medarbejderes læringsfællesskaber og trivsel, og du arbejder aktivt for et sundt arbejdsmiljø. Vi ønsker en skoleleder, der prioriterer at udvikle stærke professionelle læringsfællesskaber både sammen i ledelsesteamet og i forhold til resten af skolen, med det formål at styrke læringsudbytte og trivsel på skolen. I hverdagen er det vigtigt, at du er tilgængelig som sparringspart til skolens medarbejdere om pædagogiske tiltag og hverdagens udfordringer og glæder.

Du er dygtig til at skabe og synliggøre sammenhænge og synergi på egen skole og på øens folkeskoler. Desuden evner du at formidle dig om politiske mål for skolen, i dialog med ledere og medarbejdere. Du formår at løfte sammen med andre og fremme en positiv læringskultur, hvor du deler dine erfaringer og understøtter kollegaers arbejde med energi og entusiasme. Du er nysgerrig af natur og udvikler det, der kan forbedres med et samtidigt fokus på det, der virker. Du kan tage hurtige beslutninger, når situationen kræver det. Det er vigtigt for os, at du kommer med en positiv energi, og at du leder med et glimt i øjet.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har erfaring med skole- og personaleledelse såvel som med administrativ- og økonomisk drift. Vi forventer, at du har suppleret din ledererfaring med en relevant lederuddannelse og at du formår at arbejde videns baseret med skoleudvikling. Vi forventer, at du er kulturbærer og værdiskaber, og er i stand til at arbejde både strategisk og praksisnært med vigtige indsatsområder som: Faglig udvikling, trivsel, kommunikation, forældresamarbejde, kompetence og kapacitetsopbygning, inklusion og it.

Du forventes at have følgende kvalifikationer:

 • uddannet lærer eller pædagog med en bred skolefaglig indsigt
 • afsluttet lederuddannelse på diplom- eller masterniveau
 • erfaring som skole- og/eller mellemleder
 • specialpædagogisk viden og erfaring
 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og kan implementere politiske mål i praksis
 • erfaring med at udvikle professionelle læringsfællesskaber med det formål at styrke børn og voksnes læringsudbytte og trivsel på skolen
 • kan navigere sikkert i prioritering og løsning af strategiske udviklings- og driftsopgaver

Fælles Folkeskole Bornholm – fælles om at levere det bedste
Øens seks folkeskoler, to specialskoler og ungdomsskolen arbejder tæt sammen om at give eleverne den højest mulige kvalitet i undervisningen og en sund trivsel. Vi deler viden, og udnytter alle de fordele, der er ved at arbejde sammen. Hver af vores folkeskoler er unikke og har deres særpræg, men fælles for os er, at skolerne er åbne ud mod omverdenen og en aktiv del af lokalsamfundet. Det ligger vores hjerter nær, at vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Alle vores skoler har naturen lige uden for døren, det udnytter vi til at give børnene en grøn (ud)dannelse.
Se vores præsentation af folkeskolerne her.

Bright Green Island i børnehøjde
Bornholm har sat kurs mod et mere bæredygtigt samfund og er i sommeren 2020 udnævnt til at være dén ø i Europa, der har den mest ambitiøse, bæredygtige energiudvikling. Alle børn og unge i de bornholmske dagtilbud og den bornholmske folkeskole arbejder med en grøn dannelse, som indbefatter, medansvarsfølelse, naturforståelse, bæredygtighed og kærlighed til naturen. Grøn dannelse er således en integreret del af læringsforløb i dagtilbud og skole, så børnene dannes til at være livsduelige og demokratiske samfundsborgere i et fællesskab af mangfoldighed – lokalt som globalt.

Bornholm er helt unik
Stadigt flere får øje for, at Bornholm er et attraktivt sted at leve, arbejde og vokse op. Øen anerkendes internationalt for sin unikke natur, hvor bornholmere og gæster både kan finde stilhed og ro og dyrke en række outdooraktiviteter. Bornholm er kendt som gourmet-ø, og er for andet år i træk nomineret til verdens bedste rejse-ø. Bornholm er desuden kåret som World Craft Region på grund af sit rige kunsthåndværkermiljø.
På øen er der tradition for, at skolerne er en vigtig del af det bornholmske lokalsamfund, og skolerne samarbejder med virksomheder, kultur-, natur- og fritidsinstitutioner. Samarbejdet med Folkemødet og lokale kunsthåndværkere er helt unikt og kendetegnet ved innovative projekter. Projekter, der bidrager til mødet mellem børn, den bornholmske natur, kultur og kunst. Projekter, der skaber grobund for dannelse, identitet og børn og unges motivation for at være med skabere af det gode liv på Bornholm.

Center for Skole
Center for Skole er ét ud af i alt 10 centre i Bornholms Regionskommune.
Her kan du læse mere om Bornholms Regionskommunes organisation.  

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.
Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse. 
Ansættelsen er pr. 01-10-2022.

Praktisk information
Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 10-08-2022. 
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 33.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Trine Schloss Pedersen på 56921267 eller 61384971.

Ledelse i Bornholms Regionskommune
I Bornholms Regionskommune har vi tre ledelsesværdier: #Vi vil borgerne #Vi sætter retning #Vi leder sammen, som er fælles pejlemærker for alle vores ledere. Værdierne styrker fællesskabet på tværs af vores centre og gør det tydeligt for os selv og vores omverden, hvad vi står for. Vi har også sammen skabt et fælles ledelseskoncept, der beskriver både visionerne for det at være leder i BRK og angiver forventninger til ledergerningen. Ledelseskonceptet danner sammen med ledelsesværdierne, centrenes kerneopgavebeskrivelser og de enkelte lederes personlige ledelsesgrundlag et stærkt fælles grundlag for at lede og drive udviklingen i Bornholms Regionskommune. Se ledelseskonceptet her https://www.brk.dk/stillinger/Documents/BRK_lederkoncept_2021.pdf

Bornholms Regionskommune som arbejdsplads
Bornholms Regionskommune (BRK) har omkring 3.600 medarbejdere og er dermed ubestridt øens største arbejdsplads. Hver femte i job på Bornholm er ansat i kommunen, som er en del af rammen om alle bornholmeres liv. Vores ledere og medarbejdere er stolte over og entusiastiske omkring hver dag at samarbejde om både borgerne og hele Bornholms udvikling, og sammen styrer vi mod at gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde end i dag.  
BRK er på mange måder en unik kommunal arbejdsplads, fordi Bornholm udgør en region for sig. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som danske kommuner normalt ikke har, og vi skal selv kunne løfte alle opgaver inden for velfærd og samfundsopgaver, da vores nabokommuner er langt væk. Vi har visionære planer for øens fremtid. Det er målet, at Bornholm skal være en fossilfri ø i 2040, og vi har også ambitiøse mål for fritidsliv, folkesundhed og det gode børne- og ungdomsliv.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?
Målt på naturscenerier og kulturarv, synes vi Bornholm er Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden.
Det er tit en stor beslutning af flytte, hvad end du søger nye udfordringer på egen hånd eller har familien med til Bornholm. Har du brug for information, råd og vejledning om bolig, jobmuligheder for din ægtefælle, skole og fritid er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm.
Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


ellerGem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Visionær og synlig skoleleder til Åvangsskolen på Bornholm

Vil du være skoleleder på en skøn skole, hvor elevernes faglige udvikling og trivsel er særdeles vigtig for os, og hvor engagement, gode fællesskaber og høj faglighed er i fokus? Vi søger en visionær, synlig og dygtigt kommunikerende skoleleder til Åvangsskolen; en skoleleder, der i samarbejde med det øvrige ledelsesteam, skolens medarbejdere og forældre, tør gå forrest i arbejdet med at samle hele skolen og videreudvikle Åvangsskolens DNA: Fællesskab og skoleglæde gennem hele skolegangen. Som skoleleder, bliver du en del af en samlet strategisk skoleledelse og en fælles forpligtende skoleudvikling af folkeskolerne på Bornholm: Den fælles bornholmske folkeskole.

Vi er stolte af øens ni folkeskoler, af vores personale og vores knap 2600 elever, som hver dag møder op i det bornholmske skolevæsen for at blive klogere, og for at udvikle sig fagligt, personligt og socialt. Alle skoler danner ramme om stærke fællesskaber, og skal være et godt sted at være og et godt sted at lære. Vi søger en ny skoleleder, der sammen med skolens øvrige ledere, dygtige medarbejdere og engagerede forældre, vil lede udviklingen af Åvangsskolen, som er én af øens 6 almene folkeskoler. Åvangsskolen har en stærk selvstændig profil og er samtidigt en del af noget større: Den fælles bornholmske folkeskole.

Åvangsskolen
Åvangsskolen har 451 elever fra 0. - 9. klasse, en SFO med 125 børn og ca. 80 medarbejdere, der hver dag gør en forskel i børnenes liv. På skolen er desuden en ”mellemform”, hvor man med specialpædagogiske tiltag favner elever med særlige udfordringer. Åvangsskolen er ikke bare ord og visioner på en planche. Skolens værdier findes i hjernen, i hjertet og i benene. Det er en skole, hvor der er højt til loftet og hvor ordentlighed i de menneskelige relationer vægtes højt. Begreberne skoleglæde og fællesskabsfølelse er vigtige for skolens medarbejdere og har været mål for de traditioner, der er sat i værk.

På Åvangsskolen arbejdes der, sammen med forældre og børn, om at skabe en god skole og medarbejderne både tør og vil gøre en forskel for øen og for skolens elever og voksne. Derfor går skolen ofte nye veje for at udvikle alle elevers faglige udvikling og øge deres nysgerrighed, trivsel og motivation for læring. Dette arbejde understøttes gennem et udvidet samarbejde mellem lærere, pædagoger og vejledere. Skolen prioriterer muligheden for to-voksenordning på alle årgange og udvikler co-teaching forløb både i vejlederindsatser, det tværprofessionelle samarbejde og i hverdagsundervisningen.

Skolen har særligt fokus på Innovation og entreprenørskab med udgangspunkt i, at styrke arbejdet med elevernes motivation og medinddragelse for at styrke eleverne i at kunne omsætte idéer, drømme og tanker til handling. Der arbejdes i selvstyrende teams, og med at udvikle de professionelle læringsfællesskaber med refleksion, videndeling og fælles forberedelse, som en naturlig arbejdsform, for at sikre, at alle elever udfordres. I skoleåret 2022/23 er der planlagt et udviklingsforløb omkring klasseledelse.

På skolen arbejder de ansatte, forældre og børn sammen med afsæt i stærke værdier:

 • Vi møder andre mennesker positivt og med udgangspunkt i deres potentialer
 • Vi respekterer forskelligheder og møder hinanden med åbenhed og interesse
 • Vi har klare forventninger til hinanden i åben dialog
 • Vi oplever os som en del af fællesskabet på skolen.
 • Vi forventer det bedste af hinanden og indgår ansvarligt i fællesskabet
 • Vi bliver dygtigere af at lære med og af hinanden
 • Vi gør os umage hver dag
 • Vi er åbne for nytænkning
 • Vi involverer hinanden, har medindflydelse og tager ansvar
 • Vi vægter dannelse til en verden og en fremtid i forandring.

Personlige kompetencer
Vi søger en visionær og synlig skoleleder, der kan sætte tydelige mål og lægge kursen for hele skolen og lede udviklingen af Åvangsskolen i et tæt og dialogorienteret samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.  Vores nye skoleleder skal være en stærk kommunikator og have mod og energi på at videreudvikle skolen med nye tiltag, i respekt for det fundament og værdigrundlag, som skolen står på. Du skal kunne motivere og opnå bredt følgeskab gennem tydelig retning, inddragelse og med respektfuld kommunikation, der er i øjenhøjde med forældre, medarbejdere, foreninger, myndigheder, virksomheder og øens øvrige folkeskoler.

Skolens elever og voksne har brug for en skoleleder, der har mod på at gå såvel foran som bag skolens medarbejdere, og du skal derfor være stærk i at danne relationer til både børn og voksne, ligesom du skal være følelsesmæssigt rolig i en ofte hektisk og foranderlig hverdag, også når der er modvind. Du har en åben, empatisk, tillidsfuld og anerkendende ledelsesstil med blik for både elever og medarbejderes læringsfællesskaber og trivsel, og du arbejder aktivt for et sundt arbejdsmiljø. Vi ønsker en skoleleder, der prioriterer at udvikle stærke professionelle læringsfællesskaber både sammen i ledelsesteamet og i forhold til resten af skolen, med det formål at styrke læringsudbytte og trivsel på skolen. I hverdagen er det vigtigt, at du er tilgængelig som sparringspart til skolens medarbejdere om pædagogiske tiltag og hverdagens udfordringer og glæder.

Du er dygtig til at skabe og synliggøre sammenhænge og synergi på egen skole og på øens folkeskoler. Desuden evner du at formidle dig om politiske mål for skolen, i dialog med ledere og medarbejdere. Du formår at løfte sammen med andre og fremme en positiv læringskultur, hvor du deler dine erfaringer og understøtter kollegaers arbejde med energi og entusiasme. Du er nysgerrig af natur og udvikler det, der kan forbedres med et samtidigt fokus på det, der virker. Du kan tage hurtige beslutninger, når situationen kræver det. Det er vigtigt for os, at du kommer med en positiv energi, og at du leder med et glimt i øjet.

Kvalifikationer
Vi forventer, at du har erfaring med skole- og personaleledelse såvel som med administrativ- og økonomisk drift. Vi forventer, at du har suppleret din ledererfaring med en relevant lederuddannelse og at du formår at arbejde videns baseret med skoleudvikling. Vi forventer, at du er kulturbærer og værdiskaber, og er i stand til at arbejde både strategisk og praksisnært med vigtige indsatsområder som: Faglig udvikling, trivsel, kommunikation, forældresamarbejde, kompetence og kapacitetsopbygning, inklusion og it.

Du forventes at have følgende kvalifikationer:

 • uddannet lærer eller pædagog med en bred skolefaglig indsigt
 • afsluttet lederuddannelse på diplom- eller masterniveau
 • erfaring som skole- og/eller mellemleder
 • specialpædagogisk viden og erfaring
 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og kan implementere politiske mål i praksis
 • erfaring med at udvikle professionelle læringsfællesskaber med det formål at styrke børn og voksnes læringsudbytte og trivsel på skolen
 • kan navigere sikkert i prioritering og løsning af strategiske udviklings- og driftsopgaver

Fælles Folkeskole Bornholm – fælles om at levere det bedste
Øens seks folkeskoler, to specialskoler og ungdomsskolen arbejder tæt sammen om at give eleverne den højest mulige kvalitet i undervisningen og en sund trivsel. Vi deler viden, og udnytter alle de fordele, der er ved at arbejde sammen. Hver af vores folkeskoler er unikke og har deres særpræg, men fælles for os er, at skolerne er åbne ud mod omverdenen og en aktiv del af lokalsamfundet. Det ligger vores hjerter nær, at vi har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Alle vores skoler har naturen lige uden for døren, det udnytter vi til at give børnene en grøn (ud)dannelse.
Se vores præsentation af folkeskolerne her.

Bright Green Island i børnehøjde
Bornholm har sat kurs mod et mere bæredygtigt samfund og er i sommeren 2020 udnævnt til at være dén ø i Europa, der har den mest ambitiøse, bæredygtige energiudvikling. Alle børn og unge i de bornholmske dagtilbud og den bornholmske folkeskole arbejder med en grøn dannelse, som indbefatter, medansvarsfølelse, naturforståelse, bæredygtighed og kærlighed til naturen. Grøn dannelse er således en integreret del af læringsforløb i dagtilbud og skole, så børnene dannes til at være livsduelige og demokratiske samfundsborgere i et fællesskab af mangfoldighed – lokalt som globalt.

Bornholm er helt unik
Stadigt flere får øje for, at Bornholm er et attraktivt sted at leve, arbejde og vokse op. Øen anerkendes internationalt for sin unikke natur, hvor bornholmere og gæster både kan finde stilhed og ro og dyrke en række outdooraktiviteter. Bornholm er kendt som gourmet-ø, og er for andet år i træk nomineret til verdens bedste rejse-ø. Bornholm er desuden kåret som World Craft Region på grund af sit rige kunsthåndværkermiljø.
På øen er der tradition for, at skolerne er en vigtig del af det bornholmske lokalsamfund, og skolerne samarbejder med virksomheder, kultur-, natur- og fritidsinstitutioner. Samarbejdet med Folkemødet og lokale kunsthåndværkere er helt unikt og kendetegnet ved innovative projekter. Projekter, der bidrager til mødet mellem børn, den bornholmske natur, kultur og kunst. Projekter, der skaber grobund for dannelse, identitet og børn og unges motivation for at være med skabere af det gode liv på Bornholm.

Center for Skole
Center for Skole er ét ud af i alt 10 centre i Bornholms Regionskommune.
Her kan du læse mere om Bornholms Regionskommunes organisation.  

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse.
Som leder er du ansat uden højeste tjenestetid. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse. 
Ansættelsen er pr. 01-10-2022.

Praktisk information
Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 10-08-2022. 
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i uge 33.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Trine Schloss Pedersen på 56921267 eller 61384971.

Ledelse i Bornholms Regionskommune
I Bornholms Regionskommune har vi tre ledelsesværdier: #Vi vil borgerne #Vi sætter retning #Vi leder sammen, som er fælles pejlemærker for alle vores ledere. Værdierne styrker fællesskabet på tværs af vores centre og gør det tydeligt for os selv og vores omverden, hvad vi står for. Vi har også sammen skabt et fælles ledelseskoncept, der beskriver både visionerne for det at være leder i BRK og angiver forventninger til ledergerningen. Ledelseskonceptet danner sammen med ledelsesværdierne, centrenes kerneopgavebeskrivelser og de enkelte lederes personlige ledelsesgrundlag et stærkt fælles grundlag for at lede og drive udviklingen i Bornholms Regionskommune. Se ledelseskonceptet her https://www.brk.dk/stillinger/Documents/BRK_lederkoncept_2021.pdf

Bornholms Regionskommune som arbejdsplads
Bornholms Regionskommune (BRK) har omkring 3.600 medarbejdere og er dermed ubestridt øens største arbejdsplads. Hver femte i job på Bornholm er ansat i kommunen, som er en del af rammen om alle bornholmeres liv. Vores ledere og medarbejdere er stolte over og entusiastiske omkring hver dag at samarbejde om både borgerne og hele Bornholms udvikling, og sammen styrer vi mod at gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde end i dag.  
BRK er på mange måder en unik kommunal arbejdsplads, fordi Bornholm udgør en region for sig. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som danske kommuner normalt ikke har, og vi skal selv kunne løfte alle opgaver inden for velfærd og samfundsopgaver, da vores nabokommuner er langt væk. Vi har visionære planer for øens fremtid. Det er målet, at Bornholm skal være en fossilfri ø i 2040, og vi har også ambitiøse mål for fritidsliv, folkesundhed og det gode børne- og ungdomsliv.

Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm?
Målt på naturscenerier og kulturarv, synes vi Bornholm er Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden.
Det er tit en stor beslutning af flytte, hvad end du søger nye udfordringer på egen hånd eller har familien med til Bornholm. Har du brug for information, råd og vejledning om bolig, jobmuligheder for din ægtefælle, skole og fritid er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm.
Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+
Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.