Betingelser


Generelle handelsbetingelser

– for jobannoncering i Ofir jobunivers


Alle handler mellem kunden og Ofir foretages i henhold til nedenstående Generelle handelsbetingelser og de Generelle betingelser for brug af Ofir.dk samt de Særskilte handelsbetingelser for Ofir aftalekunder.


Priser

Alle priser publiceret på Ofir.dk er underlagt nærværende betingelser.

Alle opgivne priser er i danske kroner og tillægges moms samt eventuelle kommende skatter eller afgifter bestemt ved lov. Prisen inklusiv moms oplyses inden ordreafgivelse.

Ofir tager forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer.


Jobannoncering

På Ofir.dk optages kun jobannoncer med tilbud om ledige stillinger. Alle jobannoncer skal overholde de lovmæssige regler, der er gældende for stillingsopslag.


Nægtelse af visning af jobannoncer på Ofir.dk

Ofir forbeholder sig ret til at nægte optagelse af jobannoncer på Ofir.dk, der strider mod gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til brugeren eller Ofirs interesser. Ofir påtager sig dog intet ansvar for visning af jobannoncer på Ofir.dk, der er i strid med lovgivningen.


Nægtelse af oprettelse af virksomhed som bruger på Ofir.dk

Ofir forbeholder sig ret til at nægte oprettelse af virksomheder, eller virksomheders annoncer, der er i strid med gældende love og bestemmelser, eller mod hensynet til brugeren eller Ofirs interesser i øvrigt. Ofir påtager sig dog intet ansvar for annoncer og/eller anmodninger, der strider mod lovgivningen.


Visningsdato/-placering

Visningsdatoer og placeringsønsker overholdes i videst mulig udstrækning. Alle jobannoncer på Ofir.dk vises i et fast programmeret design.


Visningsperiode for jobannoncer

Visningsperioden for en jobannonce på Ofir.dk er op til 35 dage.


Ordrebekræftelse

Der fremsendes en ordrebekræftelse til alle kunder via mail. Ordrebekræftelsen sendes til den mailadresse kunden har oplyst og indeholder annoncespecifikation og pris.


Leveringsbetingelser

Er jobannoncen købt med kreditkort kan kunden forvente, at jobannoncen er online indenfor 2 timer (for betaling med kreditkort se "Betaling").

Alle virksomheder skal af hensyn til faktureringen godkendes af Ofir før levering. Ofir forpligter sig til at få de selvindtastede jobannoncer online senest 2 timer efter modtagelsen, når jobannoncen er købt på faktura af allerede godkendte kunder. For ikke godkendte kunder, vil jobannoncerne på hverdage være online indenfor 24 timer efter modtagelsen.

For alle kunder, der ønsker indtastning af jobannoncer foretaget af Ofir Kundecenter, vil der på hverdage gå op til 24 timer, før jobannoncen er online.

Ofir tager forbehold for forsinkelser grundet systemfejl.


Betalingsbetingelser / Fakturering

Den normale kredittid er netto kontant 14 dage fra fakturadato. Nominerede reklame- og mediabureauer ydes en kredittid på løbende måned + 30 dage.

Fakturering af enkelte jobannoncer og tilvalgsprodukter sker ugen efter jobannoncens oprettelse.

Annoncer fra private og ikke momsregistrerede virksomheder skal forudbetales.

Ved overskridelse af forfaldsdatoen beregnes en rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned til betalingen sker.


Betaling

Enhver form for online overførsel af penge til Ofir på Ofir.dk sker via en sikker forbindelse. Dette betyder, at oplysningerne sendes krypteret, hvilket kan genkendes på, at der i browserens statuslinje som oftest vises et "lukket" låseikon. Ofirs underleverandør DIBS A/S har en indløsningsaftale med Nets, og det anvendte betalingssystem opfylder derfor meget strenge krav til sikkerheden. I betalingsmodulet indtastes betalingskortoplysninger, herunder kortnummer, navn på kortholder, udløbsdato og kontrolcifre. Frem til det tidspunkt, hvor betalingen er endeligt gennemført, er det muligt at afbryde betalingen.

Der tages ikke gebyr ved betaling på Ofir.dk.

Beløbet hæves på betalingskortet indenfor to arbejdsdage efter at jobannoncen er oprettet. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, der blev godkendt ved købet.

Ved køb af jobannoncer online skal betaling ske i danske kroner (DKK).


Reklamationer

Reklamationer skal fremsættes senest fem dage efter jobannoncens første visningsdag. Regningsreklamationer skal fremsættes umiddelbart efter regningens modtagelse. Ofir er uden ansvar for eventuelle tab kunden måtte lide som følge af tryk-, taste- eller hørefejl. Fejl og mangler ved jobannoncen, som ikke skyldes kunden eller dennes reklamebureau, vil efter Ofirs skøn over den eventuelle værdiforringelse blive godskrevet forholdsmæssigt. En godskrivelse kan aldrig overstige det fakturerede beløb for jobannoncen.

Henvendelse ved reklamation bedes rettet skriftligt til Ofir Kundecenter på: kundecenter@ofirjob.dk.


Ofirs ansvar

Ofirs eventuelle erstatningsansvar for direkte eller indirekte tab er i alle situationer og uanset årsag til reklamationen begrænset til maksimalt at kunne udgøre et beløb, der svarer til det beløb kunden er faktureret for det pågældende produkt eller den pågældende ydelse.


Ofirs rettigheder

Al visning af jobannoncer på Ofir.dk sker i henhold til Ofirs Generelle betingelser for brug af Ofir.dk. Dette indebærer blandt andet, at Ofir betinger sig retten til at lagre alle informationer.

Ofir forbeholder sig desuden ret til at ændre et bestilt annoncedesign, såfremt særlige tekniske forhold kræver det.

Ofir forbeholder sig alle immaterielle rettigheder, herunder ophavsretten, til alle jobannoncer, hvor Ofir har taget del i udformningen af jobannoncen.


Lov og værneting

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med aftaler mellem kunden og Ofir, herunder tvister vedrørende aftalers eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne og til enhver tid gældende regler.


Gyldighed

Disse betingelser er senest opdateret den 24. juli 2017 og erstatter alle tidligere gældende Generelle handelsbetingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.