Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Ofir

Ofir.dk er et website, der er ejet og drevet af MatchWork. Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg,
CVR nr. 19 42 99 03, tlf. 39 57 78 00, mail info@matchwork.com
MatchWork har siden 1996 drevet internetbaserede services og udviklet software-løsninger, og virksomheden er koncentreret omkring forretningsområderne job og jobannoncering
Matchwork er 100 % ejet af den børsnoterede mediekoncern North Media A/S, Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg,
CVR nr. 66 59 01 19, tlf. 39 57 75 00, e-mail investor@northmedia.dk .
Der henvises til www.northmedia.dk for yderligere oplysninger om koncernens øvrige forretningsområder

1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV

MatchWork tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.

Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler de personoplysninger du indtaster på Ofir.dk

2. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER
MatchWork er dataansvarlig og kan kontaktes via følgende oplysninger:

MatchWork
CVR: 25686675
Gladsaxe Møllevej 28
2860 Søborg

E-mail: privacy@matchwork.com
Telefon. 39 57 75 00

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte os omkring vores behandling af dine personoplysninger.

3. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG
Vi behandler følgende oplysninger om dig:

For jobsøgere
Obligatoriske oplysninger
• E-mail adresse

Frivillige oplysninger
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• Jobmæssige interesser (branche, stillingsbetegnelse)
• Uddannelsesoplysninger
• Karriereoplysninger

Når du ansøger en stilling gennem vores service registrerer vi dette. Det gør vi for at kunne blive ved med at sende de mest interessante job til dig så længe du vil have det.

Det er frivilligt, om du vil anvende vores ydelse, og dermed også om du vil lade os registrere dine oplysninger

Firmaer / annoncører
Obligatoriske
• Firmanavn
• Navn på en eller flere kontaktpersoner hos kunden
• Adresse
• Telefonnummer
• Mobilnummer
• E-mailadresse på kunden og/eller kontaktpersonen
• CVR-nummer
• Faktureringsoplysninger

Det er nødvendigt for os at registrere ovennævnte oplysninger, for at kunne opfylde vores kontrakt med dig

Cookies:
Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med cookies – se nærmere herom i vores cookie-politik, som du kan læse her www.ofir.dk/betingelser/cookies

4. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

4.1 Formål

4.1.1 Jobsøgende / ansøgere
Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:
• Hvis du søger et job skal vi vide hvem du er for at kunne sende din ansøgning til det firma du ansøger hos
• Vi bruger også dine oplysninger så vi kan sende de bedste og næst relevante job til dig.

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.


4.1.2 Annoncører
Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:
• At opfylde den kontrakt vi har med dig om at præsentere dine annoncer til flest mulige relevante kandidater

Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.4.2 Retsgrundlag
Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger. Det er følgende:


4.2.1 Jobsøgere
• Hvis du ansøger et job, er det en nødvendig handling for at kunne sende din ansøgning til det firma der skal modtage den
• Hvis du opretter en job agent beder vi som samtykke behandling af din ansøgning. Vi indsamler samtykke til at kunne sende dig e-mail samt til at opbevare dine data og behandle dem som beskrevet i formålet jf. Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a


4.2.2 Annoncører
• Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om nødvendig behandling for at opfylde en aftale med den registrerede eller med henblik på indgåelse af aftale med den registrerede


4.3 Profilering
På baggrund af de oplysninger som vi indsamler, danner vi en profil. Denne profil bruger vil til at øge relevansen i de e-mails vi sender til dig. Når vi ved hvilke job du søger eller slår op, kan vi bruge den viden til at sende dig det mest relevante indhold. Du kan til enhver tid slette din profil og så vil alle de data vi har samlet om dig blive slettet. Vi deler ikke de oplysninger vi samler med nogen

5. SIKKERHED
Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

MatchWork har udarbejdet en intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som MatchWork har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil MatchWork underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

6. SAMARBEJDSPARTNERE

6.1 Videregivelse
Vi videregiver alene dine data til samarbejdspartnere, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil, eller hvis der er tale om nødvendige samarbejdspartnere for at opfylde en kontrakt med dig. Disse nødvendige samarbejdspartnere kan ses her:
• Hvis du søger et job sender vi din ansøgning sammen med dine kontaktoplysninger (navn, e-mail og telefonnummer) til arbejdsgiveren.
• Vi kan bruge din e-mail adresse til at oprette kopimålgrupper på sociale medier.

6.2 Databehandlere
For at kunne yde dig den bedste service anvender Ofir følgende databehandlere:
Ciklum,
12 Amosova St.,
03680, Kyiv,
Ukraine

Nianet
Ejby Industrivej 1
2600 Glostrup

7. OVERFØRSEL TIL TREDJELAND
Vi overfører dine persondata til modtagere i et tredjeland. Det sker det på overførselsgrundlaget i EU kommissionens standardkontrakt for overførsel til 3. land for at sikre, at modtagerens niveau for persondatabeskyttelse er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

Der er ingen data der opbevares uden for Danmark, men udviklere i Ukraine har adgang til at se data for at kunne yde support.

8. SLETNING
Vi opbevarer dine kontaktoplysninger så lang tid, det er nødvendigt for opfyldelse af vores formål med behandlingen, dvs. indtil du tilbagekalder dit samtykke.
Hvis du har sendt en ansøgning, vil den blive sletter i vores system efter 12 mdr.
Hvis du afmelder dig vores e-mail services sletter vi ikke din e-mail adresser, men beholder den for at kunne sikre at du ikke ved en fejl eller uheld skrives op igen. Vi sender ikke noget til dig, og vi udleverer ikke adressen. Du kan altid bede om at blive helt slettet.

9. DINE RETTIGHEDER:

9.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken.
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

9.2 Ret til indsigt i personoplysninger
Du har ret til at få indsigt i de persondata MatchWork behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.


9.3 Berigtigelse eller sletning af personoplysninger
Du skal selv sørge for at holde din personlige oplysninger opdaterede ved at logge ind og rette oplysningerne.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet, hvis du mener, at de oplysninger, som MatchWork behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, , jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt MatchWork er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil MatchWork kun opbevare de oplysninger, som MatchWork er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.


9.4 Begrænsning
Du har ret til at få begrænset MatchWork behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:
• Mens MatchWork behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som MatchWork behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at MatchWork har færdigbehandlet din indsigelse.
• MatchWorks behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.


9.5 Dataportabilitet
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.


9.6 Indsigelse
Du har ret at til at gøre indsigelse imod MatchWorks behandling af dine persondata, hvis behandling sker efter reglerne i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering.

MatchWork må efter en indsigelse ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre MatchWork påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens artikel 21.

Du har også ret til at gøre indsigelse imod MatchWorks behandling af dine persondata, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. persondataforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må MatchWork ikke længere behandle dine persondata til dette formål.


9.7 Ret til indsigelse imod profilering
Du har som udgangspunkt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydelig påvirker dig, jf. persondataforordningens artikel 22.

9.8 Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til MatchWorks behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil MatchWork ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre MatchWork er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil MatchWork kun opbevare de oplysninger, som MatchWork er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som MatchWork har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

10. KLAGE
Såfremt du ønsker at klage over MatchWorks behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk
Telefonnr.: + 45 33 19 32
Hjemmeside: www.datatilsynet.dk

11. ÆNDRINGER
Du vil modtage orientering om ændringer af denne privatlivspolitik på mail eller via hjemmesiden Ofir.dk